Суспільно-побутові пісні „Ой на горі та женці жнуть”, „Стоїть явір над водою”, „Гомін, гомін по діброві”, „Ой у степу криниченька”. Трагічний і героїчний пафос козацьких і чумацьких пісень (особистісно зорієнтований урок у 7 класі)

ТЛ: пафос твору.

Мета: допомогти семикласникам розкрити ідейно-художнє багатство чумацьких та козацьких пісень; дати поняття про пафос твору; розвивати вміння виразно читати народні пісні, порівнювати їх, визначати спільні ознаки, аналізувати мову; збагачувати духовний світ учнів красою пісенного слова.

Цілі.

Учні знатимуть: назви і зміст виучуваних творів; основну думку та художні особливості опрацьованих пісень; зміст літературознавчого поняття пафос твору.

 Учні вмітимуть: виразно і вдумливо читати тексти, визначати основну думку пісень; знаходити образи-символи, вивчені художні засоби та пояснювати їхню роль у творах; розуміти пафос козацьких і чумацьких пісень; пояснювати, яке значення має пісня у житті українського народу, висловлювати особисте ставлення до народних пісень;

 проводити рефлексію та взаємооцінювання в кінці уроку.

Тип уроку. Комбінований урок.

Обладнання: фонозаписи народних пісень, „Запорозького маршу” М.Лисенка, репродукції картин О.Мурашка „Похорон кошового”, С.Васильківського „Сторожа запорозьких вольностей”, М.Дерегуса „Народження пісні”, І.Айвазовського „Чумацька валка”; картки із завданням для роботи у групах; картки само- та взаємооцінювання.

Методи, прийоми, форми роботи: випереджувальні завдання, програвання, ілюстрування; розповідь учителя; виразне читання; укладання таблиці „Основні мотиви та художні особливості суспільно-побутових пісень” (робота у групах), літературний диктант.

Хід уроку

І. Мотиваційний етап.

1. З’ясування емоційної готовності до уроку (Кольоровий настрій).

2. Актуалізація суб’єктного досвіду.

Звучить фонозапис „Запорозького маршу” М.Лисенка.

На дошці – репродукції картин О.Мурашка „Похорон кошового”, С.Васильківського „Сторожа запорозьких вольностей”, М.Дерегуса „Народження пісні”, І.Айвазовського „Чумацька валка”. Учитель пропонує послухати музику, розглянути картини і поміркувати, про що піде мова на уроці.

ІІ. Цілевизначення та планування.

1. Визначення власних цілей уроку з подальшим обговоренням їх у парах.

2. Колективне планування діяльності.

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу.

1. Літературний диктант.

  1. Поетичні фольклорні твори, в яких життя зображується через відтворення думок, почуттів і переживань героїв – це…
  2. Пісня – це…
  3. Запишіть види народних пісень.
  4. Установіть відповідність між групами та мотивами пісень:
А. Козацькі.
Б. Чумацькі.
В. Кріпацькі.
Г. Солдатські.
Д. Заробітчан-ські.
1.Важкі умови праці, самотність, туга за родиною.2. Підневільна праця, безправ’я, прагнення до волі.3.Прощання з родиною, коханою, героїзм, загибель на полі бою.4. Від’їзд у дорогу, опис довгого шляху, сутички з ворогами, згадки про домівку.

5. Важкі умови служби, прощання матері із сином, нареченої з коханим, туга за домівкою, працею коло землі.

АБ

В

Г

Д

5. Назвіть 2 – 3 українських письменників, які збирали та видавали народні пісні.

6. Запишіть одне висловлювання про українську народну пісню. Вкажіть, хто його автор.

Взаємоперевірка та оцінювання письмових робіт.

  1. Повторення та поглиблення знань із теорії літератури.

Учитель вивішує на дошку таблицю і пропонує укласти літературознавчий словник, записавши відповідні терміни до визначень.

Термін

Визначення

Однаковий початок рядків у вірші, пісні, що застосовується для підкреслення важливого за смислом слова.
Перенесення рис одного предмета на інший на основі схожості.
Паралельне змалювання явища природи і стану людини.
Стійке, постійне художнє означення якогось предмета чи явища.
Умовне позначення якогось предмета, поняття чи явища, відтворення його сутності через умовний знак.
Повторення споріднених або близьких за значенням слів.

3. Організація роботи у групах.

Учні, об’єднані у чотири групи, отримують завдання: перевірити знання напам’ять народних пісень, обрати найкращого читця; проаналізувати одну з пісень: „Ой на горі та женці жнуть”, „Стоїть явір над водою”, „Гомін, гомін по діброві”, „Ой у степу криниченька”. Через 10 хвилин представляють класові напрацювання: виразне читання (напам’ять), характеристику пісні, підготовлені вдома ілюстрації, повідомлення про козаків або чумаків.

Учні, які вдома готували запитання, задають їх представникам груп відповідно до аналізованих творів.

Результати дослідження записуються у таблицю.

Назва пісні, вид

Почуття, настрої

Образи-символи

Основна думка

Художні особливості

Завдання для роботи у групах.

Схарактеризуйте пісню, відповідаючи на запитання.

  1. Про що пісня? Визначте її вид.
  2. Які настрої (почуття) передано у творі?
  3. Які образи твору передають настрої (почуття) особливо виразно? Чи можна ці образи вважати символічними? Чому?
  4. Яка основна думка твору і в яких рядках вона виражена?
  5. Які художні прийоми використано у пісні (звертання, діалог, слова із пестливо-зменшувальними суфіксами, постійні епітети, порівняння, паралелізм, анафора)? З якою метою?

Зверніть увагу! Сутність, основна думка, спрямованість, висловлена з піднесенням, натхненням, називається пафосом твору. Визначте пафос проаналізованої вами пісні.

Ключ. Символічні образи народної лірики.

Вітер – символ швидкості; якоїсь звістки; шкоди, руйнації і водночас оновлення.

Дощ символ очищення, пробудження і водночас суму і сліз.

Зозуля – символ суму та вдівства; туги за життям, минулим; провісниця весни і водночас нещастя.

Калина – символ життя, крові, вогню; ознака батьківщини.

Могила – символ безсмертя. Часто смерть героя змальовується як весілля із сирою землею, могилою.

Терен – символ труднощів, життєвих незгод, страждань.

Туман – символ суму, самотності, чогось невідомого.

Явір – символ козака, парубка; здоров’я та сили; молодості; вічної пам’яті.

4. Озвучення напрацювань.

5. Робота з ілюстраціями.

– Розгляньте ще раз репродукції картин. Поясніть, які з пісень вони ілюструють. Якими словами із вивчених пісень ви підписали б кожну з картин?

ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап.

1. Незакінчене речення: “На мою думку, пісня для українського народу – це…”.

2. Заповнення карток оцінювання роботи в групі.

Самооцінка

Оцінки членів групи

Загальна оцінка

1

Читання напам’ять

2

Робота у групі для вирішення спільного завдання

Домашнє завдання.

Напишіть невелику письмову роботу на одну з тем:

„Геніальна поетична біографія українського народу”;

„Улюблена пісня моєї родини”;

„Коли лунає пісня…”