СТАНОВЛЕННЯ СУБ’ЄКТНОСТІ УЧНЯ-ЧИТАЧА В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ. Рекомендаційний бібліографічний список

Сьогодні Україна впевнено крокує до світового освітнього простору. Пріоритетним напрямом сучасної освіти є активізація освітньої політики, спрямованої на гармонійне виховання підростаючого покоління. Розбудова національної системи освіти ставить перед школою завдання виховати освічену, духовно багату особистість. При цьому маємо на увазі, що «…освіченим є не просто випускник…, який вивчив науки, що там викладали, а людина, здатна до співпереживань, готова до вільного гуманістично орієнтованого вибору, індивідуального зусилля і самостійної, компетентної і відповідальної дії в політичному, економічному, професійному і культурному житті» (С. Гончаренко).

Відтак шкільний освітній процес має бути зорієнтований не просто на здобуття знань, а на духовний розвиток особистості. У такому разі в організації школи виокремлюються дві орієнтації: перша – на певні, задані зовні, стандарти, друга – на природний розвиток дитини. Орієнтація на стандарти слугує інтересам суспільства, зацікавленого в добре підготовлених до роботи в умовах високих технологій і глобальної економіки фахівцях із заданим переліком якостей. Орієнтація ж на природний розвиток дитини – це врахування насамперед її потреб, інтересів, здібностей.

Саме тому перед науковцями, теоретиками і практиками стоїть завдання розробки ефективної освітньо-виховної системи з урахуванням світового педагогічного досвіду. Сьогодні існує чимало методик, спрямованих на всебічний розвиток особистості, проте чи не найпопулярнішою є технологія особистісно зорієнтованого навчання. Розробка теорії ОЗОН розпочалася наприкінці ХХ століття, на сьогодні існують декілька концепцій як у Росії, так і в Україні. Найбільш відомі: культурологічна концепція Є. Бондаревської, особистісно орієнтована (особистісно розвивальна) освіта В. Сєрикова, особистісно орієнтоване розвивальне навчання І. Якиманської, практико-орієнтована концепція особистісно орієнтованого освітнього процесу М. Кузнєцова, особистісно розвивальне навчання Є. Шиянова та І. Котової, особистісно зорієнтоване навчання М. Алексєєва, семестрово-блочно-залікова система С. Подмазіна. Серед вітчизняних варто відзначити також концепції І. Беха, Н. Бібік, М. Гузика, В. Рибалка, О. Савченко.

У рамках особистісно зорієнтованої моделі освіта визначається як умова розвитку особистості, коли в активній, різносторонній діяльності відбувається її становлення і розвиток в усій різноманітності здібностей. Мета навчання за такого підходу – становлення індивідуальності на основі вивчення кожного учня; проектування й організація умов для розкриття, становлення, проявлення його як особистості. Головним в особистісно зорієнтованій педагогіці є розвиток особистісного ставлення учня до світу, діяльності, самого себе, що передбачає не просто активність і самостійність, а суб’єктну активність і самостійність.

17–18 квітня 2013 року у Новограді-Волинському Житомирської області відбувся ІІІ Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок», присвячений проблемі становлення суб’єктності учня-читача в умовах особистісно зорієнтованого навчання.

За роки свого існування (започатковано фестиваль в квітні 2010 року) форум став справжньою школою педагогічної майстерності, передового досвіду, центром поширення кращого в педагогічній практиці. Завдяки фестивалю педагоги мають можливість задовольнити свої потреби у професійній і особистісній самореалізації, продемонструвати педагогічні знахідки і досягнення через різноманітні види діяльності, ознайомитися з найкращими надбаннями колег із різних регіонів України.

Цьогоріч участь у фестивалі взяли делегації педагогів-практиків, науковців, методистів, управлінців, керівників навчальних закладів із Одеси, Дніпропетровська, Львова, Чернівців, Сум, Полтави, Рівного, Києва, Вінниці, Запоріжжя, Тернополя, Житомира, Луганська, Чернігова, Луцька – усього більше 300 учасників.

Було проведено відкриті уроки, майстер-класи, організовано роботу у 9 проблемних лабораторіях, де здійснювався пошук нових ідей для розв’язання актуальних проблем особистісно зорієнтованого навчання.

Інформаційний супровід Фестивалю забезпечувався Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського. Фахівцями бібліотеки підготовлено рекомендаційний бібліографічний список літератури «Становлення суб’єктності учня-читача в умовах особистісно зорієнтованого навчання», який складається з 5 розділів:

І. Загальні питання особистісно і компетентнісно зорієнтованого навчання.

ІІ. Формування загальнонавчальних умінь учня основної школи.

ІІІ. Оцінювання в умовах особистісно і компетентнісно зорієнтованого навчання.

IV. Проектна діяльність як засіб формування самостійності учня-читача.

V. Застосування елементів дебатних технологій як засобу формування критичного мислення школярів.

Список містить 316 бібліографічних описів документів із фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського за останні 10 років. Запропонований список адресовано всім, хто цікавиться проблемами особистісно та компетентнісно зорієнтованого навчання.

Літературу, яка зацікавила Вас, можна переглянути у бібліотеці або одержати її копію через електронну доставку документів (ЕДД). Умови замовлення ЕДД розміщено на порталі бібліотеки за адресою: http://www.dnpb.gov.ua/services/online_ships/.

І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОСОБИСТІСНО І КОМПЕТЕНТНІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ

Особистісно зорієнтоване навчання

 1. Алиева, О. В. Личностно ориентированная направленность предпрофильной подготовки учащихся общеобразовательной школы / О. В. Алиева // Профил. шк. – 2012. – № 1. – С. 24–30. – Библиогр.: 13 назв.
 2. Баранецька, Н. Урок у технології особистісно зорієнтованого навчання / Ніна Баранецька // Школа. – 2011. – № 6. – С. 37–38.
 3. Божко, І. В. Розвиток пізнавальної активності засобами особистісно орієнтованого навчання / І. В. Божко // Почат. навчання та виховання. – 2009. – № 16/18. – С. 31–38. – Бібліогр.: 7 назв.
 4. Булах, І. Розв’язання складних виховних ситуацій : [особистісно зорієтоване виховання] / І. Булах // Підруч. для директора. – 2010. – № 12. – С. 58–61.
 5. Вайновська, М. К. Майстерність організації особистісно орієнтованих технологій у виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу / М. К. Вайновська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 6. – С. 84–93 : іл. – Бібліогр.: 10 назв.
 6. Головко, Л. Формуємо навички грамотного письма : використання опорних таблиць в умовах технології особистісно зорієнтованого навчання / Людмила Головко // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 10. – С. 45–52.
 7. Гузик, Н. В. Розвиток ідеї особистісно орієнтованого навчання та її реалізація в сучасних умовах шкільної освіти / Надія Валентинівна Гузик // Наука і освіта. – 2009. – № 10. – С. 113–118.
 8. Даниленко, І. В. Навчання в співпраці як різновид особистісно орієнтованого підходу у викладанні іноземної мови / І. В. Даниленко // Англ. мова та л-ра. – 2012. – № 4. – С. 2–4.
 9. Денчук, Є. В. Особистісно орієнтоване навчання на уроках у сучасній школі / Є. В. Денчук // Упр. шк. – 2009. – № 33. – С. 28–30.
 10. Дибський, С. Н. Технології, методи, прийоми / С. Н. Дибський // Завучу. Усе для роботи. – 2012. – № 15/16. – С. 31–38.
 11. Єрмакова, І. П. Теоретичні основи особистісно орієнтованої технологізації навчального процесу в школі: категоріальний аналіз / І. П. Єрмакова // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту : зб. наук. пр. / Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2006. – Вип. 12 : Пед. науки, т. 1. – С. 170–176. – Бібліогр.: 15 назв.
 12. Жигаль, З. Оосбистісно орієнтований підхід в процесі навчання музичного мистецтва / Зоряна Жигаль // Молодь і ринок. – 2012. – № 9. – С. 111–114. – Бібліогр.: 10 назв.
 13. Ізюменко, Р. В. Переваги використання методу проектів на уроках в умовах упровадження в освіту особистісно орієнтованого навчання / Р. В. Ізюменко // Англ. мова та л-ра. – 2010. – № 16/18. – С. 35–40. – Бібліогр.: 4 назви.
 14. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб реалізації особистісно зорієнтованого навчання / Н. Г. Зубаль [та ін.] // Пед. пошук. – 2011. – № 3. – С. 13–17. – Бібліогр.: 4 назви.
 15. Копилова, Л. Особистісно орієнтований підхід на уроках фізичного виховання та в позаурочних формах навчання : [теорет. аспекти] / Ліана Копилова // Здоров’я та фіз. культура. – 2008. – Груд. (№ 34/35). – С. 47–49.
 16. Ларионов, В. В. Непрерывный образовательный процесс на основе проектно-ориентированного обучения / В. В. Ларионов, А. М. Лидер, Е. В. Лисичко // Высш. образование в России. – 2011. – № 4. – С. 99–103. – Библиогр.: 2 назв.
 17. Луцюк, Н. С. Інформаційні технології особистісно зорієнтованого навчання в сучасній школі / Н. С. Луцюк, О. М. Собчук // Пед. пошук. – 2012. – № 4. – С. 22–26 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
 18. Лушин, П. Так ли далека личностно ориентированная перспектива в образовании? / П. Лушин // Післядиплом. освіта в Україні. – 2012. – № 2. – С. 37–41. – Бібліогр.: 7 назв.
 19. Майбородюк Н. Д. Саморозвиток в особистісно орієнтованому просторі / Наталя Дмитрівна Майбородюк // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. / Криворіз. держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 29. – С. 167–172. – Бібліогр.: 8 назв.
 20. Москаленко, Н. Н. Использование элементов личностно ориентированного обучения на уроках в начальной школе : [примеры уроков по укр., рус. языку, математике, 3–4 кл.] / Н. Н. Москаленко // Почат. навчання та виховання. – 2009. – № 16/18. – С. 78–86.
 21. Надвинична, Т. Психологічне проектування навчальних задач у контексті особистісно зорієнтованого навчання / Тетяна Надвинична // Психологія і сусп-во. – 2008. – № 3. – С. 41–55. – Бібліогр.: 55 назв.
 22. Не будем наступать на чужую тень, или Как индивидуализировать процесс обучения // Нач. образование. – 2012. – № 5. – С. 3–8. – Библиогр.: 8 назв.
 23. Особистісно орієнтована освіта в школі : інформ.-метод. бюл. // Почат.освіта. – 2008. – Лют. (№ 6). – С. 7–10. – Бібліогр.: 6 назв.
 24. Пендерецький, Ф. Особистісно зорієнтоване навчання: досвід / Федір Пендерецький // Школа. – 2011. – № 5. – С. 38–56.
 25. Пилипенко, В. Д. Особистісно орієнтовані технології у школі / В. Д. Пилипенко, О. А. Коваленко ; [наук. ред. Подмазін С. І.]. – Х. : Основа, 2007. – 159 с.
 26. Піддубний, М. Науково-методичне забеспечення особистісно зорієнтованого навчання української літератури / М. Піддубний, А. Фасоля // Школа. – 2010. – № 7. – С. 38–42.
 27. Піскун, О. Можливості реалізації особистісно орієнтованого навчання під час розв’язування якісних задач з фізики / Олександра Піскун // Фізика та астрономія в шк. – 2009. – № 5. – С. 23–25. – Бібліогр.: 4 назви.
 28. Прокопчук, Т. В. Педагогічна рада й особистісно орієнтоване навчання / Т. В. Прокопчук // Завучу. Усе для роботи. – 2010. – № 8. – С. 21–27. – Бібліогр.: 5 назв.
 29. Ревчук, С. „Природа – це казка, яку треба читати серцем” : особистісно зорієнт. урок за твором Лесі Українки „Тиша морська” : 6 кл. / Софія Ревчук // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2011. – № 3. – С. 16–18.
 30. Рубан, Л. Урок української літератури в системі особистісно зорієнтованого навчання / Лариса Рубан // Школа. – 2011. – № 6. – С. 39–43.
 31. Сальников, В. А. Инновационное обучение: личностно-ориентированный подход / Виктор Александрович Сальников // Высш. образование в России. – 2010. – № 11. – С. 22–27. – Библиогр.: 10 назв.
 32. Сафарян, С. Теорія та практика особистісно орієнтованого навчання / Світлана Сафарян // Інозем. мови в сучас. шк. – 2012. – № 2. – С. 2–6 ; № 3. – С. 28–33 ; № 4. – С. 34–36 ; № 5. – С. 19–23.
 33. Семенков, Д. И. Субъектный опыт ученика: его содержание и технология использования при организации личностно-ориентированного образования / Д. И. Семенков // Практ. психологія та соц. робота. – 2010. – № 8. – С. 40–45. – Библиогр.: 10 назв.
 34. Топузов, О. Теоретико-методичні засади особистісно орієнтованого навчання предметів природничого циклу / Олег Топузов // Рідна шк. – 2012. – № 1/2. – С. 13–17. – Бібліогр.: 14 назв.
 35. Турянська, О. Компетентнісний підхід і його місце у особистісно орієнтованому навчанні історії в школі / Ольга Турянська // Молодь і ринок. – 2010. – № 7/8. – С. 84–88. – Бібліогр.: 6 назв.
 36. Фасоля, А. Особисто зорієнтований урок: що „залишаєтсья” за кадром? / Анатолій Фасоля // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2011. – № 3. – С. 5–8. – Бібліогр.: 3 назви.
 37. Фасоля, А. М. Особистісно зорієнтоване навчання: сутність, основи, технології : курс лекцій для слухачів курсів підвищ. кваліфікації пед. кадрів / Фасоля А. М., Гаврилюк О. В. ; Ін-т педагогіки АПН України, Рівн. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Лаб. особистісно зорієнт. навчання укр. л-ри. – Рівне : Юлат, 2008. – 131 с. – Бібліогр.: с. 131.
 38. Фасоля, А. Особистісно зорієнтоване навчання: методологія, методика, технологія / Анатолій Фасоля // Нова пед. думка. – 2009. – № 4. – С. 54–57. – Бібліогр.: 10 назв.
 39. Фасоля, А. Уроки літератури рідного краю в системі особистісно зорієнтованого навчання / Анатолій Фасоля // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2011. – № 5. – С. 24–28 ; № 6. – С. 19–21.
 40. Федорова, Н. Технологія особистісно орієнтованого навчання – один із елементів модернізації педагогічних умов для розкриття обдарованості дитини / Ніна Федорова // Рідна шк. – 2009. – № 4. – С. 62–65. – Бібліогр.: 6 назв.
 41. Хлєбнікова, Т. М. Упровадження особистісно зорієнтованого навчання у навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу / Т. М. Хлєбнікова // Упр. шк. – 2012. – № 28/30. – С. 41–45. – Бібліогр. в кінці ст.
 42. Храброва, В. Персоніфікація як засіб підвищення ефективності особистісно орієнтованого навчання : деякі прийоми створення мотиву до навчання в методиці опанування „наскрізних” тем та організації уроків-образів / Валерія Храброва // Всесвіт. л-ра в серед. навч. закл. України. – 2008. – № 3. – С. 13–16. – Бібліогр. в кінці ст.
 43. Чабайовська, М. Особистісно орієнтований підхід у навчанні молодших школярів української мови / М. Чабайовська, С. Шароварко // Почат. шк. – 2011. – № 11. – С. 4–6.
 44. Чернявская, А. П. Управление деятельностью педагогического коллектива по овладению индивидуально-ориентированными технологиями обучения / А. П. Чернявская, Т. А. Патракеева // Инновации в образовании. – 2009. – № 7. – С. 74–86 : схема, табл. – Библиогр.: 6 назв.
 45. Юрчонок, Ю. До питання педагогічних технологій авторських шкіл України / Юлія Юрчонок // Молодь і ринок. – 2011. – № 4. – С. 153–156. – Бібліогр.: 13 назв.

 Компетентнісно зорієнтоване навчання

 1. Бабенко, О. М. Компетентнісний підхід до біохімічної освіти учнів класів біолого-хімічного профілю / О. М. Бабенко, Н. Н. Чайченко // Пед. науки : зб. наук. пр. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2007. – Ч. 1 : Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка. – С. 17–24 : іл. – Бібліогр.: 6 назв.
 2. Байбара, Т. Компетентнісний підхід в початковій ланці освіти: теоретичний аспект / Тетяна Байбара // Почат. шк. – 2010. – № 8. – С. 46–50. – Бібліогр.: 24 назви.
 3. Балух, В. Освіта як засіб набуття компетенцій / Василь Балух // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – Вип. 536 : Педагогіка та психологія. – С. 3–12. – Бібліогр.: 4 назви.
 4. Бех, І. Д. Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу в педагогіці / Іван Дмитрович Бех // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 2. – С. 26–31. – Бібліогр.: 4 назви.
 5. Бобаль, Н. Р. Феномен соціокультурної компетентності у контексті компетентнісного підходу / Наталія Робертівна Бобаль // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2009. – № 3. – С. 84–90. – Бібліогр.: 9 назв.
 6. Богачик, М. Компетентнісно-зорієнтоване навчання як проблема педагогічної науки та практики / Марина Богачик // Нова пед. думка. – 2010. – № 4. – С. 33–36. – Бібліогр.: 17 назв.
 7. Богомолова, В. Ф. Компетентнісно-орієнтований урок української мови в умовах профільної школи / Валентина Федорівна Богомолова // Методичні студії : зб. наук.-метод. пр. / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – Вип. 1. – С. 246–252. – Бібліогр.: 8 назв.
 8. Бондар, Л. Виміри компетентнісного підходу до громадянської освіти / Людмила Бондар // Школа. – 2010. – № 4. – С. 44–47.
 9. Бровченко, А. К. Альтернативні погляди на впровадження компетентнісного підходу в системі освіти / А. К. Бровченко // Упр. шк. – 2008. – № 22/24. – С. 65–71. – Бібліогр.: в кінці ст.
 10. Бубнова, А. А. Компетентностный подход как средство повышения качества математической грамотности учащихся основной школы / Бубнова А. А. // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22–23 верес. 2009 р., Ялта, Крим, Україна : [зб. ст.] / РВНЗ „Кримський гуманітарний університет”. – Ялта, 2009. – Ч. 4. – С. 25–32 : іл. – Библиогр.: 18 назв.
 11. Бургун, І. В. Від компетентного вчителя до компетентного учня / І. В. Бургун // Пед. науки : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 56. – С. 250–255. – Бібліогр.: 4 назви.
 12. Бургун, І. Реалізація компетентнісного підходу в освіті: термінологічний аспект / Ірина Бургун // Фізика та астрономія в школі. – 2010. – № 10. – С. 33–38 : табл. – Бібліогр.: 12 назв.
 13. Бутова, В. О. Компетентнісний підхід у навчанні іноземної мови / В. О. Бутова // Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Глухів. держ. пед. ун-т. – Глухів, 2006. – Вип. 8. – С. 76–80. – Бібліогр.: 8 назв.
 14. Вагіс, А. І. Компетентнісний підхід до реалізації форм, методів і засобів навчання фізики у класах природничого профілю / Вагіс Алла Іванівна // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і псхологія : [зб. ст.] / РВНЗ „Кримський гуманітарний університет”. – Ялта, 2005. – Вип. 8. – С. 65–70. – Бібліогр.: 5 назв.
 15. Ващенко, Л. Компетентнісний підхід в освіті: від засвоєння знань до оволодіння ними / Лідія Ващенко // Біологія і хімія в сучас. шк. – 2012. – № 4. – С. 14–18. – Бібліогр.: 11 назв.
 16. Войтенко, І. Компетентнісно-орієнтоване управління / І. Войтенко // Директор шк. Україна. – 2010. – № 4. – С. 14–20.
 17. Гарна, С. Модель компетентнісно орієнтованого навчального закладу / Світлана Гарна // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2009. – № 6. – С. 190–193.
 18. Глузман, Н. А. Компетентнісний підхід у початковій освіті : реалії і перспективи / Н. А. Глузман // Гуманіт. науки. – 2010. – № 2. – С. 93–101. – Бібліогр.: 9 назв.
 19. Гнаткович, Т. Реалізація компетентнісного підходу в процесі вивчення складнопідрядного речення : [розробка уроку з укр. мови] / Тетяна Гнаткович // Дивослово. – 2008. – № 10. – С. 24–31. – Бібліогр. в кінці ст.
 20. Гриценко, В. В. Класифікація компетентностей і компетенцій в освіті: аналітичний огляд / В. В. Гриценко, Г. В. Красильникова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Ін-т проф.-техн. освіти АПН України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. Ін-т математики, фізики і технол. освіти. – К. ; Вінниця, 2008. – Вип. 19. – С. 23–36 : іл. – Бібліогр.: 11 назв.
 21. Гриценко, З. Читательское развитие ребенка дошкольного возраста : (к постановке проблемы) / З. Гриценко // Дошк. воспитание. – 2010. – № 8. – С. 19–27.
 22. Гриценок, І. А. Проектування навчального процесу на основі компетентнісного підходу / І. А. Гриценок // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – Вип. 465 : Педагогіка та психологія. – С. 59–69. – Бібліогр.: 9 назв.
 23. Гудзик, І. Групова робота в компетентнісному навчанні мови / Ірина Гудзик // Почат.освіта. – 2008. – Серп. (№ 32). – С. 4–9. – Бібліогр.: 13 назв.
 24. Гужва, О. І. Педагогічна рада „Зростання професіоналізму вчителя в системі компетентнісно орієнтованого навчання” / О. І. Гужва, О. Б. Дубровкіна // Завучу. Усе для роботи. – 2009. – № 15/16. – С. 54–60. – Бібліогр.: 19 назв.
 25. Гузик, М. П. Підхід до визначення змісту базових ключових компетентностей учня в авторській школі / Микола Петрович Гузик // Наука і освіта. – 2012. – № 1 (Педагогіка). – С. 169–172.
 26. Гурняк, І. А. Компетентнісний підхід при вивченні хімії у дванадцятирічній школі / І. А. Гурняк // Пед. науки : зб. наук. пр. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2006. – [Ч. 2]. – С. 144–149. – Бібліогр.: 5 назв.
 27. Дерев’янкіна, Н. В. Модель авторської компетентнісно орієнтованої школи / Н. В. Дерев’янкіна // Упр. шк. – 2009. – № 32. – С. 4–12. – Бібліогр. в кінці ст.
 28. Дороз, В. Д. Компетентнісний підхід до навчання української мови учнів національних спільнот / В. Д. Дороз // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2008. – Вип. 52. – С. 55–64. – Бібліогр.: 14 назв.
 29. Дороз, В. Сучасний урок української мови в парадигмі компетентнісного підходу : здобутки та перспективи / Вікторія Дороз // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – № 6. – С. 4–10.
 30. Дорошенко, Ю. Компетентність та профільне навчання за Захаренком / Юрій Дорошенко // Молодь і ринок. – 2012. – № 5. – С. 15–19. – Бібліогр.: 15 назв.
 31. Дубова, М. В. Дидактические принципы компетентностно ориентированного обучения в начальном общем образовании / М. В. Дубова // Нач. образование. – 2012. – № 1. – С. 50–51 ; № 2. – С. 46–50. – Библиогр.: 9 назв ; № 7. – С. 90–96. – Библиогр.: 9 назв.
 32. Дубова, М. В. Компетентностный подход среди современных педагогических подходов в системе общего образования / Марина Вениаминовна Дубова // Интеграция образования. – 2010. – № 1. – С. 59–63. – Библиогр.: 5 назв.
 33. Ермаков, Д. С. Компетентностный подход в образовании / Д. С. Ермаков // Педагогика. – 2011. – № 4. – С. 8–15. – Библиогр.: 19 назв.
 34. Ефимов, В. Ф. Компетентность как новое качество личности школьника / В. Ф. Ефимов // Нач. шк. – 2012. – № 2. – С. 11–18. – Библиогр.: 11 назв.
 35. Замурій, І. В. Технологія компетентнісно орієнтованого підходу до навчання хімії: від теорії до практики / І. В. Замурій // Хімія. – 2008. – № 19. – С. 2–4.
 36. Зарубінська, І. В. Компетентнісний підхід до формування змісту навчально-виховного процесу / І. В. Зарубінська // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, АПН України, Ін-т проблем виховання. – К., 2008. – Вип. 12, кн. 1. – С. 53–60. – Бібліогр.: 7 назв.
 37. Зданюк, В. В. Шляхи реалізації компетентнісного підходу в освіті / Вадим Володимирович Зданюк // Зб. наук. пр. Пед. науки / М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2008. – № 1. – С. 14–17. – Бібліогр.: 6 назв.
 38. Зелюк, В. Самоосвіта вчителя в умовах профільного та компетентнісно орієнтованого навчання / Віталій Зелюк // Імідж сучас. педагога. – 2011. – № 8/9. – С. 24–26. – Бібліогр.: 6 назв.
 39. Зіненко, І. Реалізація компетентнісного підходу до навчання алгебри та початків аналізу учнів старших класів гуманітарного ліцею / Ірина Зіненко // Нова пед. думка. – 2010. – № 2. – С. 60–63. – Бібліогр.: 8 назв.
 40. Иванов, Д. А. Компетентностному подходу альтернативы нет / Дмитрий Андреевич Иванов // Директор шк. – 2011. – № 4. – С. 58–60.
 41. Іговська, О. „Модель компетентнісно орієнтованого навчального закладу” : профорієнтаційна школа з багатопрофільним навчанням : [проект] / Ольга Іговська // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2009. – № 6. – С. 179–189.
 42. Ільченко, І. Виховання інтелектуальної еліти : в контексті компетентнісно орієнованого навчання / Інна Ільченко // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2009. – № 6. – С. 43–49. – Бібліогр.: 10 назв.
 43. Іонова, І. М. Творча самореалізація особистості у навчальній діяльності: компетентнісний підхід / І. М. Іонова // Пед. науки : зб. наук. пр. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2007. – [Ч. 3]. – С. 110–117. – Бібліогр.: 8 назв.
 44. Калашнікова, С. А. Компетентнісно орієнтований підхід: базові поняття та положення / С. А. Калашнікова // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. Педагогіка. Психологія / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т проблем виховання НАПН України. – К, 2010. – № 1. – С. 67–71 : іл. – Бібліогр.: 10 назв.
 45. Кісіленко, С. Компетентнісно-орієнтована школа Донеччини / С. Кісіленко // Підруч. для директора. – 2010. – № 6. – С. 2–8.
 46. Коваль, Л. В. Технологізація методики початкового навчання на основі реалізації компетентнісного підходу / Л. В. Коваль // Вісн. Глухів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Глухів. держ. пед. ун-т. – Глухів, 2006. – Вип. 8. – С. 132–137. – Бібліогр.: 10 назв.
 47. Ковальова, В. І. Формування творчих та пізнавальних здібностей учнів з використанням технології розвитку критичного мислення : (компетентнісно орієнтована освіта) / В. І. Ковальова // Почат. навчання та виховання. – 2009. – № 16/18. – С. 49–53. – Бібліогр.: 6 назв.
 48. Компетентнісний підхід в освіті : метод. рек. керівним пед. кадрам для проведення наук.-практ. семінарів з питань впровадження компетентнісного підходу в практику роботи ЗНЗ / [авт.-упоряд.: І. В. Гавриш та ін. ; за заг. ред. І. В. Гавриш, К. А. Юр’євої] ; Харк. обл. наук.-метод. ін-т безперерв. освіти. – Х., 2005. – 92 с. – Бібліогр.: с. 79–82.
 49. Компетентнісний підхід до вивчення природничо-математичних дисциплін в основній і старшій школі : зб. матеріалів Всеукр. студент. наук.-практ. конф. (14–15 квіт. 2009 р., м. Херсон) / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т ; [редкол.: Шарко В. Д. та ін.]. – Херсон : Вишемирський В. С., 2009. – 187 с. – Бібліогр. у кінці ст.
 50. Компетентнісний підхід до навчання української мови в основній школі : (матеріали круглого столу) // Укр. мова і л-ра в шк. – 2012. – № 4. – С. 51–64.
 51. Компетентнісний підхід у неперервній освіті : колект. моногр. / Голуб Н. Б., Єрмаков І. Г., Лузан Л. О. [та ін.]. – Донецьк : Каштан, 2012. – 259 с.
 52. Компетентнісний підхід. Система впровадження в школі / [упоряд.: Родигіна І. В., Дементєва Л. М., Погорєлов А. І., Луценко О. Г. та ін.] ; ред. рада: Л. Галіцина, М. Мосієнко, Г. Кузьменко, О. Шатохіна ; дизайн обкл.: Л. Карасьова ; літ. ред. О. Юшко]. – К. : Шкіл. світ, 2010. – 109 с.
 53. Косянчук, С. Особливості формування ціннісно-смислових орієнтацій старшокласників з огляду на компетентнісний підхід в літературній освіті / Сергій Косянчук // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2012. – № 11. – С. 18–21. – Бібліогр.: 12 назв.
 54. Котик, Т. Компетентісний підхід до навчання учнів початкових класів і його основні поняття / Т. Котик, Л. Березовська // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – Вип. 470 : Педагогіка та психологія. – С. 59–64. – Бібліогр.: 4 назви.
 55. Креденець, Н. Компетентнісна парадигма як основа модернізації європейської системи освіти / Н. Креденець // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – К. ; Вінниця, 2005. – Вип. 7. – С. 20–24.
 56. Кузуб, В. Досвід реалізації компетентнісного підходу до організації навчально-виховного процесу / Валентина Кузуб // Почат. освіта. – 2008. – Трав. (№ 17). – С. 6–9. – Бібліогр.: 10 назв.
 57. Лапшина, І. Впровадження компетентнісного підходу на уроках інформатики. Авторська інновація / Ірина Лапшина // Інформатика. – 2008. – Січ. (№ 3). – С. 3–7.
 58. Лебедев, О. Е. Определение целей урока с позиции компетентностного подхода / Олег Ермолаевич Лебедев // Шк. технологии. – 2011. – № 6. – С. 10–17.
 59. Литвина, Ю. С. Детермінанти компетентнісного підходу у концепціях вчених-педологів / Литвина Юлія Сергіївна // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і псхологія : [зб. ст.] / РВНЗ „Кримський гуманітарний університет”. – Ялта, 2005. – Вип. 8. – С. 196–200. – Бібліогр.: 6 назв.
 60. Логвіна, Л. П. Проектування діяльності закладу нового типу щодо впровадження програми „компетентнісно орієнтований підхід у навчанні” / Л. П. Логвіна // Упр. шк. – 2008. – № 6. – С. 15–21.
 61. Локшина, О. І. Становлення „компетентнісної” ідеї в європейській освіті / Олена Ігорівна Локшина // Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України : матеріали методол. семінару / АПН України, Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2009. – С. 19–33 : іл. – Бібліогр.: 20 назв.
 62. Луговий, В. І. Інформаційно-компетентнісний підхід до розвитку особистості в освіті (теоретико-методологічний аспект) / В. І. Луговий // Психолого-педагогічні засади розвитку особистості в освітньому просторі : матеріали методол. семінару Акад. пед. наук України, 19 берез. 2008 р. / Відділення психології, вік. фізіології та дефектології АПН України, Від-ня теорії та історії педагогіки АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – К., 2008. – С. 64–72. – Бібліогр.: 24 назви.
 63. Лызь, И. А. Компетентностно-ориентированное обучение: опыт внедрения инноваций / И. А. Лызь, А. Е. Лызь // Высш. образование в России. – 2009. – № 6. – С. 29–40.
 64. Ляшенко, М. Б. Формування мовленнєвої компетенції учня на уроках української мови / М. Б. Ляшенко // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2011. – № 12. – С. 6–11.
 65. Мамчур, Л. Витоки компетентнісного підходу до навчання мови в дослідженнях вітчизняних учених / Лідія Мамчур // Укр. мова і л-ра в шк. – 2011. – № 2. – С. 8–12. – Бібліогр.: 12 назв.
 66. Манько, Л. Реалізація компетентнісного підходу в процесі вивчення курсу геометрії / Ліна Манько // Рідна шк. – 2009. – № 7. – С. 63–64.
 67. Масол, Л. М. Компетентнісно-орієнтований підхід до загальної мистецької освіти / Людмила Михайлівна Масол // Зб. наук. пр. Сер.: Пед. науки / редкол.: В. В. Крижко [та ін.]. – Бердянськ, 2006. – № 2 : Теорія і практика естетичного виховання в умовах соціокультурної трансформації. – С. 25–31. – Бібліогр.: 6 назв.
 68. Мединська, Н. Компетентнісний підхід до навчально-виховного процесу / Наталія Мединська // Профтехосвіта. – 2012. – № 9. – С. 2–5. – Бібліогр.: 5 назв.
 69. Методичне забезпечення компетентнісного підходу до реалізації змісту середньої освіти : за результатами роботи міської твор. групи в 2006 – 2008 рр. / Упр. освіти і науки Запоріз. міськради ; [ред. Р. О. Романчук ; відп. за вип. І. Я. Крайній]. – Запоріжжя : ЛІПС, 2008. – 161 с. – Бібліогр. у кінці розд.
 70. Мєркіна, А. Л. Розвиток гімназійної освіти через реалізацію компетентнісно орієнтованого підходу в освітньому просторі / А. Л. Мєркіна, Н. О. Філіпська // Упр. шк. – 2009. – № 31. – С. 1–16.
 71. Митка, О. М. Компетентнісний підхід у навчанні, його форми, методи і засоби / Оксана Мирославівна Митка // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2009. – № 4. – С. 89–97. – Бібліогр.: 11 назв.
 72. Моїсєєва, А. Компетентнісний підхід у вихованні / А. Моїсєєва // Підруч. для директора. – 2011. – № 2. – С. 59–72. – Бібліогр.: 21 назва.
 73. Науково-методичне забезпечення формування освітнього середовища: компетентнісний підхід : метод. вісн. / Кіровогр. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. Василя Сухомлинського ; [редкол.: Бик А. С. та ін. ; уклад.: Іванко А. Б., Бик А. С.]. – Кіровоград, 2009. – № 45. – 331 с. – Бібліогр. у кінці ст.
 74. Ніколаєва, С. Ю. Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу / С. Ю. Ніколаєва // Інозем. мови. – 2010. – № 2. – С. 11–17 : табл., схеми.
 75. Новикова, С. В. Реализация компетентностного подхода в профильном обучении : стратегия и практика / С. В. Новикова // Профил. шк. – 2012. – № 2. – С. 46–52. – Библиогр.: 5 назв.
 76. Онопрієнко, О. Компетентнісно орієнтована освіта в дії: уроки для стійкого розвитку / О. Онопрієнко, А. Цимбалару // Почат. шк. – 2011. – № 1. – С. 53–58.
 77. Остапенко, Н. Компетентнісний підхід до навчання української мови та його складники / Наталя Остапенко // Укр. мова і л-ра в шк. – 2012. – № 1. – С. 51–53. – Бібліогр.: 17 назв.
 78. Пентилюк, М. Компетентнісний підхід до формування мовної особистості в євроінтеграційному контексті / М. Пентилюк // Укр. мова і л-ра в шк. – 2010. – № 2. – С. 2–5. – Бібліогр.: 14 назв.
 79. Перець, О. Проблема компетентнісного підходу в педагогічній теорії та практиці / Оксана Перець // Нова пед. думка. – 2010. – № 2. – С. 93–96. – Бібліогр.: 9 назв.
 80. Пометун, О. І. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири сучасної школи / Олена Іванівна Пометун // Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України : матеріали методол. семінару / АПН України, Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2009. – С. 332–344. – Бібліогр.: 6 назв.
 81. Пономарьова, К. Реалізація компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів української мови / Катерина Пономарьова // Почат. шк. – 2010. – № 12. – С. 49–52.
 82. Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України : матеріали методол. семінару / АПН України, Ін-т педагогіки АПН України ; [ред. рада: В. Г. Кремень (голова) та ін. ; упоряд.: І. С. Волощук]. – К. : Пед. думка, 2009. – 358 с.
 83. Ревчук, С. Розробка компетентнісних завдань з української літератури / Софія Ревчук // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2012. – № 6/7. – С. 32–36. – Бібліогр.: 8 назв.
 84. Рибіна, М. В. Упровадження компетентнісно орієнтованого підходу / М. В. Рибіна // Упр. шк. – 2010. – № 4. – С. 12–26. – Бібліогр. в кінці ст.
 85. Родигіна, І. Компетентнісно спрямований педагогічний процес / І. Родигіна // Директор шк. Україна. – 2008. – № 5. – С. 45–49.
 86. Рожнятовська, І. ХХІ століття – компетентнісно спрямованої освіти / Ірина.Рожнятовська // Завуч. – 2008. – Груд. (№ 34). – С. 3–5.
 87. Русанова, О. А. Учебно-методическое обеспечение курса „Общей физики” в рамках компетентостного подхода / О. А. Русанова // Наук. скарбниця освіти Донеччини. – 2011. – № 1. – С. 50–53. – Бібліогр.: 12 назв.
 88. Савченко, О. Я. Компетентнісний підхід як чинник модернізації початкової освіти / Олександра Яківна Савченко // Наука і освіта. – 2011. – № 4 (Педагогіка). – С. 13–16. – Бібліогр.: 7 назв.
 89. Секрет, І. В. Методологічні засади впровадження компетентнісного підходу в Україні / Секрет Ірина Володимирівна // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія / РВНЗ „Кримський гуманітарний університет”. – Ялта, 2009. – Вип. 24. – С. 206–212. – Бібліогр.: с. 212.
 90. Семина, В. В. Понятия „компетенция” и „компетентность” в российской образовательной парадигме / В. В. Семина // Сред. проф. образование. – 2010. – № 4. – С. 7–8. – Библиогр.: 3 назв.
 91. Сергеев, И. С. Как реализовать компетентностный подход на уроке и во внеурочной деятельности : практ. пособие / И. С. Сергеев, В. И. Блинов. – М. : АРКТИ, 2007. – 129 с. – (Шк. образование) (В помощь учителю). – Библиогр.: с. 126–127.
 92. Скворцова, С. О. Методика навчання розв’язування задач: компетентнісний підхід / Світлана Олексіївна Скворцова // Зб. наук. пр. / Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2009. – № 2 (Пед. науки). – С. 19–26 : іл. – Бібліогр.: 9 назв.
 93. Слінчук, В. І. Науково-методичний супровід компетентнісно орієнтованої освіти / В. І. Слінчук // Упр. шк. – 2011. – № 25/27. – С. 61–68. – Бібліогр. в кінці ст.
 94. Смирнова, М. Є. Оновлення навчально-виховного процесу в загальноосвітньому закладі в контексті компетентнісного підходу / М. Є. Смирнова // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – Вип. 335 : Педагогіка та психологія. – С. 175–180. – Бібліогр.: 7 назв.
 95. Соловйов, Ю. І. Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в освіту області: управлінський аспект / Ю. І. Соловйов // Наук. скарбниця освіти Донеччини. – 2008. – № 2. – С. 6–10.
 96. Сухарніков, Ю. В. Сутнісні розбіжності діяльнісного й компетентнісного підходу до стандартизації освіти в Україні / Ю. В. Сухарніков // Педагогіка і психологія. Вісн. АПН України. – 2009. – № 2. – С. 32–42. – Бібліогр.: 8 назв.
 97. Теорія і практика запровадження компетентісного підходу до навчання історії в школі : колект. моногр. / [авт.: К. О. Баханов, С. С. Баханова та ін.] ; за ред. К. Баханова ; Бердян. держ. пед. ун-т. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХI, 2012. – 519 с.
 98. Титаренко, Н. Завдання з хімії у контексті компетентнісного підходу / Наталія Титаренко // Рідна шк. – 2008. – № 9. – С. 47–50.
 99. Тихоненко, А. В. К вопросу о месте компетентностного подхода при формировании общенаучных понятий у учителей и учащихся начальной школы / А. В. Тихоненко // Гуманізація навчально-виховного процесу : наук.-метод. зб. / Слов’ян. держ. пед. ун-т. – Слов’янськ, 2009. – Вип. 45. – С. 164–167 : іл. – Бібліогр.: 4 назви.
 100. Ткачук, Н. М. Врахування ідей компетентнісного підходу в розробці моделі випускника профільної школи / Н. М. Ткачук // Пед. пошук. – 2009. – № 3. – С. 73–79. – Бібліогр.: 13 назв.
 101. Токарчук, О. Феномен „компетентність”: визначення, суперечності та головні характеристики / Олена Токарчук // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – Вип. 560 : Педагогіка та психологія. – С. 167–176. – Бібліогр.: 14 назв.
 102. Томіліна, С. С. Ключові компетентності особистості / Томіліна Світлана Сергіївна // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 18–20 верес. 2008 р., Ялта, Крим, Україна : [зб. ст.] / РВНЗ „Кримський гуманітарний університет”. – Ялта, 2008. – Ч. 4. – С. 61–66. – Бібліогр.: 4 назви.
 103. Трифонова, О. С. Домінанти визначення сутності понять „компетенція” і „компетентність” / О. С. Трифонова // Наука і освіта. – 2010. – № 8. – С. 108–111. – Бібліогр.: 18 назв.
 104. Турянська, О. Компетентнісний підхід і його місце у особистісно орієнтованому навчанні історії в школі / Ольга Турянська // Молодь і ринок. – 2010. – № 7/8. – С. 84–88. – Бібліогр.: 6 назв.
 105. Фасоля, А. Літературна освіта: компетенції, компетентності, знання, уміння і навички / Анатолій Фасоля // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2012. – № 6/7. – С. 26–31. – Бібліогр.: 4 назви.
 106. Форкун, Н. Компетентнісний підхід як шлях до самоосвіти та саморозвитку учнів у навчанні фізики / Наталія Форкун // Фізика та астрономія в сучас. шк. – 2012. – № 6. – С. 20–25. – Бібліогр.: 8 назв.
 107. Цільмак, О. М. Змістовий компонент особистісно-соціально-діяльнісного компетентнісного підходу до навчання / Олена Миколаївна Цільмак // Наука і освіта. – 2010. – № 2. – С. 56–61.
 108. Чернецька, Т. Формулювання мети і цілей в контексті реалізації компетентнісного підходу в початковій ланці освіти / Тетяна Чернецька // Імідж сучас. педагога. – 2012. – № 6. – С. 7–10. – Бібліогр.: 7 назв.
 109. Шаннани, Н. Основа повышения жизненной компетентности / Н. Шаннани // Підруч. для директора. – 2010. – № 10. – С. 62–66. – Бібліогр.: 7 назв.
 110. Швалб, Ю. М. Психологічні аспекти компетентнісного підходу в освіті / Юрій Михайлович Швалб // Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України : матеріали методол. семінару / АПН України, Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2009. – С. 105–113 : іл.
 111. Шевченко, Г. П. Концептуальна сутність компететніcного підходу: європейський вимір / Галина Павлівна Шевченко // Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України : матеріали методол. семінару / АПН України, Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2009. – С. 121–130. – Бібліогр.: 11 назв.
 112. Шелехова, Г. Компетентнісна орієнтація вправ і завдань у підручнику української мови для старшокласників (академічний рівень) / Галина Шелехова // Укр. мова і л-ра в шк. – 2010. – № 8. – С. 8–12. – Бібліогр.: 5 назв.
 113. Шмигирилова, И. Б. Школьное образование в контексте компетентностного подхода / И. Б. Шмигирилова // Педагогика. – 2013. – № 1. – С. 49–53. – Библиогр.: 6 назв.
 114. Шуляр, В. І. Учитель-словесник й учень-читач у просторі компетентнісно зорієнтованого уроку літератури / В. І. Шуляр // Наук. скарбниця освіти Донеччини. – 2009. – № 1. – С. 85–90. – Бібліогр.: 7 назв.
 115. Янчук, С. Управління в умовах компетентнісного підходу / С. Янчук // Директор шк. Україна. – 2010. – № 4. – С. 3–8.
 116. Ярыгин, О. Н. Теоретический аспект определения компетентностных понятий / О. Н. Ярыгин // Наука і освіта. – 2011. – № 4 (Педагогіка). – С. 491–495.
 117. Яценко, Т. Ціна виміру життя. Спроба компетентнісного підходу до вивчення твору М. М. Коцюбинського „ Доргою ціною” : [8 кл. серед. шк.] / Таміла Яценко // Укр. мова і л-ра в шк. – № 3. – С. 21–26. – Бібліогр.: 3 назви.

 ІІ. ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНИХ УМІНЬ
УЧНЯ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

 1. Аванесян, Л. К. Развитие общеучебных умений как условие успешности общего образования / Л. К. Аванесян, И. Н. Лопухова // Нач. шк. плюс До и После. – 2012. – № 4. – С. 17–22. – Библиогр.: 1 назв.
 2. Воровщиков, С. Г. Классификация общеучебных умений школьников / С. Г. Воровщиков, Д. В. Татьянченко // Директор шк. – 2012. – № 5. – С. 62–73.
 3. Гишка, Н. В. Формування загальнонавчальних умінь і навичок в учнів початкових класів / Надія Володимирівна Гишка // Наук. зап. Сер.: Педагогіка / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Т., [2008]. – [№] 5. – С. 89–92. – Бібліогр.: 8 назв.
 4. Гоженко, Л. И. Система познавательных заданий как средство формирования общеучебных умений школьников (на материале предметов естественного цикла 4–6 классов) : дисс…. канд. пед. наук : 13.00.01 / Гоженко Людмила Ивановна ; НИИ педагогики Украины. – К., 1985. – 162 с.
 5. Гончарук, О. Ю. Роль учнівського проекту у формуванні універсальних умінь / О. Ю. Гончарук // Хімія. – 2012. – № 10. – С. 2–5.
 6. Колесник, І. О. Формування загальнонавчальних умінь і навичок учнів початкової школи в умовах проблемного навчання (друга половина ХХ століття) / Колесник І. О. // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Гуманіт. ун-т „Запорізький інститут державного та муніципального управління”. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 47. – С. 170–176. – Бібліогр.: 5 назв.
 7. Лазаревский, С. В. Формирование общеучебных интеллектуальных умений у старшеклассников (на материале дисциплин естественнонаучного цикла) : дисс…. канд. пед. наук: 13.00.01 / Лазаревский Сергей Владимирович ; НИИ педагогики Украины. – К., 1989. – 160 с. – Библиогр.: с. 132–145.
 8. Сюсюкина, И. Е. Формирование УУД младших школьников в оценочной деятельности / Ирина Егоровна Сюсюкина // Нач. шк. плюс До и После. – 2011. – № 11. – С. 26–29.
 9. Тихоненко, А. В. К вопросу о месте компетентностного подхода при формировании общенаучных понятий у учителей и учащихся начальной школы / А. В. Тихоненко // Гуманізація навчально-виховного процесу : наук.-метод. зб. / Слов’ян. держ. пед. ун-т. – Слов’янськ, 2009. – Вип. 45. – С. 164–167 : іл. – Бібліогр.: 4 назви.
 10. Трубачева, С. І. Роль шкільного підручника у формуванні загальнонавчальних компетентностей учнів / С. І. Трубачева // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2009. – Вип. 9. – С. 50–57 : іл. – Бібліогр.: 3 назви.
 11. Фасоля, А. Етапність формування загальнонавчальних умінь на уроках української літератури / Анатолій Фасоля // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2012. – № 8. – С. 25–31.
 12. Фасоля, А. Загальнонавчальні вміння в системі літературної освіти: інструмент, без якого не обійтися / Анатолій Фасоля // Дивослово.– 2012. – № 10. – С. 2–8.
 13. Шакина, Г. В. Система мониторинга сформированости общеучебных умений младших школьников / Галина Викторовна Шакина // Нач. шк. плюс До и После. – 2009. – № 8. – С. 63–68. – Библиогр.: 7 назв.
 14. Шелехова, Г. Про роль загальнонавчальних умінь у мовленнєвому розвитку учнів у науковому доробку Л. В. Скуратівського / Галина Шелехова // Укр. мова і л-ра в шк. – 2011. – № 4 (Спецвип.: Пам’яті Людини, Педагога, Науковця – Леоніда Віталійовича Скуратівського). – С. 53–56. – Бібліогр.: 13 назв.
 15. Шуневич, О. Використання фреймових структур у процесі формування загальнонавчальних умінь учнів на уроках української мови й літератури / Оксана Шуневич // Укр. мова і л-ра в шк. – 2012. – № 3. – С. 8–12. – Бібліогр.: 12 назв.

 ІІІ. ОЦІНЮВАННЯ В УМОВАХ ОСОБИСТІСНО І
КОМПЕТЕНТНІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ

 1. Автайкина, Т. О. Контроль и оценивание в условиях личностно ориентированного обучения / Татьяна Осиповна Автайкина // Нач. шк. плюс До и После. – 2007. – № 8. – С. 79–85. – Библиогр.: 3 назв.
 2. Анісімов, А. Ю. Формування в учителів гуманітарних дисциплін навичок застосування тестування як методу педагогічної діагностики / А. Ю. Анісімов, Н. Д. Ремез // Наука і освіта. – 2012. – № 5 (Педагогіка). – С. 3–7. – Бібліогр.: 14 назв.
 3. Байбара, Т. Дидактико-методичне забезпечення контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів з природознавчої складової курсу „Я і Україна” на засадах компетентнісного підходу / Тетяна Байбара // Почат. шк. – 2010. – № 11. – С. 10–15 ; № 12. – С. 21–27.
 4. Бень, Н. Компетентнтність і компетенції в результатах / Н. Бень // Відкрит. урок: розробки, технологіі, досвід. – 2012. – № 2. – С. 26–31 : іл.
 5. Бершадский, М. Е. Оценивание как диагностика планируемых результатов образования / Михаил Евгеньевич Бершадский // Нар. образование. – 2013. – № 1. – С. 155–161.
 6. Буханевич, Н. В. Сучасні методи контролю та оцінки знань школярів / Наталія Віталіївна Буханевич // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія: [зб. ст.] / РВНЗ „Кримський гуманітарний університет”. – Ялта, 2007. – Вип. 14. – С. 126–130. – Бібліогр.: 6 назв.
 7. Власов, В. С. Методика тематичного контролю навчальних досягнень учнів з історії в контексті компетентнісно-орієнтованого навчання (на прикладі курсу „Історія України. 7 клас”) / Віталій Сергійович Власов // Історія в шк. України. – 2007. – № 6. – С. 15–22.
 8. Другов, В. Особистісно зорієнтована педагогіка: як це робиться практично / В. Другов // Відкрит. урок: розробки, технології, досвід. – 2008.– № 2. – С. 25–30.
 9. Епифанова, М. В. Качество школьного образования в контексте компетентностного подхода / М. В. Епифанова // Сред. проф. образование. – 2011. – № 1. – С. 27–29. – Библиогр.: 8 назв.
 10. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 6. – С. 94–100.
 11. Зіненко, І. М. Визначення рівнів сформованості математичної компетентності учнів загальноосвітньої школи / Зіненко Ірина Миколаївна // Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 9–11 квіт. 2009 р. / РВНЗ „Кримський гуманітарний університет”. – Ялта, 2009. – Вип. 5, ч. 1. – С. 173–176. – Бібліогр.: 3 назви.
 12. Кельнер, С. С. Оцінювання знань як стимул розвитку / С. С. Кельнер // Економіка в шк. України. –2012. – № 10. – Актуальні діалоги. – № 3. – С. 20-10–20-14.
 13. Коваленко, Л. Як виміряти „розумову енергію” : завдання в тестовій формі на уроках української мови та літератури / Людмила Коваленко // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 1. – С. 51–58. – Бібліогр.: 11 назв.
 14. Кокарева, З. А. Мониторинг общеучебных умений и компетенций в условиях вариантивности начального общего образования / З. А. Кокарева // Нач. шк. – 2010. – № 10. – С. 99–103. – Библиогр.: 9 назв.
 15. Локшина, О. Інновації в оцінюванні навчальних досягнень учнів у шкільній освіті країн Європейського Союзу / Олена Локшина // Порівнял.-пед. студії. – 2009. – № 2. – С. 107–113. – Бібліогр.: 16 назв.
 16. Масол, Л. М. Компетентність як інтегральний критерій оцінки результатів освіти: загальні характеристики й мистецька специфіка / Людмила Михайлівна Масол // Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України : матеріали методол. семінару / АПН України, Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2009. – С. 239–253 : іл. – Бібліогр.: 7 назв.
 17. Матоніна, Р. Портфоліо як засіб оцінювання особистих досягнень учнів / Раїса Матоніна // Почат. шк. – 2010. – № 6. – С. 56–57.
 18. Наумець, О. М. Оцінювання знань школярів у вітчизняній і зарубіжній школі / О. М. Наумець // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, АПН України, Ін-т проблем виховання АПН України. – К., 2008. – Вип. 11. – С. 279–289 : іл. – Бібліогр.: 4 назви.
 19. Онопрієнко, О. Портфоліо як засіб контролю результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу / Оксана Онопрієнко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2010. – Вип. 34. – С. 121–127. – Бібліогр.: 10 назв.
 20. Островський, В. Тестовий контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів з історії в контексті компетентнісного підходу / Валерій Островський // Історія в шк. України. – 2010. – № 2. – С. 4–13. – Бібліогр.: 6 назв.
 21. Пермякова, О. Г. Моніторинг якості навчання в загальноосвітніх закладах : досвід Франції / Ольга Григорівна Пермякова // Наук. зап. Сер.: Педагогіка / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Т. , [2008]. – [№] 4. – С. 125–135 : іл. – Бібліогр.: 9 назв.
 22. Пинская, М. А. Критериальное оценивание в школе / М. А. Пинская, А. В. Иванов // Шк. технологии. – 2010. – № 3. – С. 177–184.
 23. Предик, А. А. Проблема критеріїв оцінювання знань молодших школярів у педагогічній науці / Аліна Анатоліївна Предик // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23–25 верес. 2010 р., Ялта, Крим, Україна : [зб. ст.] / РВНЗ „Кримський гуманітарний університет”. – Ялта, 2010. – Ч. 2. – С. 84–87.
 24. Предик, А. Пошуки новаторських підходів в оцінюванні навчальних досягнень учнів початкової школи / Аліна Предик // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – Вип. 549 : Педагогіка та психологія. – С. 145–155. – Бібліогр.: 8 назв.
 25. Предик, А. Технологія використання портфоліо в навчально-виховному процесі сучасної початкової школи / Аліна Предик // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – Вип. 573 : Педагогіка та психологія. – С. 142–147. – Бібліогр.: 5 назв.
 26. Прийма, С. М. Якість результатів навчання як основний критерій якості освіти / Сергій Миколайович Прийма // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія: [зб. ст.] / РВНЗ „Кримський гуманітарний університет”. – Ялта, 2007. – Вип. 16. – С. 190–198. – Бібліогр.: 10 назв.
 27. Савчин, М. М. Компетентнісний підхід до оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії у середніх загальноосвітніх закладах / М. М. Савчин // Педагогічні науки. Стан та перспективи шкільної хімічної освіти : зб. наук. пр. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2005. – С. 36–43. – Бібліогр.: 8 назв.
 28. Строкань, Н. Компетентнісний підхід до педагогічних вимірювань / Наталія Строкань // Школа. – 2012. – № 11. – С. 18–19. – Бібліогр.: 4 назви.
 29. Сурма, С. Рейтингова оцінка навчальної діяльності як необхідна умова активізиції роботи з учнями / С. Сурма, М. Бобровський // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2010. – № 5. – С. 66–68.
 30. Татур, Ю. Г. Как повысить объективность измерения и оценки результатов образования / Юрий Геннадиевич Татур // Высш. образование в России. – 2010. – № 5. – С. 22–31 : ил. – Библиогр.: 5 назв.
 31. Чудинский, Р. М. Методологические подходы к проектированию и организации системы контроля и оценки общих и предметных компетенций учащихся / Р. М. Чудинский, А. А. Володин // Шк. технологии. – 2011. – № 1. – С. 140–150.
 32. Шевченко, С. Діагностика, моніторинг рівня розвитку ключових життєвих компетентностей учнів / С. Шевченко // Підруч. для директора. – 2010. – № 5. – С. 2–7.
 33. Штельмах, О. В. Гра в навчальному процесі як один із етапів проведення моніторингу навчальних досягнень учнів / О. В. Штельмах // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Ін-т математики, фізики і технол. освіти. – К. ; Вінниця, 2010. – Вип. 25. – С. 105–110 : іл. – Бібліогр.: 6 назв.
 34. Щепанська, О. Впровадження портфоліо – нової форми контролю оцінювання досягнень учнів / Ольга Щепанська // Почат. шк. – 2010. – № 11. – С. 55–56.
 35. Яценко, В. С. Реалізація проекту „Шкільна оцінка очима дітей” як метод розвитку самостійної пізнавальної діяльності школярів / В. С. Яценко // Проектний підхід до компетентнісно спрямованої освіти : наук.-метод. зб. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хортиц. навч.-реабілітац. багатопроф. центр, Спеціаліз. шк. І–ІІІ ступенів з поглибл. вивченням інозем. мов „Інтелект” м. Києва. – Запоріжжя, 2008. – Т. 1. – С. 242–246

 IV. ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ УЧНЯ-ЧИТАЧА

 1. Ананьєва, І. І. Використання різних видів проектної діяльності на уроках – розвиток творчої і талановитої особистості / І. І. Ананьєва // Англ. мова та л-ра. – 2010. – № 36. – С. 2–5.
 2. Беліменко, Л. Актуальність та значущість проектної діяльності / Людмила Беліменко // Почат. шк. – 2011. – № 6. – С. 38–39.
 3. Белоусова, Т. Н. Влияние педагогических мифов на организацию исследовательской и проектной деятельности школьников / Т. Н. Белоусова, М. А. Мазниченко // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2010. – № 6. – С. 44–49. – Библиогр.: 5 назв.
 4. Белоусова, Т. Н. Мифы об исследовательской и проектной деятельности школьников / Т. Н. Белоусова, М. А. Мазниченко // Шк. технологии. – 2010. – № 6. – С. 8–14.
 5. Брыкова, О. В. Проектная деятельность в учебном процессе / О. В. Брыкова, Т. В. Громова. – М. : Чистые пруды, 2006. – 30 с.
 6. Булдыгина, С. В. Самостоятельная работа учащихся в контексте исследовательской и проектной деятельности / С. В. Булдыгина // Педагогика. – 2012. – № 9. – С. 122–124.
 7. Вебер, С. А. О механизме реализации личностных ресурсов старшеклассников через проектную деятельность / С. А. Вебер // Воспитание школьников. – 2013. – № 1. – С. 16–23. – Библиогр.: 13 назв.
 8. Войтенко, С. В. Проектна діяльність в акмеологічній системі ліцею / С. В. Войтенко // Проектний підхід до компетентнісно спрямованої освіти : наук.-метод. зб. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хортиц. навч.-реабілітац. багатопроф. центр, Спеціаліз. шк. І–ІІІ ступенів з поглибл. вивченням інозем. мов „Інтелект” м. Києва. – Запоріжжя, 2008. – Т. 1. – С. 200–204. – Бібліогр.: 6 назв.
 9. Гнатишина, О. Упровадження методу проектів у навчально-виховний процес / Оксана Гнатишина // Школа. – 2012. – № 6. – С. 3–22. – Бібліогр.: 47 назв.
 10. Гойко, Л. В. Наукові впровадження в процес навчання молодших школярів української мови та читання / Л. В. Гойко // Вісник Глухів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Глухів. держ. пед. ун-т. – Глухів, 2007. – Вип. 10. – С. 163–171 : іл. – Бібліогр.: 12 назв.
 11. Дмитриева, В. Ф. Повышение эффективности обучения физике на основе проектной и исследовательськой деятельности / В. Ф. Дмитриева, П. И. Самойленко // Вісн. Черніг. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2008. – Вип. 57. – С. 51–53. – Библиогр.: 7 назв.
 12. Додусенко, Н. О. Проектна діяльність в початковій школі / Н. О. Додусенко, І. В. Нетужилова. – Х. : Основа, 2010. – 223 с.
 13. Додусенко, Н. О. Теоретичні аспекти проектної діяльності молодших школярів / Н. О. Додусенко, І. В. Нетужилова // Почат. навчання та виховання. – 2010. – № 24. – С. 2–9. – Бібліогр.: 1 назва.
 14. Дослідна та проектна діяльність під час вивчення біології : [навч.-метод. посіб.] / уклад. К. М. Задорожний. – Х. : Основа, 2008. – 143 с.
 15. Дубова, М. В. Как рождается проект / М. В. Дубова, Н. В. Кузнецова // Нач. шк. – 2012. – № 11. – С. 63–68.
 16. Дубова, М. В. Организация проектной деятельности младших школьников с позиций компетентностного подхода / Марина Вениаминовна Дубова // Нач. шк. плюс До и После. – 2010. – № 1. – С. 62–68. – Библиогр.: 5 назв.
 17. Єрмаков, І. Г. Компетентнісний потенціал проектної діяльності / І. Г. Єрмаков, В. В. Нечипоренко // Проектний підхід до компетентнісно спрямованої освіти : наук.-метод. зб. / Ін-т педагогіки НАПН України, Хортиц. навч.-реабілітац. багатопроф. центр, Спеціаліз. шк. І–ІІІ ступенів з поглибл. вивченням інозем. мов „Інтелект” м. Києва. – Запоріжжя, 2008. – Т. 1. – С. 11–31.
 18. Жбанова, О. А. Проектная деятельность учащихся – инновационная или традиционная форма обучения учащихся? / О. А. Жбанова // Инновации в образовании. – 2009. – № 5. – С. 31–37.
 19. Золотько, А. С. Навчальний проект як засіб активізації пізнавальної діяльності старшокласників / А. С. Золотько // Педагогіка вищої та середньої школи : [зб. наук. пр.] / Криворіз. держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 24. – С. 283–288. – Бібліогр.: 5 назв.
 20. Иванова, Н. В. Анализ основных проблем организации проектной деятельности младших школьников / Н. В. Иванова // Нач. шк. – 2011. – № 7. – С. 101–105. – Библиогр.: 5 назв.
 21. Иванова, Н. В. Проектная деятельность в начальной школе: трудности и ошибки / Н. В. Иванова // Нач. образование. – 2011. – № 5. – С. 9–14. – Библиогр.: 7 назв.
 22. Інновації в освітньому просторі гімназії : метод. посіб. / М-во освіти і науки України, Гімназія „Консул” (№ 86, Київ) ; [за ред. Д. О. Закатнова ; редкол.: Т. В. Мельник, О. А. Кузнєцова, С. Й. Боброва, Д. О. Закатнов]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2006. – 256 с.
 23. Інноваційний потенціал проектної діяльності у навчальному закладі : практико зорієнт. зб. / Печер. район. у м. Києві держ. адміністрація, Упр. освіти, Наук.-метод. центр вищ. освіти ; [ред. рада: О. А. Федоренко (голова), І. Г. Єрмаков (наук. ред.), В. Є. Безручко та ін.; за заг. ред. О. А. Федоренка, І. Г. Єрмакова]. – К. : [Б. в.], 2006. – 242 с.
 24. Калачевська, В. М. Визначальна роль проектного методу в розкритті творчих можливостей учнів / В. М. Калачевська, К. Г. Веселова // Тавр. вісн. освіти. – 2011. – № 4. – С. 179–182. – Бібліогр.: 5 назв.
 25. Киричук, В. О. Розвиток особистості учнів у системі проектування навчально-виховного процесу / Валерій Олександрович Киричук // Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 21–22 квіт. 2010 р. / НАПН України, Ін-т обдар. дитини НАПН України, Ун-т менеджменту освіти НАПН України, Терноп. обл. комун. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Т., 2010. – С. 5–25 : іл. – Бібліогр.: 10 назв.
 26. Коваленко, Н. В. Формування самоосвітньої компетентності учнів у навчальних проектах / Наталія Володимирівна Коваленко // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23–25 верес. 2010 р., Ялта, Крим, Україна : [зб. ст.] / РВНЗ „Кримський гуманітарний університет”. – Ялта, 2010. – Ч. 1. – С. 59–61. – Бібліогр.: 3 назви.
 27. Кожокар, І. Педагогічна наука про сутність проектної діяльності / І. Кожокар, І. Руснак // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – Вип. 388 : Педагогіка та психологія. – С. 86–91. – Бібліогр.: 11 назв.
 28. Колосай, Л. А. Як розробити власний проект : робочий зошит для учня / Лідія Андріївна Колосай // Шкіл. б-ка плюс. – 2011. – Квіт. (№ 7/8). – С. 25–38.
 29. Комашко, О. С. Вивчення творчої особистості митця методом проектів / О. С. Комашко // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2011. – № 5. – С. 13–16. – Бібліогр.: 10 назв.
 30. Компетентнісний потенціал проектної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі : практико зорієнт. посіб. / Упр. освіти Печер. райдержадмін. в м. Києві, Гімназія № 32 м. Києва ; [за заг. ред. Єрмакова І. Г. ; ред. рада: Чумак С. В. (голова) та ін.]. – К. : [б. в.], 2010. – 370 с. – Бібліогр. у кінці ст.
 31. Кондратова, Л. Г. Особливості організації проектної діяльності учнів різних вікових категорій у виховному процесі сучасної загальноосвітньої школи / Л. Г. Кондратова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 10. – С. 243–246 : іл. – Бібліогр.: 12 назв.
 32. Кондратова, Л. Позаурочна проектна діяльність: що педагогу потрібно знати / Людмила Кондратова // Школа. – 2011. – № 12. – С. 61–91 : табл. – Бібліогр.: 17 назв.
 33. Крутенко, О. Формування духовності підростаючого покоління засобами проектної діяльності / О. Крутенко // Післядиплом. освіта в Україні. – 2009. – № 1. – С. 102–104.
 34. Кузнецова, Т. В. Проектно-исследовательская деятельность как образовательный ресурс для учащихся и педагогов / Т. В. Кузнецова // Нач. образование. – 2011. – № 3. – С. 46–51. – Библиогр.: 12 назв.
 35. Куницька, Р. М. Використання проектних технологій на уроках світової літератури / Раїса Михайлівна Куницька // Тавр. вісн. освіти. – 2011. – № 4. – С. 183–190. – Бібліогр.: 4 назви.
 36. Куприна, Л. Е. Метод проектов как способ организации исследовательской деятельности учащихся начальной школы / Л. Е. Куприна // Нач. образование. – 2010. – № 2. – С. 16–19.
 37. Куракина, Н. Л. Психологические аспекты проектной деятельности : программы, конспекты занятий с учащимися / авт.-сост.: Н. Л. Куракина, И. С. Сидорук ; [отв. за вып. Л. Е. Гринин, А. В. Перепелкина ; ред. А. В. Перепелкина]. – Волгоград : [Б. и.], [2010]. – 191 с.
 38. Лисова, К. Л. Воспитательные возможности проектной деятельности школьников / К. Л. Лисова // Воспитание школьников. – 2011. – № 2. – С. 40–45.
 39. Лобзова, Е. В. Организация проектной деятельности учащихся как способ обновления содержания образования : (11 класс) / Е. В. Лобзова // Образование в соврем. шк. – 2008. – № 1. – С. 23–28.
 40. Люшин, М. О. Проектна діяльність громадсько-активних шкіл / М. О. Люшин // Упр. шк. – 2012. – № 10/12. – С. 2–36.
 41. Мариновська, О. Я. Поняття „проектно-впроваджувальна діяльність”: сутність, специфіка, особливості поліфункціонування / О. Я. Мариновська // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2011. – Вип. 19. – С. 189–196. – Бібліогр.: 9 назв.
 42. Маркова, И. А. Проектная деятельность – один из факторов формирования социального опыта школьника / И. А. Маркова, Е. Н. Видяшева // Нач. шк. – 2011. – № 11. – С. 74–76. – Библиогр.: 4 назв.
 43. Мартинець, Л. А. Проектна діяльність у професійному становленні старшокласників. Програма факультативного курсу / Л. А. Мартинець // Вихов. робота в шк. – 2010. – № 2. – С. 41–55 ; 2011. – № 3. – С. 2–21 ; № 4. – С. 42–55.
 44. Матяш, Н. В. Проектная компетентность как результат образования / Н. В. Матяш // Alma Mater (Вестн. высш. шк.). – 2011. – № 4. – С. 32–34. – Библиогр.: 3 назв.
 45. Мацько, Г. Р. Пробуждение интереса к чтению через творческие исследования / Галина Романовна Мацько // Нач. шк. плюс До и После. – 2011. – № 2. – С. 42–46.
 46. Мирошниченко, В. О. Методика застосування проектної технології у процесі навчання історії в 10-му класі : автореф. дис…. канд. пед. наук : 13.00.02 / Мирошниченко В. О. ; Бердян. держ. пед. ун-т. – К., 2010. – 20 с.
 47. Мирошниченко, В. О. Організація проектної діяльності учнів на уроках історії в 10 класі / Володимир Олександрович Мирошниченко ; [голов. ред. Н. І. Харківська ; за заг. ред. К. О. Баханова]. – Х. : Основа, 2009. – 157 с. – Бібліогр.: с. 154–157.
 48. Мисик, В. Метод проектів і його життєво-компетентнісний потенціал / Вікторія Мисик, Тетяна Мисик // Методичні студії : зб. наук.-метод. пр. / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – Вип. 1. – С. 321–323.
 49. Момот, Ю. В. Сучасні підходи до впровадження проектної технології у навчально-виховний процес закладів середньої освіти / Ю. В. Момот // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 184–190 : іл. – Бібліогр.: 6 назв.
 50. Назаренко, Л. Оцінювання продукту проектної діяльності школярів у контексті літературної освіти (за творчістю О. Олеся) / Людмила Назаренко // Укр. мова і л-ра в шк. – 2011. – № 3. – С. 30–33 ; 2012. – № 1. – С. 27–31. – Бібліогр.: 4 назви.
 51. Науково-методичні засади формування ключових компетенцій учня гімназії : матеріали наук.-практ. конф. до 70-річчя навч. закл. та 10-річчя гімназії / Ін-т педагогіки АПН України, Лаб. пед. інновацій, Ін-т проблем виховання АПН України, Лаб. труд. виховання і профорієнтації, Упр. освіти Печер. райдержадмін. в м. Києві, Гімназія „Консул” (№ 86, Київ) ; [редкол.: Федоренко О. А., Батечко О. В., Єрмаков І. Г. та ін.]. – К. : [Б. в.], 2008. – 302 с.
 52. Онопрієнко, О. В. Мотиваційний потенціал проектувальної діяльності молодших школярів / О. В. Онопрієнко // Наука і освіта. – 2007. – № 3. – С. 101–104. – Бібліогр.: 10 назв.
 53. Онопрієнко, О. В. Метод проектів як засіб розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів : дис…. канд. пед. наук : 13.00.09 / Онопрієнко Оксана Володимирівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2009. – 252 с. – Бібліогр.: с. 228–252
 54. Паспорт проектної роботи // Директор шк. Україна. – 2010. – № 1. – С. 27–41. – Бібліогр.: 11 назв.
 55. Пахомова, Н. Ю. Рефлексивные умения младших школьников в проектном обучении / Нинель Юловна Пахомова, // Нач. шк. плюс До и После. – 2011. – № 1. – С. 81–84. – Библиогр.: 9 назв.
 56. Пелагейченко, Л. М. Метод проектів. Історія розвитку / Л. М. Пелагейченко // Труд. навчання в шк.– 2012. – № 9. – С. 2–6.
 57. Перехейда, О. М. Програма розвитку гімназії „Ерудит” на 2010 -2015 роки / О. М. Перехейда // Упр. шк. – 2011. – № 31/33. – С. 11–94 ; № 34/36. – С. 6–91.
 58. Петляк, В. Латвийский опыт проектной деятельности в сфере образования: краткий обзор основных направлений / Виктория Петляк // Розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти у контексті Болонського процесу : [матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2007 р., Ялта] / Ун-т Ніцца-Софія антиполіс, Вища католиц. шк. Намюра, Баранов. держ. ун-т, Крим. гуманіт. ун-т. – Ялта, 2007. – С. 184–191. – Библиогр.: 3 назв.
 59. Печурина, М. Н. Организация проектной деятельности в малокомплкетной сельской школе / М. Н. Печурина, С. А. Скорых // Нач. шк. – 2012. – № 10. – С. 31–35. – Библиогр.: 4 назв.
 60. Поливанова, К. Н. Проектная деятельность школьников : пособие для учителя / Катерина Николаевна Поливанова. – М. : Просвещение, 2008. – 191 с.
 61. Поліхун, Н. І. Розвиток творчої діяльності старшокласників у процесі навчання фізики з використанням проектної технології : автореф. дис…. канд. пед. наук : 13.00.02 / Поліхун Н. І. ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2007. – 21 с.
 62. Проектна діяльність у ліцеї: компетентісний потенціал, теорія і практика : наук.-метод. посіб. / Ін-т педагогіки АПН України, Ліцей міжнар. відносин № 51 м. Києва ; [за ред. С. М. Шевцової (кер.) та ін. ; наук. кер. і ред. І. Г. Єрмаков]. – К. : [Б. в.], 2008. – 519 с.
 63. Проектна діяльність школи / [авт.-упоряд. Л. Галіцина ; ред. рада: Л. Галіцина, М. Мосієнко, Г. Кузьменко, О. Шатохіна]. – К. : Шкіл. світ, 2012. – 117 с.
 64. Проектний підхід до компетентнісно спрямованої освіти : наук.-метод. зб. Т. 1 / Ін-т педагогіки НАПН України, Хортиц. навч.-реабілітац. багатопроф. центр, Спеціаліз. шк. І–ІІІ ступенів з поглибл. вивченням інозем. мов „Інтелект” м. Києва ; [за наук. ред. І. Г. Єрмакова, В. В. Нечипоренко, В. І. Прокопенко ; наук.-літ. ред. Т. І. Люріна]. – Запоріжжя : Вид-во ХНРБЦ, 2008. – 445 с. – Бібліогр. у кінці ст.
 65. Проектні технології загальноосвітнього навчального закладу в системі навчально-виховного процесу : метод. посіб. / В. О. Киричук, О. В. Прашко [та ін.] ; НАПН України. Ін-т обдар. дитини. – К. : Ін-т обдар. дитини НАПН України, 2011. – 70 с. – Бібліогр.: с. 68–70.
 66. Пушкарьова, Т. Проектна діяльність сучасної школи у контексті її інноваційного розвитку / Т. Пушкарьова, О. Семенова // 1020-річчя історії шкільної освіти в Україні: традиції, сучасність, перспективи : Міжнар. наук. конф., 23 квіт. 2009 р. : зб. матеріалів / Ін-т історії України НАН України, Київ. міськ. пед ун-т ім. Бориса Грінченка. – К., 2009. – С. 83–86. – Бібліогр.: 12 назв.
 67. Романенко, Ю. А. Метод проектів: дидактичний аспект / Ю. А. Романенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 10. – С. 137–142. – Бібліогр.: 3 назви.
 68. Романенко, Ю. А. Метод проектів: „модна” технологія чи необхідність? / Ю. А. Романенко // Наук. скарбниця освіти Донеччини. – 2008. – № 2. – С. 40–44. – Бібліогр.: 44 назви.
 69. Романовская, М. Б. Метод проектов в учебном процессе : (метод. пособие) / М. Б. Романовская ; Центр „Педагогический поиск”. – М. : Центр „Педагогический поиск”, [2006]. – 160 с.
 70. Рябчикова, Н. І. Організація проектної діяльності учнів на уроці та в позаурочній діяльності / Н. І. Рябчикова // Обдар. дитина. – 2009. – № 7. – С. 43–55.
 71. Самыкина, С. В. Формирование читательской компетентности: проектные задачи по литературному чтению / С. В. Самыкина // Нач. шк. – 2012. – № 7. – С. 67–71.
 72. Смушкевич, Л. Н. Организация проектной и исследовательскорй деятельности учащихся в условиях многопрофильного лицея / Л. Н. Смушкевич // Одарен. ребенок. – 2010. – № 3. – С. 88–92. – Библиогр.: 2 назв.
 73. Сокольникова, Ф. М. Проектная деятельность как условие формирования основных компетенций учащихся / Ф. М. Сокольникова // Воспитание школьников. – 2013. – № 1. – С. 39–41. – Библиогр.: 5 назв.
 74. Спориніна, Т. Т. Шкільний сайт – засіб стимулювання проектної діяльності учнів / Т. Т. Спориніна, І. М. Мар’янчук // Інформатизація освіти України: європейський вимір : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 14–17 трав. – Кам’янець-Подільський, 2007. – С. 191–193. – Бібліогр.: 4 назви.
 75. Тарара, А. М. Розвиток творчих здібностей учнів 5–9 класів у процесі проектно-технологічної діяльності : метод. посіб. для вчителів труд. навчання / Анатолій Михайлович Тарара ; АПН України, Ін-т педагогіки. – К. : Пед. думка, 2008. – 55 с. – Бібліогр.: с. 55.
 76. Телішевська, Л. С. Веб-квест як в організації проектної та дослідницької діяльності учнів на уроках словесності / Л. С. Телішевська // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2012. – № 26. – С. 33–37.
 77. Терещук, А. І. Методика організації проектної діяльності старшокласників з технологій : метод. посіб. : [10–12 кл.] / А. І. Терещук, С. М. Дятленко. – К. : Літера ЛТД, [2010]. – 128 с. – Бібліогр. у кінці глав.
 78. Технології життєвого успіху : практ. зорієнт. посіб. / М-во освіти і науки України, Гімназія „Консул” (№ 86, Київ) ; [редкол.: І. Г. Єрмаков, О. А. Федоренко, Д. О. Пузіков та ін.]. – К. : [Б. в.], 2007. – 663 с.
 79. Топилина, Н. В. Проектная деятельность в работе школьного учителя / Наталья Валериевна Топилина // Українсько-російські педагогічні студії / Бердян. держ. пед. ун-т, Таганрог. держ. пед. ін-т, Невинномис. держ. гуманіт.-техн. ін-т. – Бердянськ ; Невинномиськ ; Таганрог, 2009. – С. 34–39. – Библиогр.: 6 назв.
 80. Трунова, В. А. Проектна діяльність у сучасному освітньому просторі : посіб. для працівників пед. спец. щодо виконання й оформ. курсових робіт і курсових проектів / Валентина Андріївна Трунова ; М-во освіти і науки України, Одес. обл. ін-т удоскон. учителів. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – О. : Астропринт, 2010. – 71 с. – Бібліогр.: с. 71.
 81. Тягло, Є. Творче проектування як особистісно орієнтована педагогічна технологія для старшокласників / Є. Тягло, І. Соколовська // Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін в умовах моделювання освітнього середовища : Міжнарод. наук.-практ. конф. : ХІ Каришинські читання, 27–28 трав. 2004 р. : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.  Г. Короленка. – Полтава, 2004. – С. 224–226 : іл. – Бібліогр.: 3 назви.
 82. Фоміна, О. Проектна діяльність як метод роботи з обдароварими дітьми / Олена Фоміна // Школа. – 2010. – № 9. – С. 85–95. – Бібліогр.: 8 назв.
 83. Цыренова, М. Г. Проектная деятельность в процессе формирования компетентностей / М. Г. Цыренова // Педагогика. – 2012. – № 9. – С. 66–71. – Библиогр.: 3 назв
 84. Чубарук, О. В. Роль проектної діяльності в розвитку конкурентоздатності навчальних закладів / О. В. Чубарук // Психологічні умови розвитку конкурентоздатності організацій : тези VI міжнар. наук.-практ. конф. з організац. та екон. психології (25–27 черв. 2009 р, м. Керч) / АПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Тавр. нац. ун-т ім. В. І. Вернадського, Керчен. екон.-гуманіт. ін-т Тавр. гуманіт. ун-ту ім. В. І. Вернадського. – [К.], 2009. – С. 104–106.
 85. Шахірєва, Н. В. Психолого-педагогічні аспекти проектної діяльності молодших школярів / Н. В. Шахірєва // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту : зб. наук. пр. / Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2008. – Вип. 20 : Пед. науки, т. 2. – С. 222–227. – Бібліогр.: 3 назви.
 86. Шефер, О. Р. Межпредметная проектная деятельность учащихся с использованием лего-роботов / О. Р. Шефер, Т. Н. Лебедева // Инновации в образовании. – 2012. – № 9. – С. 67–73. – Библиогр. в конце ст.
 87. Шиян, Т. В. Психолого-педагогічні засади впровадження проектної діяльності у навчально-виховний процес старшої школи / Т. В. Шиян // Зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2007. – Ч. 2. – С. 239–244. – Бібліогр.: 9 назв.
 88. Яковлев, В. В. Метод проектов как способ реализации компетентностного подхода в современном учебно-воспитательном процессе / В. В. Яковлев, С. Ф. Пачко // Образование в соврем. шк. – 2008. – № 1. – С. 15–22. – Библиогр.: 8 назв.

 V. ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДЕБАТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ

 1. Інтелектуальна гра „Дебати” у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів” : (зб. матеріалів для кер. дебат. клубів та вчителів, які навчають дебатів та дискусій) / [упоряд.: Г. А. Каліберда]. – [Полтава] : ПОІППО, [2008]. – 203 с. – Бібліогр.: с. 197–198.
 2. Кориткіна, І. М. Дискусії та дебати як один із засобів навчання англійської мови / І. М. Кориткіна, Н. С. Єгорова // Англ. мова та л-ра. – 2012. – № 6. – С. 2–5.
 3. Косова, Ю. А. Дебаты как средство развития лидерских качеств в работе с одаренными детьми / Ю. А. Косова // Одарен. ребенок. – 2012. – № 4. – С. 136–138.
 4. Масютіна, М. Е. Дебати як інноваційна технологія розвитку особистості учня / М. Е. Масютіна // Світ виховання. – 2011. – № 3. – С. 58–62.
 5. Мічуріна, Т. В. Дебати як форма інтерактивного вивчення англійської мови старшокласниками / Тетяна Вікторівна Мічуріна // Тавр. вісн. освіти. – 2011. – № 3. – С. 193–201.
 6. Мундур, В. Б. Нестандартність мислення в мовно-літературній освіті учнів / В. Б. Мундур // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2012. – № 8. – С. 8–9. – Бібліогр.: 3 назв.
 7. Образовательная технология „Дебаты” в учебном процессе // Иностр. яз. в шк. – 2010. – № 2. – С. 21–26.
 8. Півторак, О. Читацький пілотаж або „Оксфордські дебати” на уроках і поза ними: спроба методично-практичного порадника / О. Півторак, В. Півторак // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2010. – № 3. – С. 46–53. – Бібліогр.: 12 назв.
 9. Репкина, С. Г. Использование технологии „дебаты” на уроках психологии для развития творческого потенциала учащихся / С. Г. Репкина // Одарен. ребенок. – 2012. – № 2. – С. 110–113. – Библиогр.: 2 назв.
 10. Самойлова, І. Технологія дебатів / Ірина Самойлова // Школа. – 2013. – № 1. – С. 48–50. – Бібліогр.: 4 назви.
 11. Сорока, М. Дискусія та дебати як інтерактивні технології навчання / М. Сорока // Географія та основи економіки в шк. – 2010. – № 3. – С. 5–12. – Бібліогр.: 9 назв.
 12. Сун Лэй. Дебаты как инновационная образовательная технология / Сун Лэй // Высш. образование в России. – 2012. – № 12. – С. 145–146. – Библиогр.: 9 назв.
 13. Сущенко, І. Дебати в школі. Як навчити учнів аргументації та публічного мовлення? : посіб. для вчителів / І. Сущенко ; Благод. орг. „Вчителі за демократію та партнерство”. – [Т. ] : Астон, [2006]. – 127 с. – Бібліогр.: с. 123–124.
 14. Чаплагіна, В. М. Роль дебатів у формуванні особистості школярів : [навч.-метод. посіб.] / Віра Миколаївна Чаплагіна. – Х. : Основа, 2012. – 123 с.
 15. Шнайдер, А. Навчання через дебати: різноманіття поглядів : адапт. пер. з англ. / А. Шнайдер, М. Шнурер ; наук.-пед. ред., передм. О. І. Пометун ; [пер. Г. Гупан, Т. Клекота]. – К. : Вчителі за демократію та партнерство, 2009. – 320 с. – Бібліогр.: с. 313–316.
 16. Янова, В. Анкета 5 із 25 : [Анкета „5 із 25” – метод поглибленої дискусії, який дозволяє використовувати досвід і думки всіх членів групи, навчає учасників аргументувати, переконувати, вислуховувати партнерів і досягати консенсусу, допомагає після поглибленого аналізу вибрати оптимальне рішення з усіх альтернативних можливостей.] / В. Янова // Відкрит. урок: розробки, технології, досвід. – 2012. – № 9. – С. 27–29.

Рекомендаційний бібліографічний список представлено в рамках
ІІІ Всеукраїнського фестивалю педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок» (м. Новоград-Волинський Житомирської області,
17-18 квітня 2013 р.)

Автор вступної статті й упорядник – Углова Ольга Віталіївна, молодший науковий співробітник Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського

Бібліографічний редактор – Самчук Лариса Іванівна, завідувач  відділу наукової інформаційно-бібліографічної діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського