Папки успіху діють…

Назву статті “підказала” шестикласниця Квасилівського НОК “Школа-ліцей” Рівненського району Вікторія О., яка розпочала рефлексивне есе “Моя папка успіху” словами: “Вже майже рік, як моя “папка успіху” діє”.

Роздуми над учнівськими роботами та учительськими анкетами, статтями в періодиці, присвяченими проблемі портфоліо, стали поштовхом до написання. Мета – подати рекомендації для організації методичного супроводу діяльності, розповісти про творчі набутки словесників – членів лабораторії особистісно зорієнтованого навчання української літератури Рівненського ОІППО.

Оскільки загальні теоретичні питання висвітлені в статті “Портфоліо? “Папка успіху”? Навіщо вони нам?”, головну увагу зосередимо на міркуваннях з приводу покращання роботи. висвітленні досвіду і його оцінці.

Пригадаємо визначення дефініції. Портфоліо, або папка успіху – це модель (засіб, технологія) автентичного (істинного, правильного) оцінювання навчальної діяльності й особистісного розвитку. В російській школі головне призначення портфоліо вбачають у допомозі учневі з вибором профілю навчання, а в подальшому – професії. Подібний зміст вкладають у поняття і автори “Методичних рекомендацій щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2008 – 2009 навчальному році”: “Одним із засобів обліку досягнень учня в умовах допрофільної підготовки є формування портфоліо – моделі автентичного оцінювання, спрямованого більшою мірою, ніж традиційне, на виявлення: рівня володіння відповідними уміннями; прогалин у літературній підготовці учнів; труднощів у засвоєнні навчального матеріалу (їх причин); позитивних мотивів учіння; інтересу до літератури, інших гуманітарних предметів; розвитку мислительної діяльності; критичного ставлення до власної навчальної діяльності. Така форма оцінювання сприяє формуванню культури мислення, логіки, уміння аналізувати, узагальнювати, систематизувати, класифікувати тощо”[1].

Визнаючи слушність такого трактування, гадаємо, що його все ж потрібно розширити. Роботу з папками успіху варто розпочинати значно раніше. Звичайно, призначення і структура у цьому випадку різнитимуться від портфоліо учня допрофільної чи, тим більше, профільної школи. Це буде насамперед засіб вироблення умінь самоорганізації, самопізнання, саморефлексії і самооцінки як засобу забезпечення в подальшому свідомого вибору учнем профілю навчання.

Суголосні думки зустрічаємо і в публікаціях російської преси[2]. Проаналізувавши результати роботи учнів 9 класів (допрофільна школа),  педколектив ліцею № 120 м. Челябінська прийняв рішення про введення  портфоліо у 4, 8 і 10 класах. На думку розробників програми, створення папок успіху сприяє формуванню здатності до рефлексії, виробленню адекватної самооцінки, усвідомленню необхідності подальшої праці і необхідних для цього кроків. Кінцевим результатом є створення позитивної Я-концепції – образу “Я”, який визначає діяльність підлітка. Педагоги відзначають, як позитив, появу елементів змагальності, підвищення рівня домагань (“Чия папка успіху краща?”). І хоча одностайності з цього приводу немає (приклад протилежних суджень: змагальність протипоказана роботі з потрфоліо, оскільки успіхи учня порівнюються з його ж здобутками на початку діяльності), схиляємося до думки, що таке явище слід оцінювати радше як позитивне, оскільки в учня з’являється додаткова мотивація, та й ідеться про порівняння докладених зусиль під час створення папки успіху, а не предметну навчальну діяльність. Підтвердженням слушності таких міркувань є і результати роботи членів лабораторії особистісно зорієнтованого навчання Рівненського ОІППО.

Учителі гімназії “Горностай” (м. Новосибірськ) також дійшли висновку, що портфоліо повинне виконувати не тільки оцінну, а й розвивальну роль. Ідеться не про два документи, а про вибір пріоритетів: оцінювати учня чи допомагати йому в саморозвитку. Обравши другий варіант, педагоги розробили проект портфоліо не лише для 5 – 11, а й початкових класів. Зрозуміло, що в початковій і основній школі переважатиме розвивальна складова (до папки успіху включається все, що учень вважає досягненням, що свідчить про його захоплення, успіхи, зростання). Вибір відповідних матеріалів, планування й аналіз змісту сприятимуть виробленню умінь, які допоможуть школяреві під час допрофільного та профільного навчання, полегшать вибір професії. Починаючи з 8 класу, вага оцінювальної складової зростатиме (інформація про успішність, дані про участь в олімпіадах, конкурсах, результати тестування та анкетування (у т.ч. психологічного), самооцінка досягнень тощо).

Однак і в першому, і в другому випадку надзвичайно важливу роль відіграє належно організований педагогічний супровід роботи вчителем. Алгоритм створення папок успіху представлений у згадуваній уже публікації ж. “Дивослово”. Наголосимо на ще одному важливому аспекті: ефективність технології значно зросте, якщо портфоліо буде предметом турботи не одного вчителя, а всієї школи. У цьому випадку педагогічний супровід включатиме також роботу з класними керівниками (вихователями), проведення консультацій для всіх учасників процесу, презентацію не лише у класі, а й на загальношкільних заходах.

У папці успіху доцільно передбачити “відділення” для окремих предметів, формуванням змісту яких опікуватимуться вчителі-предметники. Роль класного керівника (вихователя) полягатиме у координації роботи та загальному контролі.

План роботи може мати такий вигляд:

п/п

Назва заходу

Термін

Виконавці

1.

Проведення інструктивних занять з учителями та класними керівниками (вихователями)

Серпень

Заступник директора школи

2.

Проведення бесід з батьками

Вересень

Заступник директора, класні керівники (вихователі, вчителі)

3.

Проведення інструктивних бесідз учнями

Вересень

Класні керівники (вихователі, вчителі)

4.

Розробка спільно з учнями змістового наповнення портфоліо

Вересень

Класні керівники (вихователі, вчителі)

5.

Оформлення папок успіху

Вересень – жовтень

Класні керівники, вчителі, учні

6.

Наповнення папок успіху документами

Жовтень – травень

Класні керівники вчителі, учні

7.

Консультування учнів

Жовтень – травень

Класні керівники (вихователі, вчителі)

8.

Підготовка і проведення презентацій

Грудень, травень

Класні керівники (вихователі, вчителі)

9.

Аналіз результативності, внесення коректив у програму експерименту

Грудень, травень

Заступник директора, шкільний психолог

10.

Повідомлення про результативність роботи на педагогічній раді, батьківських зборах

Травень

Заступник директора школи, класні керівники (вихователі, вчителі), шкільний психолог

Як бачимо, до роботи залучаються не лише психолог, учителі чи класоводи, а й батьки. Однак вони не повинні виконувати роботу за своїх дітей. Їхня роль – допомогти. Наприклад, порадити, як можна оформити портфоліо, разом обговорити герб сім’ї, прокоментувати (на прохання сина чи дочки) складений вірш про себе тощо. Зрозуміло, що шкідливою є й інша крайність – відмова дитині в допомозі.

Вкажемо ще на кілька можливих помилок.

Укладання портфоліо – справа добровільна. Заохотити учня до роботи, переконавши у потрібності нововведення, і змусити його – різні речі. Наказати, безумовно, легше. Але йдеться про формування умінь, необхідних для конкурентноспроможності наших вихованців у майбутньому. Тому потрачені на переконання зусилля повернуться сторицею. Разом із вдячністю. Сказане стосується як учителів, так і батьків. Окрім переконання, спробуймо заохотити учнів, відзначивши кращі портфоліо, нагородивши їх авторів бодай відзнакою вчителя. Наголосимо: відзначаємо не рівень успішності, а змістову наповнення й оформлення папки успіху, старанність її власника, рівень оволодіння ним уміннями планувати, систематизувати, оцінювати зроблене. Пам’ятаємо, що під час роботи з портфоліо важливим є не тільки результат, а й процес осмислення учнем свого шляху у навчанні. Якщо школяр зрозуміє це, він уникне й іншої помилки – формального підходу до формування змісту.

Формалізм може проявитися і у надмірній увазі до зовнішнього оформлення папки успіху. Вимога уніфікації оформлення, роздруку матеріалів на комп’ютері змусить учнів думати, що портфоліо більше потрібне вчителеві, аніж йому самому.

Ще одна помилка – відсутність контролю за процесом формування портфоліо. Учитель (вихователь), а краще, коли кожен зі свого боку, переглядають вміщені матеріали і слідкують, аби укладання портфоліо не перетворилося на збирання будь-яких матеріалів, що мають відношення до процесу навчання. Інша крайність – періодичне звернення до папки успіху, включення до її змісту випадкових (що потрапили “під руку”) матеріалів. Вкладаючи той чи інший документ до папки, учень повинен щоразу запитувати себе: а що дає цей матеріал до розуміння себе, свого шляху у навчанні, успіхів тощо.

Складною і до сьогодні не розв’язаною проблемою залишається оцінювання портфоліо. На цьому етапі важливо подбати про єдність вимог і критеріїв усіма вчителями-предметниками. І знову ж, якщо немає чіткої відповіді щодо кількісної оцінки, її краще замінити словесною. Детальніше про можливі помилки та шляхи їх уникнення можна прочитати у згадуваній статті російських авторів.

Слушними вважаємо їхні поради і щодо необхідності проведення “навчального інструктажу” та забезпечення учнів зразками оформлення папок успіху, оскільки “навички планування, оформлення документів, представлення себе оточуючим, які формуються в учня… знадобляться йому не лише для створення портфоліо, але і в подальшому, у багатьох ситуаціях його самостійного життя”[3].

Автори статті пропонують завести спеціальний зошит для вироблення умінь працювати з папкою успіху. Однак, думається, можна оформити поради й у вигляді інструкцій на окремих аркушах. Вклеївши їх у зошити, учні за потреби звертатимуться до рекомендацій, а вчитель не матиме ще одного “фронту робіт”.

Інструкція може мати такий вигляд (подаємо пропоновані рекомендації, дещо модифікувавши їх):

ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПОРТФОЛІО

Підтримка самостійності Портфоліо, або папка успіху – це збірка матеріалів, які демонструють твої зусилля у навчанні та позанавчальній діяльності, засвідчують просування до визначеної мети, особистісне зростання
Оцінка досягнень
Робота над собою До неї ти можеш вкласти: зразки виконаних робіт, реферати; результати тестів та екзаменаційних робіт; характеристики; перелік цілей навчання та рефлексивні есе; плани на майбутнє та коментар до них; анкети, листки самооцінювання; ксерокопії статей; відгуки вчителів, однокласників; дипломи, нагороди; інші матеріали на свій розсуд
Технологія самоконтролю
Фіксування результатів Працюючи з папкою успіху ти навчишся: визначати навчальні цілі; планувати освіту і загалом життя; аналізувати й оцінювати успіхи, визначати причину невдач; виробляти уміння самооцінки для покращання результатів будь-якої діяльності, правильного вибору профілю навчання і складання подальших планів (навчання, роботи, самоосвіти та інше)
Освіта впродовж усього життя
Лінія розвитку Ти можеш використати папку успіху для: самооцінки; демонстрації зусиль і успіхів, особистісного зростання перед батьками, однокласниками, вчителями; правильного вибору профілю навчання у старшій школі; складання резюме, співбесіди під час вступу до вузу, працевлаштування; підтвердження серйозності намірів і здатності до постійної і наполегливої роботи над собою
Імпульс активності
Об’єктивний погляд на себе Переглядаючи вміст, визначай актуальність матеріалів. Але не поспішай викидати те, що здається зайвим. Формуй учнівський архів.  Укладаючи папку успіху, готуйся до її презентації.

Доречними, особливо з огляду на вимоги сьогодення, є рекомендації щодо вироблення в ході роботи з портфоліо умінь складати звіти, самохарактеристики та резюме. Прикметно, що подані поради придатні для самостійного опрацювання. Наскрізною є увага до усвідомлення учнями практичної значущості пропонованих видів робіт: “Для чого потрібно вміти писати звіт? Що таке резюме? Навіщо воно потрібне? Коли це мені може знадобитися?”  Спробуємо скористатися окремими рекомендаціями, дещо видозмінивши їх. Скористатися можна окремішньо від наведених у ж. “Дивослово” або об’єднавши пропоновані форми в єдиний документ.

ЯК НАПИСАТИ ЗВІТ ПРО СЕБЕ

Для чого потрібен звіт про себе? Що  обов’язково потрібно відобразити у звіті? Яку інформацію потрібно включати у звіт?

Спробуй спочатку самостійно відповісти на це питання. А потім порівняй свої відповіді з наведеними судженнями.

Для чого потрібен звіт про себе?

 • Щоб зібрати й узагальнити інформацію про себе за певний період.
 • Щоб оцінити себе (досягнення й успіхи, невдачі й упущення та їх причини).
 • Щоб краще зрозуміти себе.
 • Щоб, за потреби, надати потрібну інформацію про себе.

Що  обов’язково потрібно відобразити у звіті?

 • Успіхи у навчанні, відповідність одержаних результатів запланованим цілям.
 • Прогрес у навчанні, в самоорганізації, у стосунках з друзями, батьками, вчителями, однокласниками.
 • Що в собі хотілося б змінити, чому, як це буде відбуватися?

Яку інформацію потрібно включати у звіт?

 • Досягнення.
 • Набуті уміння і навички.
 • Цілі на найближчий час і майбутнє (семестр, рік, два-три роки).
 • Предмет (об’єкт) особливої уваги, докладання основних зусиль. Чому?

Орієнтовний зразок форми звіту

Звіт

учня (учениці) ____ класу

за __________________________ 200__ року

Ім’я ______________________________________________ Дата __________

Мої успіхи  у навчанні  _____________________________________________

____________________________________________________________________

Мої успіхи в самоорганізації  _______________________________________

____________________________________________________________________

Мої успіхи в досягненні запланованих цілей _______________________________

____________________________________________________________________

Найбільший мій успіх – це ________________________________________

____________________________________________________________________

Мої найбільші труднощі: _________________________________________

____________________________________________________________________

Що в мене не виходило, а тепер виходить? _______________________________

____________________________________________________________________

Що змінилося в мені самому (ій)? _______________________________________

____________________________________________________________________

На що мені потрібно звернути увагу в майбутньому_______________________

____________________________________________________________________

Мої побажання собі на наступний рік (семестр, місяць) ___________________

____________________________________________________________________

Зазначимо, що звіт є підсумком роботи із виконання наміченого й передбачає подальше планування діяльності. Тому пропонуємо учням вказати подальші цілі і зазначити послідовність досягнення запланованого. Останнє вважаємо обов’язковим, оскільки причиною багатьох життєвих невдач наших вихованців є саме відсутність умінь реально й алгоритмізовано спланувати свій шлях до успіху. Такий перелік може міститися разом зі звітом або на окремому аркуші.

Цілі

учня (учениці) ____ класу

на __________________________ 200__ року

Ім’я ______________________________________________ Дата __________

Загальний перелік цілей:

1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

Як я буду досягати запланованого?

Ціль 1. ______________________________________________________________

До якого часу має бути досягнута? _____________________________________

Хто (що) може допомогти мені в її реалізації?

а) _________________________________________________________________

б)__________________________________________________________________

Що потрібно зробити для досягнення цілі:

а)_________________________________________________________________ ;

б) _________________________________________________________________ ;

в) _________________________________________________________________ .

Як я буду перевіряти досягнення цілі? ___________________________________

____________________________________________________________________

Ціль 2. ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Ціль 3. ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Виробляючи в учнів уміння цілевизначення та планування, знайомимо їх з класифікацією цілей за напрямом спрямування зусиль (особисті, освітні, кар’єрні, соціальні та ін.) та термінами (коротко-, середньо-, довгострокові). Детальніше про це, а також форми складання резюме можна прочитати у вказаній статті.

Учитель, що лише починає працювати з папками успіху, часто губиться перед огромом роботи. Однак лякатися не треба. Як показує досвід, головне –систематичність і послідовність дій. Просуваючись навіть невеличкими “кроками”, можна досягнути мети. Потрібні лише воля і наполегливість. Завдання значно полегшиться, коли ця справа буде спільною для кількох учителів, а то й усієї школи. Сказане підтверджує досвід членів лабораторії особистісно зорієнтованого навчання української літератури Рівненського ОІППО.

Після двох років роботи з папками успіху їм було запропоновано проаналізувати хід і результати. Відповіді виявилися в чомусь передбачуваними, інколи – несподіваними, траплялися й відкриття.

Те, що новація сприйнята зацікавлено (позитивно, із задоволенням, захопленням), було очікуваним. Як і байдуже чи іронічне ставлення – але таких оцінок меншість. Учні з приємністю працюють із папками успіху (“люблять поповнювати, навіть хваляться”).

Це обумовлене позитивною настановою вчителів, які творчо підійшли до справи й заохотили вихованців. Насамперед щодо оформлення, яке відзначається багатством кольорової гами, прагненням уникнути шаблону. А визначальним стало бачення ролі папки успіху саме як засобу самопізнання, вироблення умінь самооцінки, планування життєвого шляху.

Характер у кольорі, “Вірш про себе” – це і є одні з перших спроб саморефлексії, осмислення своєї сутності.

Я унікальна тому, що я людина,

Хоч я не ідеальна.

Ось яка я:

Я енергійна і весела.

Мені цікаво малювати і писати.

Я чую звуки арфи.

Я бачу дивовижний світ.

Я б хотіла зробити його ще кращим.

Я унікальна тому, що я людина.

Я відчуваю, як лечу в небесах,

Я відчуваю солодку прохолоду,

Я б хотіла хмаринку скуштувати на смак.

Я унікальна тому, що я людина.

Я розумію, що життя є кроком.

Я говорю, що пройду його достойно.

Я мрію, щоб на це у мене вистачило сил.

Я сподіваюсь, що крок зроблю цей не дарма.

Я унікальна тому, що я людина.

(Сарненський економіко-правовий ліцей “Лідер”, вч. Н. Крат).

Такі ж поезії-рефлексії писали вихованці О.Серветник, С.Стасюк, О.Мандич, Г.Сівицької,  інших учителів. Не все і відразу вдавалося. Але це був шлях, і подолавши його, учні прийшли до успіху, утвердилися у власних силах: “Я ніколи не думала, що можу написати вірш, а він у мене вийшов” (Ольга С., 6 клас, Квасилівський НВК “Школа-ліцей”, вч. О.Мандич). 

Цікавість викликало створення герба сім’ї. Ось як розповідають про це шестикласники: “Я задумалась: а яким має бути наш герб? Ми малювали його усією сім’єю. Я самостійно вибирала кольори. Мій герб мені подобається” (Юлія П.), “Герб родини я малювала світлими кольорами, а вони означали дружні, турботливі відносини. Я зобразила веселку і світлу хмаринку…” (Юлія Ш.), “Створення герба сім’ї допомогло мені задуматися, а які ж риси у членів нашої родини, які взаємини панують між нами” (Дмитро Д.).

Зрозуміло, не йдеться про дотримання законів геральдики. Головним завданням було – зацікавити історією сім’ї, залучити до участі в роботі усіх членів, урешті – осмислити себе в колі родини і місце родини в житті держави. І здається, це вдалося.

Як удалося спонукати учня зазирнути в себе: “Папка успіху потрібна для того, щоб пізнати себе і дати змогу зробити це іншим. А коли одна людина пізнає іншу і розуміє її – тоді може зав’язатися дружба. І це дуже добре. Бо якби не існувало дружби, не існували б і ми” (Юлія Ш.).

Окрім рекомендованих рубрик, з ініціативи учителів та учнів з’явилися нові: “Декларація самоцінності”, “Телеграма від однокласників” (вихованці О.Серветник), “Найкращий урок літератури” (О.Мандич), “Запитання до вчителя” (Н.Крат).

Остання рубрика відкрила ще одну можливість папок успіху – засобу спілкування вчителя й учня. “З допомогою папки успіху ми одержали можливість вільно спілкуватися, висловлювати думки про урок, що донедавна взагалі не враховувалося. Здавалося б, можна й під час уроку це зробити. Але часто трапляється так, що урок закінчується, а багато що залишається несказаним.

Ми повинні мати змогу висловлювати свої думки, якими б вони не були. Це дуже важливо для нашого сприйняття і зрозуміння світу, для нашого розвитку. Тоді й урок стає цікавішим.

Ведення папок потрібне. Ця, здавалося б, проста папка містить наш внутрішній світ…” (Леся Г., ліцей “Лідер”).

Такі ж думки висловлювали й учні інших класів і шкіл. Усім подобається, коли можна вільно висловити думки і враження про урок, поділитися своїми проблемами. Здавалося б, нічого нового не придумано. Але ж пишуть учні Квасилівського НОК “Школа-ліцей”: “…листування з учителем – це найкраще спілкування” (Анна Д.), “…мене зацікавило, що вчитель інколи може бути і другом, і порадником” (Марія А.), “…це так добре, що з учителем можна поговорити відверто, розповісти про свої проблеми” (Іванна К.). Значить, їм це потрібно! І вони не завжди отримують таку можливість. Ось вам і “просто”, і “це все давно відоме”. А що зробив учитель? Він лише створив умови для самопізнання і самовираження. І виявилося, що навіть ставити цілі у навчанні цікаво. І задуматися над питанням, а для чого ж справді вивчати українську літературу – корисно. І це також стало відкриттям для Ольги С., Іванни К., Оксани С., Антоніни М.

Творчість проявилася і в оформленні портфоліо. Учні визначали свої захоплення, добирали фото, на якому “Я – це Я”, а вихованці О. Городної виводили формулу життєвого успіху.

Вдалою виявилася спроба самооцінки: учителі в абсолютній більшості випадків підтвердили виставлені оцінки. Низький рівень продемонстрували одиниці.

Зрозуміло, що таку папку хотілося показати й однокласникам, і вчителям, і батькам. Презентації відбувалися на зборах, засіданнях педагогічної ради. Це, як правило, звіти за змістом, розповідь про свій шлях до успіху, обґрунтування запоруки удачі і розмірковування про причини невдач.

Зацікавленість проявилася і в пропозиціях, наданих за підсумками роботи: “Завести папки успіху або окрему сторінку і з інших предметів” (учні І.Самчук, О.Мандич), завести рубрики “Література і моя сім’я”, “Мої власні вірші”, “Моя майбутня професія” (О.Мандич), “Бібліотека моєї сім’ї” (Г.Сівицька), включати до змісту папки грамоти з інших предметів або отримані за успіхи в гуртковій роботі. Учителі висловлюють пропозиції враховувати рівень ведення портфоліо під час виставлення підсумкових оцінок.

Отже, папки успіху діють. Це стверджують учителі, про це пишуть і учні.

Для шестикласників загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 8 м. Рівного (вч. С.Стасюк) папка успіху – “друг, який підтримує” (Тетяна С.), “дзеркало, в якому можна побачити людину” (Анастасія Р.), “друг, з яким ділишся усім – оцінками, враженнями” (Аліна П.), “частинка самого себе і частинка навчання” (Тетяна М.).

Семикласники Здолбунівської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 4 (вч. Н.Паламарчук) пишуть:

“Я гадаю, що папка успіхів мені потрібна для життя. Я буду бачити, як я росту, щоб удосконалюватися… Папка успіху спонукає мене до праці” (Анастасія А.); “Моя папка успіху… Про що вона може розповісти? Звичайно ж, про мої успіхи, мою творчість, мою любов до літератури… Вона дуже допомагає мені спланувати навчальний рік. Та в першу чергу, вона розповідає про мене” (Руслана К.).

Звичайно ж, рефлексії та оцінки учнів середніх і старших класів різняться і докладністю, і стилістикою. Але для всіх папки успіху – джерело самопізнання, засіб спілкування.

Восьмикласники Чемернянської ЗОШ І – ІІ ступенів Сарненського району (вч. О.Серветник):

“Папка успіху для мене – допомога у майбутньому… Я знаю про свої позитиви і недоліки, бо писала есе “Мій шлях до успіху. Якби не есе, то не звернула б уваги” (Ольга С.); “Я люблю писати есе. Тому що воно допомагає знайти своє друге “я” (Оксана В.); “Я не дуже люблю навчатися, але вести папку успіху мені подобається” (Наталія К.); “Папка успіху допомогла мені краще зрозуміти себе. Раніше я просто вчилась, а тепер замислилась над своїми недоліками…” (Євгенія В.); “Папка успіху для мене – засіб самовираження” (Анатолій Т.); “Не дуже люблю ходити до школи. Тому що не всі уроки такі цікаві, як українська література або інформатика… Папка успіху мені допомагає задуматись про майбутнє і про теперішнє. І дати відповідь на питання: “Чому ми ходимо до школи? Навіщо витрачаємо цих дев’ять років? Папка – це мій новий друг і помічник” (Інна Г.).

Вихованці Ю.Стафійчук (9 клас ЗОШ І – ІІІ ступенів № 23 м. Рівного) зазначають, що папка успіху дає змогу “побачити свої проблеми та шляхи їх вирішення, краще пізнати себе, подумати над рисами характеру, зрозуміти, га якому етапі навчання ти знаходишся, підвищити свою самооцінку, повірити у власні сили” (Тетяна О.), “відверто спілкуватися з учителями” (Анатолій Г.), “побачити себе збоку” (Остап Б.).

 

Папки успіху діють… Крок за кроком вибудовується модель школи, яка готуватиме успішних і конкурентноспроможних випускників. Які знатимуть себе, свої можливості, умітимуть співвідносити бажане й реальне, володітимуть необхідними уміннями, аби не загубитися у світі. Які, відкривши колись шкільну папку успіху, подякують учителю, який учив крок за кроком прямувати до вершин…

 

А. Фасоля,

Інститут педагогіки АПН України,

канд. пед. наук

 [1] Українська мова і література в школі. – 2008. – № 4. – С. 10.

[2] Новикова Т., Прутченков А. Пинская М. Использование портфолио в практике российской школы // Педагогическая техника. – 2006. – № 3. – С. 109 – 128.

[3] Новикова Т., Пинская М., Прутченков А. Методические рекомендации по сопровождению работы с портфолио учащихся старше профильной школы // Педагогическая диагностика. – 2006. – № 6. – С. 29 – 43.