Обрії освіти

Тематичний випуск журналу „Горизонти освіти” (№2, (ЗО), 2010), який підготувала редакція цього часопису спільно з редакційно-видавничим відділом Севастопольського міського гуманітарного університету і лабораторією методології і теорії психології Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, присвячений висвітленню психологічних засад особистісно орієнтованої освіти.

Композиційно тематичний випуск складається із „Слова до читача” і чотирьох розділів.

У передмові наукові редактори Г. Балл і І. Авдєєва описують напрями дослідження, що випливають із змісту колективної монографії, і визначають перспективи подальших наукових розвідок.

У першому розділі „Особистісно зорієнтований підхід в професійній діяльності і професійній освіті” (автори статей Г. Балл, М. Бадалова, В. Зливков, В. Зубченко, О. Кондрашихіна, Г. Ложкін, С. Руденко) подається своєрідна парадигмальна мережа застосування особистісно зорієнтованого підходу в розв’язанні психологом методологічних дилем, у становленні професійної ідентичності педагога, у професійній підготовці майбутніх психологів, професійної маргіналізації тощо.

В другому розділі „Культура, діалог, особистість, освіта” (автори статей С. Волинець, Г. Дьяконов, С. Копилов, В. Мєдінцев, М. Бастун) в річищі підходу „діалог культур” розглядаються проблеми особистості, формування її особистісної ідентичності, „культурного простору особи” тощо.

У третьому розділі „Проблеми розвитку особистості” автори статей (Н. Бастун, Н. Наумчик, М. Папуча, Т. Російчук, І. Титов) у якості своєрідного „наріжного каменя” дискусії виводять проблеми розвитку особистості. Розглядаються шлях морального та естетичного її розвитку, процеси рефлексії та ідентифікації в становленні особистості та її розвитку й методологічні підстави дослідження суб’єкта мовного розвитку.

В четвертому розділі „Особистісно орієнтовані підходи в прикладній і практичній психології” автори (О. Андреєв, О. Бовть, О. Ткаченко, А. Пирог, С. Лукомська) аналізують можливості застосування особистісно орієнтованого підходу в психологічній практиці, а саме в умовах використання активних методів соціально-психологічного навчання, дослідження віктимогенних ознак поведінки студентської молоді, в політичній психології, а також у психолого-етнографічному аспекті дослідження статеворольової поведінки особистості.

Можна висловити впевненість, що матеріали спецвипуску журналу „Горизонти освіти” ознайомлять як науковців, так і практиків гуманітарної сфери (педагогів, психологів, соціальних працівників), по-перше, з певною квінтесенцією сучасних теоретичних обґрунтувань і практичних втілень особистісно-орієнтованої освіти і, по-друге, можуть слугувати каталізатором подальших психолого-педагогічних досліджень у цьому напрямі.

Наталія Чепелєва,
доктор психологічних наук, академік НАПН України,
заступник директора Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України

 Переглянути журнал можна у Державній науково-педагогічній бібліотеці України ім.. В. О. Сухомлинського і на сайті Національної бібліотеки України ім.. В. І. Вернадського. Приємного Вам читання!