Календарно-тематичне планування уроків української літератури в системі особистісно зорієнтованого навчання для 5 класу (І семестр)

Календарно-тематичне планування

уроків української літератури для 5 класу

 

Пропоноване читачам сайту календарно-тематичне планування уроків для 5 класу розроблене на основі нової програми з української літератури.

Урахування вимог особистісно зорієнтованого навчання обумовило необхідність:

1. Внесення змін до змісту освіти (п’ятикласники знайомляться з поняттями “читач”, “читацька діяльність”, “діалог із текстом”, видами читання, типами читачів; переліком читацьких якостей; вчаться усвідомлювати свої читацькі здібності, потреби, нахили тощо (формують образ “Я-читач реальний”, “Я-читач ідеальний”, “Я-читач бажаний”); оволодівають здатністю до саморегуляції читацької діяльності (управлінським циклом), проектування себе як читача).

2. Розширення типології уроків (у ній виокремлюються, окрім звичних для вчителя типів, – засвоєння нових знань, формування умінь; застосування знань і вмінь; узагальнення і систематизації знань, закріплення умінь; контролю знань, умінь і навичок – урок ціле- і смислевизначення щодо виучуваного матеріалу та урок оцінювання і корекції навчальної діяльності).

Дидактична мета уроків ціле- і смислевизначення щодо виучуваного матеріалу – орієнтаційно-мотиваційна. На основі ознайомлення зі змістом виучуваного матеріалу на рік/семестр/тему (подається блочно), пропонованими цілями, учні визначають власні пріоритети, смисли, бажаний рівень навчальних досягнень щодо розвитку читацьких умінь, освоєння матеріалу тощо.

Дидактична мета уроків “оцінювання і корекції навчальної діяльності” – рефлексивно-оцінювальна. Цей тип нагадує уроки контролю знань, умінь і навичок. Однак є суттєва різниця. Відрефлексовуються й оцінюються не лише предметні, а й надпредметні, зокрема оргдіяльнісні, уміння. Учитель упродовж вивчення теми (семестру, навчального року) відслідковує формування здатності учня до самоорганізації, самонавчання, формує необхідні рефлексивні й оцінні вміння. Відтак необхідним є зіставлення запланованого і досягнутого, визначення причин неуспіху чи запоруки успіху, що стане «відправною точкою” для планування наступного етапу навчання. Наголосимо, що в системі особистісно зорієнтованого навчання уроки цього типу відіграють особливу роль, адже вироблення рефлексивно-оцінювальних умінь є однією з умов розвитку суб’єктності учня-читача.

З огляду на перевантаження навчальної програми, виділити окремий урок на роботу з цілями чи проведення рефлексії і оцінки досягнення цілей можна хіба що на початку і в кінці навчального року на вступному і заключному занятті. На вступному/завершальному уроці з вивчення теми (першому/останньому уроці в семестрі) на це відводимо від 15 до 20 хвилин. Таким чином, ці уроки також стають комбінованими, оскільки мають дві дидактичні цілі: засвоєння нових знань, формування умінь + ціле- і смислевизначення щодо виучуваного матеріалу; контроль знань, умінь і навичок + оцінювання і корекція навчальної діяльності.

3. Перерозподілу годин: у межах визначеної кількості за рахунок резерву забезпечуємо час для оволодіння загальнонавчальними уміннями.

Досвід реалізації цих підходів членами лабораторії особистісно зорієнтованого навчання української літератури Рівненського ОІППО представлено у посібнику “Формування суб’єктності учня-читача в умовах особистісно зорієнтованого навчання. Планування та моделювання уроків української літератури у 5 класі. І семестр” (Рівне, 2013). Моделі занять, розроблені словесниками, також з’являться на сайті.

На чому хотілося б наголосити?

1. Особистісно зорієнтований урок має свою дидактичну структуру, яка “виступає у вигляді… загального алгоритму уроку” (П. Підкасистий): мотиваційний етап, де відбувається емоційне налагодження співпраці, актуалізація суб’єктного досвіду й опорних знань учнів; етап цілевизначення і планування (учні оволодівають уміннями ставити цілі і планувати свою читацьку діяльність); етап опрацювання навчального матеріалу (предметна і загальнонавчальна діяльність, що перемежовується рефлексивною після окремих етапів), рефлексивно-оцінювальний етап (аналіз і оцінювання процесу, результату діяльності і пов’язаних із цим почуттів, співвіднесення досягнутого і запланованого, визначення особистісних смислів вивченого, оцінювання свого читацького розвитку).

Перелік методів, прийомів, видів учнівської діяльності зазначається у методичній підструктурі заняття, яка є динамічною, що забезпечує учителеві можливість творчого підходу до планування і проведення заняття. Рухливими є межі і між макроетапами (скажімо, учитель актуалізує суб’єктний досвід на прикладі нового навчального матеріалу; проведення рефлексії й оцінювання результатів навчальної діяльності може бути домашнім завданням та ін.).

2. Увага вчителя спрямовується на діалогічне прочитання тексту, роботу із суб’єктним досвідом школяра, його читацький саморозвиток.

3. З точки зору сучасних підходів до розуміння сутності навчального процесу, в ньому беруть участь два суб’єкти: учень і вчитель. І лише учитель-суб’єкт здатний сформувати такого ж суб’єкта учня. А для цього він повинен наділити власну діяльність особистісними смислами. Важливо пам’ятати, що лише учитель-читач може сформувати успішного читача-учня. Перший крок до цього – формулювання свого читацького надзавдання, забезпечення діалогічності уроку літератури: спільного пошуку відповідей на значущі для обох – учителя і учня – ціннісно-смислові питання. І, звичайно ж, присутність на уроці літератури насамперед в якості читача, словесне означення своєї читацької позиції.

…Учителі Рівненщини пропонують своє бачення шляхів формування учня-читача. Будемо вдячні за відгуки і побажання.

Анатолій Фасоля,
кандидат педагогічних наук,
науковий керівник лабораторії
особистісно зорієнтованого навчання
української літератури Рівненського ОІППО

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
уроків української літератури
5 клас І семестр

 

Зміст К-ть год. Дата Цілі уроку Методи, прийоми, види, форми робіт
1 Ціле- і смислевизначення з курсу української літератури 5 класу.

Вступ.

Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово – першоелемент літератури.

ТЛ: образне слово.

1   Учні знатимуть: коло проблем, які будуть вирішуватися під час вивчення української літератури у І семестрі; зміст понять образне слово, читач, уміти читати, читання;

специфіку організації навчальної діяльності у 5 класі; роль оволодіння організаційно-діяльнісними уміннями та їхні види.

Учні вмітимуть: розповісти про роль художнього слова в житті людини;

пояснити мету і значення оволодіння оргдіяльнісними уміннями.

Розповідь учителя, бесіда, поетична (або ігрова) хвилинка, коментоване читання, пошук ключових слів, виконання творчого завдання.

2 Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Види мистецтва. Художня література як мистецтво слова.

 

1   Учні знатимуть: назви видів мистецтва; зміст понять фольклор, літописи, художня література;

форми оцінювання емоційного стану; назви оргдіяльнісних умінь: цілевизначення, планування, оцінювання.

Учні вмітимуть: визначити спільне й відмінне між творами фольклору й художньої літератури, називати види мистецтва; відрізняти художню творчість від інших видів діяльності людини;

пояснити мету і значення оволодіння загальнонавчальними уміннями.

Розповідь учителя, бесіда, поетична хвилинка, прослуховування музичних творів, перегляд фотопрезентації; робота з підручником.

 

3 СВІТ ФАНТАЗІЇ, МУДРОСТІ

Ціле- і смислевизначення з теми “Міфи, легенди, перекази, народні казки”.

Первісні уявлення про всесвіт і людину в міфах “Про зоряний Віз”, “Берегиня”, “Дажбог”, “Неопалима купина”.

 

1   Учні знатимуть: зміст виучуваних міфів, ідеї творів, імена головних язичницьких слов’янських богів, визначення поняття міф.

Учні вмітимуть: розповідати про виникнення міфів, переказувати та тлумачити їхній зміст, уявляти прочитане, розповідати про виховне значення міфів, пояснювати роль реального і уявного у житті людей;

вибирати із загального переліку цілей найбільш значущі.

Виразне читання, “мікрофон 1”, “смайлики”, передбачення, перегляд презентації, взаємо-контроль у парах, робота в групах, укладання схеми, “порушена послідовність”, “незакінчене речення”, інсценізація.
4 Реальні та фантастичні елементи людської поведінки в легендах “Як виникли Карпати”, “Чому в морі є перли і мушлі”, “Чому пес живе коло людини?”. 1   Учні знатимуть: зміст виучуваних легенд; визначення поняття легенда;

коло проблем, які будуть вирішуватися на уроці, очікуваний рівень навчальних досягнень; назви читацьких умінь; назви і зміст оргдіяльнісних умінь: цілевизначення, планування, рефлексія, оцінювання.

Учні вмітимуть: розповісти про виникнення легенд; переказувати їх, тлумачити зміст; уявляти прочитане, розповідати про враження; пояснити роль і місце реального і фантастичного в житті людини; розрізняти реальне і фантастичне у виучуваних творах;

пояснити значення уяви й емпатії у сприйнятті фольклорних творів; розкрити сутність понять цілевизначення, планування; вибрати з цілей вивчення теми ті, що стосуються уроку.

Парне читання, читання у ролях, парний переказ, “незакінчене речення”, бесіда, “мікрофон 1”, гра “Так – Ні”, віртуальна екскурсія.

 

5 Народні перекази: “Білгородський кисіль”. Мужність, відвага, винахідливість наших предків у боротьбі з ворогами.

 

1   Учні знатимуть: зміст переказу;

назви і зміст оргдіяльнісних умінь.

Учні вмітимуть: переказувати й коментувати окремі епізоди твору, уявляти прочитане, розповісти про враження, розрізняти реальне й фантастичне у переказі;

вибрати з цілей, запропонованих учителем, ті, що стосуються уроку, визначати власні цілі уроку.

Розповідь учителя, “незакінчене речення”, бесіда, вибірковий переказ, виразне читання
6 Народні перекази: “Прийом у запорожці”, “Ой Морозе-Морозенку”.

Лицарство та відвага запорозьких козаків.

ТЛ: міф, фольклор, легенда. Переказ.

1   Учні знатимуть: зміст переказів; зміст літературознавчих термінів: міф, фольклор, легенда, переказ.

Учні вмітимуть: переказувати й коментувати окремі епізоди твору, уявляти прочитане, розповісти про враження, створювати “дерево козацької слави”;

з цілей вивчення теми вибирати ті, що стосуються уроку, визначати власні цілі уроку, оцінювати свою роботу.

Розповідь учителя, “незакінчене речення”, “мікрофон 2”, робота з таблицею “ЗХД”, гронування, самооцінюваннябесіда, вибірковий переказ, виразне читання.

 

7 Література рідного краю. Легенди мого краю. 1   Учні знатимуть: зміст легенд про походження назв населених пунктів Кореччини, особливості виразного читання прозових творів.

Учні вмітимуть: сприймати народні легенди як одну із форм духовної спадщини рідного краю, виразно читати легенди, осмислювати їхній зміст, ставити запитання до тексту;

визначати цілі уроку, рефлексувати й оцінювати досягнення.

Слово вчителя, бесіда, робота у парах, “незакінчене речення”, виразне читання, “поділися враженням”, передбачення.

8 Розвиток мовлення. Складання казок (усно і письмово). 1   Учні знатимуть: вимоги до складання казки, критерії оцінювання творчої роботи.

Учні вмітимуть: колективно і самостійно складати казку; планувати роботу;

 аналізувати досягнення цілей, відрефлексовувати власну роботу на уроці.

Слово вчителя, бесіда, словникова робота, самостійна робота (складання казки).

9 Народні казки

Тематика і різновиди народних казок. Перемога правди над кривдою в казці “Про правду і кривду”.

1   Учні знатимуть: визначення поняття народна казка; тематику і різновиди народних казок, зміст виучуваної казки, особливості виразного читання.

Учні вмітимуть: уявляти прочитане, розповідати про враження, переказувати казку, ставити запитання до тексту, героїв; на основі змісту казок з’ясувати народне розуміння та розповісти про власні погляди на добро і зло; пояснити роль фантастичних елементів у казці; характеризувати казкових героїв, давати власну оцінку їхнім рисам, учинкам; проводити аналогію із сучасним життям;

усно відрефлексувати власну діяльність на певному етапі уроку, характеризувати себе як читача.

“Незакінчене речення”, передбачення, робота із заголовком, “мікрофон – 1”, словникова робота, читання в особах; спільні запитання до героїв твору; бесіда, виразне читання, словесне малювання, “мозковий штурм”.

 

10 Уславлення мудрості, кмітливості людини у казці “Мудра дівчина”. Побудова казки. 1   Учні знатимуть: зміст казки “Мудра дівчина”, особливості її побудови, виразного читання.

Учні вмітимуть: розповідати про враження, переказувати казку від імені дійових осіб, створювати словесні портрети казкових героїв, ставити запитання до тексту, героїв; на основі змісту казки коментувати народне розуміння добра і зла; давати власну оцінку рисам та вчинкам персонажів; проводити аналогію із сучасним життям;

усно відрефлексувати власну діяльність у кінці уроку.

“Квітка побажань”, “передбачення” (робота із заголовком), “незакінчене речення”, словникова робота, “словникова мозаїка”, самостійне формулювання запитань, розповідь (переказ) від імені героя, виразне читання, метод ПРЕС, словесне малювання.
11 Реальне й фантастичне в казці “Летючий корабель. Повчальний зміст казки.

ТЛ: народна казка.

1   Учні знатимуть: зміст поняття народна казка; зміст казки “Летючий корабель”, особливості її побудови й виразного читання.

Учні вмітимуть: уявляти прочитане; переказувати казку; давати власну оцінку рисам та вчинкам героїв; ставити запитання до тексту створювати словесні портрети казкових героїв; пояснити роль фантастичних елементів у казці;

усно відрефлексувати власну діяльність на певному етапі уроку.

Читання в особах, словникова робота, гра “Пароль”, “незакінчене речення”, робота в парах, передбачення, словесне малювання, бесіда.

 

12 Українська народна казка “Ох”. Фантастичне й реальне в казці.

 

1   Учні знатимуть: зміст казки, особливості її виразного читання.

Учні вмітимуть: виразно читати казку, засобами виразного читання передавати настрій твору; осмислювати зміст; висловлювати ставлення до описаних у казці подій.

самостійно визначати власні цілі та узгоджувати з цілями, визначеними вчителем.

Асоціювання, бесіда, читання із зупинками, словесне малювання.

 

13 Повчальний зміст казки “Ох”. 1   Учні знатимуть: основну думку казки.

Учні вмітимуть: виразно читати й переказувати уривки з казки, аналізувати ситуації, змальовані в ній; ставити запитання до героя казки; розкривати основну думку твору, аргументовано висловлювати власні міркування щодо прочитаного, відрефлексовувати власну діяльність.

Візуалізація, “порушена послідовність”, бесіда, робота в парах, ПРЕС, “незакінчене речення”.

 

14 Позакласне читання. Казки моєї родини. 1   Учні знатимуть: зміст народних казок, їх різновиди; складові частини казки, відмінність між народними та літературними казками.

Учні вмітимуть: виділяти головне в прочитаному, аргументовано висловлювати власну думку, визначати тему та головну думку твору, оцінювати поведінку персонажів;

визначати цілі уроку, відрефлексовувати свою діяльність.

“Незакінчене речення”, слово вчителя, бесіда, робота в групах, випереджувальні завдання, інсценізація, укладання “квітки цінностей”, “ти мені – я тобі”, “дерево очікувань”, гра “Хто відгадає?”

 

15 Оцінювання і корекція навчальної діяльності з теми “Міфи, легенди, перекази, народні казки”.

1   Учні знатимуть: алгоритм рефлексії й оцінювання результатів вивчення теми; рівень готовності до контрольної роботи, прогалини у знаннях і вміннях.

Учні вмітимуть: відрефлексувати й оцінити ступінь досягнення визначених на тему цілей (загальних й індивідуальних), відкоригувати їх з урахуванням бажаного рівня навчальних досягнень; визначити причини невдач (якщо такі були), запоруку успіху.

Бесіда, вікторина, самоаналіз “папки успіху”.

 

16 Контрольна робота. Міфи, легенди. Народні казки. Тести. 1   Учні знатимуть: власний рівень засвоєння вивченого.

Учні вмітимуть: робити узагальнення; виконувати тестові завдання різних видів; сформулювати значення ролі вивченого для особистого розвитку;

рефлексувати та оцінювати досягнення.

словесний настрій, виконання тестових завдань, бесіда, незакінчене речення.

17. Ціле- і смислевизначення з теми “Літературні казки”.

Іван Франко-казкар.

Дитинство письменника. Збірка “Коли ще звірі говорили”.

ТЛ: літературна казка.

    Учні знатимуть: факти про дитячі роки І.Франка; зміст 2 – 3 казок зі збірки “Коли ще звірі говорили”; визначення поняття літературна казка; коло проблем, які будуть вирішуватися протягом вивчення теми, на уроці, очікуваний рівень навчальних досягнень.

Учні вмітимуть: розрізняти народну і літературну казку; розповідати про дитинство письменника, про І. Франка-казкаря; виразно переказувати одну з прочитаних казок; виділяти головну думку у творі; уявляти прочитане, розповідати про враження, ставити запитання до тексту, персонажів, автора; обґрунтовувати власне ставлення до подій і персонажів;

вибирати із запропонованого переліку особистісно значущі цілі; з допомогою вчителя визначати цілі діяльності на тему, урок.

“Незакінчене речення”, виразне читання, читання за ролями, запитання до вчителя, до учнів, експрес-презентація творів, робота з підручником, уявна екскурсія, похвальні листи, самооцінюван-ня і взаємо-оцінювання, літературна вікторина, рольова гра, “мікрофон”, есе, робота в парах, випереджувальні завдання.

18. Іван Франко. “Фарбований Лис”. Зміст казки.

Головні і другорядні персонажі.

    Учні знатимуть: зміст казки; імена головних і другорядних персонажів; алгоритм складання плану характеристики персонажа;

види планування.

Учні вмітимуть: уявляти прочитане, розповідати про враження, ставити запитання до тексту, персонажів, автора; виразно читати казку у дійових особах; самостійно виділяти головну думку твору; розрізняти головних і другорядних персонажів; розрізняти літературну і народну казку; пояснити особливості літературної казки;

скласти колективний план діяльності.

Передбачення, “незакінчене речення”, читання із зупинками, бесіда, читання в ролях, створення ілюстрацій.

19. “Фарбований Лис”. Образ Лиса Микити, риси його характеру. Засудження нечесності, користолюбства.

ТЛ: Інтонація читання. Мова автора і мова персонажів (дійових осіб).

    Учні знатимуть: зміст понять мова автора, мова персонажа, інтонація читання;

види планування.

Учні вмітимуть: уявляти прочитане, розповідати про враження, ставити запитання до тексту, персонажів, автора; виразно читати й переказувати казку у дійових особах; характеризувати образ Лиса; дати оцінку таким рисам характеру людини, як хвалькуватість, лицемірство, зазнайство; складати характеристику персонажа;

скласти колективний план діяльності.

Словесне малювання, “мозковий штурм”, робота в групах, рольова гра, сенкан, метод ПРЕС, гра “чарівний конверт”, “незакінчене речення”.

20. Василь Королів-Старий. “Хуха-Моховинка”. Короткі відомості про письменника. Наскрізний гуманізм його фантастичних казок. Образи фантастичних істот.

Добро і зло в казці “Хуха-Моховинка”.

    Учні знатимуть: зміст казки; трактування “нечистої сили” у фольклорі та авторське тлумачення;

алгоритм вироблення умінь самостійно формулювати цілі уроку.

Учні вмітимуть: виразно читати казку та переказувати її; уявляти прочитане, розповідати про враження, ставити запитання до тексту, персонажів, автора; давати оцінку описуваним подіям; розрізняти персонажів – носіїв добра і зла; оцінювати вчинки персонажів із позицій гуманізму;

самостійно сформулювати цілі уроку.

Виразне читання, робота із словником, бесіда, робота у парах і четвірках, проблемне питання, інтерактивні прийоми “намалюй в уяві”, “я – логік”, “вірю – не вірю”, “займи позицію”.

21. Світлий, життєствердний погляд на світ у казці “Хуха-Моховинка”.

Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот.

ТЛ: портрет.

 

    Учні знатимуть: зміст поняття портрет; особливості “прочитання” літературного портрета;

алгоритм вироблення умінь самостійно формулювати цілі уроку.

Учні вмітимуть: уявляти прочитане і словесно відтворювати його; розповідати про враження, ставити запитання до тексту, персонажів, автора; коментувати прояви добра і зла у вчинках героїв казок і в сучасному житті; знаходити описи зовнішності фантастичних істот, аналізувати їх; виразно читати літературний портрет;

самостійно сформулювати цілі уроку.

Бесіда, робота з підручником, виразне читання, “розплутай нитки”, робота у парах, “павутинка”, “літературна дуель”, “снігова куля”, перегляд уривку мультфільму, проблемне запитання, “мозковий штурм”.

22. Василь Симоненко. “Цар Плаксій та Лоскотон”.

Цікава сторінка з життя митця.

Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона.

ТЛ: віршована мова, рима, строфа.

 

    Учні знатимуть: окремі факти з життя поета; зміст виучуваної казки; визначення понять віршована мова, рима, строфа; особливості виразного читання поетичних творів;

алгоритм проведення рефлексії в кінці уроку.

Учні вмітимуть: уявляти прочитане, розповідати про враження, ставити запитання до тексту, персонажів, автора; виразно й осмислено читати казку; пояснити особливості віршованої казки; розрізняти прозову й віршовану мову; висловлювати особисте ставлення до зображуваного, проводити аналогії з сучасним життям; обґрунтувати значення для людини та її життя оптимістичного погляду на світ, уміння керувати своїми емоціями;

усно відрефлексувати власну та колективну діяльність на уроці.

Слово вчителя, психологічний тренінг, передбачення, “навчаючи – учусь”, читання з коментуван-ням, спостере-ження над мовою твору, робота в парах, інсценізація казки, пошуки аналогій, “мікрофон”, гронування.

23.

Василь Симоненко. “Цар Плаксій та Лоскотон”. Характеристика дійових осіб твору. Значення назви казкової країни, імен героїв.

    Учні знатимуть: основні риси характеру дійових осіб;

алгоритм проведення рефлексії в кінці уроку.

Учні вмітимуть: визначити основні риси характеру дійових осіб твору; пояснити роль назви казки та імен героїв для розкриття ідеї твору;

усно відрефлексувати власну та колективну діяльність на уроці.

Слово вчителя, “вірю – не вірю”, парне читання, рольова гра (запитання до персонажів казки), створення ілюстрацій, “буриме”, слово медсестри і психолога.

24.

Галина Малик. “Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії”. Зміст твору.

    Учні знатимуть: зміст повісті-казки “Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії”.

Учні вмітимуть:

уявляти прочитане, розповідати про враження, ставити запитання до тексту, персонажів, автора; переказувати твір, читати уривки з нього за ролями.

Словесний настрій, “незакінчене речення”, укладання переліку ключових слів, читання за ролями, гра-діалог, робота у парах.

25.

Морально-етичні проблеми в казці: добро і зло, відповідальність за свої вчинки, вміння долати перешкоди на шляху до мети.

    Учні знатимуть:

тему твору; підняті морально-етичні проблеми.

Учні вмітимуть: визначати тему повісті та морально-етичні проблеми, коментувати їх; обговорювати проблему відповідальності людини за свої вчинки.

Бесіда, захист власних малюнків, робота у малих групах.

26.

Елементи незвичайного в повісті. Символіка країни Недоладії та її мешканців. Своєрідність композиції твору. Особливості його мови.

    Учні знатимуть: у чому полягає своєрідність композиції; особливості мови твору, його жанр.

Учні вмітимуть:

пояснити особливості жанру, композиції твору, розкрити символіку образів; характеризувати героя, який найбільше сподобався; аналізувати особливості мови, роль художніх засобів; пояснювати функцію діалогів у творі;

написати продовження пригоди Алі та її нових друзів або інсценізацію твору, давши їй свою назву.

Робота в групах, у парах, метод ПРЕС.

27.

Позакласне читання. Сучасні українські літературні казки. Утвердження перемоги правди над злом у казці В. Шевчука “Панна квітів”.

    Учні знатимуть: цікаві факти із життя В.Шевчука; зміст казки “Панна квітів”; основну думку твору.

Учні вмітимуть: виразно читати та переказувати уривки з казки; створювати словесні портрети казкових героїв; давати власну оцінку їхнім рисам, учинкам;

усно відрефлексувати власну та колективну діяльність на уроці

Виразне читання, переказування, словесне малювання, бесіда, укладання таблиці (робота в парах), “перевтілення”, “незакінчене речення”.

28.

Література рідного краю. Людина і природа у творчості Євгена Шморгуна. Збірка “Мова зела”

АБО

Чарівний світ природи ( за казкою Любові Пшеничної “Квіткая”)

    Учні знатимуть: відомості про письменника, зміст розглянутих творів.

Учні вмітимуть: самостійно і (або) з допомогою вчителя добирати необхідний до уроку матеріал; виразно читати, переказувати прочитане, давати йому власну оцінку;

відрефлексувати власну діяльність на уроці.

Розповідь учителя, виразне читання, обмін думками “незакінчене речення”, метод ПРЕС, робота в парах.

Слово вчителя, бесіда, порушена послідовність, “передбачення”,”незакінчене речення”, “вільне письмо”, робота в парах, метод ПРЕС, випереджувальні індивідуальні завдання.

29. Виразне читання.

Конкурс на кращого оповідача українських народних і літературних казок.

 

    Учні знатимуть: засоби виразного читання; власний рівень володіння уміннями виразного читання, проблеми, над вирішенням яких потрібно працювати, шляхи усунення недоліків.

Види рефлексії та оцінювання.

Учні вмітимуть: виразно читати й переказувати казку; відтворювати в діалогах вдачу персонажів;

провести усну рефлексію та оцінити результати власної діяльності на уроці.

“Незакінчене речення”, “передбачення”, парна робота, конкурс оповідачів, створення ілюстрацій до казки (самостійно), “мікрофон”, робота в групах, рольова гра.

30.

Розвиток мовлення.

Інсценізація казки.

    Учні знатимуть: перелік ролей учасників підготовки інсценізації (режисер, бутафорист, актор, сценарист, музичний оформлювач тощо); критерії оцінювання рівня роботи;

алгоритм підготовки, організації, здійснення, рефлексії й оцінювання групової діяльності.

Учні вмітимуть: спланувати, організувати підготовку інсценізації і її проведення; відрефлексувати й оцінити групову і власну діяльність.

Бесіда, робота в групах, інсценізація, оцінювання, “незакінчене речення”, робота з художнім текстом.

31

Оцінювання і корекція навчальної діяльності з теми “Літературна казка”.

    Учні знатимуть: зміст навчального матеріалу за І семестр; які із запланованих цілей досягнуті, а які ні; причину недосягнення/запоруку успіху.

Учні вмітимуть: робити висновки й узагальнення з прочитаного; висловлювати власні думки про вивчені твори, літературних героїв;

самостійно або з допомогою вчителя проводити рефлексію досягнення цілей семестру, характеризувати власний читацький розвиток; коригувати навчальні дії, планувати подальшу програму і її досягнення.

Літературний диктант, бесіда, метод ПРЕС, повідомлення учнів, незакінчене речення.

32

Контрольна робота. Літературні казки. Тести.

    Учні знатимуть: власний рівень засвоєння вивченого;

алгоритм рефлексії та оцінювання вивчення теми.

Учні вмітимуть: робити узагальнення; виконувати тестові завдання різних видів; сформулювати значення ролі вивченого для особистого розвитку; написати творчу роботу на основі вивченого;

рефлексувати та оцінювати досягнення.

Виконання тестових завдань.

 

ЦІЛІ ДЛЯ УЧНІВ

Тема

Дата контролю

Форма контролю

Основні вимоги до знань та вмінь

“Міфи і легенди українців. Народні казки”

 

Тести Знати: назви видів мистецтва; зміст виучуваних українських міфів і легенд (“Як виникли Карпати”, “Чому в морі є перли і мушлі”, “Про зоряний Віз”, “Чому пес живе коло людини?”, “Берегиня”, “Дажбог”, “Неопалима купина”); народних переказів (“Білгородський кисіль”, “Прийом у запорожці”, “Ой, Морозе-Морозенку”), українських народних казок (“Про правду і кривду”, “Мудра дівчина”, “Про Жар-Птицю та Вовка”, “Летючий корабель”), їх тематику, різновиди; особливості побудови казок та їх виразного читання;

зміст понять образне слово, фольклор, літописи, художня література, міф, легенда, народна казка;

специфіку організації навчальної діяльності у 5 класі; зміст понять “читач”, “читання”, “уміти читати”; роль оволодіння організаційно-діяльнісними уміннями та їх види (цілевизначення, планування, організація і здійснення діяльності, її рефлексія, оцінювання) і зміст; форми оцінювання емоційного стану та готовності до уроку; види, алгоритм рефлексії та оцінювання вивчення теми; власний рівень засвоєння вивченого, причину невдач (якщо такі були), запоруку успіху.

Уміти: розповідати про роль художнього слова в житті людини та його специфіку, початки словесного мистецтва; відрізняти художню літературу від інших видів мистецтва; розповідати про виникнення міфів, легенд і переказів, переказувати їх, тлумачити зміст; уявляти прочитане, розповідати про враження, ставити запитання; на основі змісту казок з’ясувати народне розуміння та розповісти про власні погляди на красиве й потворне, добро і зло, смішне і страшне; розрізняти реальне і фантастичне у виучуваних творах; пояснити роль фантастичних елементів у казці; характеризувати казкових героїв, створювати їх словесні портрети; висловлювати власне ставлення, давати оцінку прочитаному, рисам, учинкам героїв; відтворювати в діалогах вдачу персонажів; робити узагальнення; формулювати значення вивченого для особистісного розвитку; пояснити зміст, мету і значення оволодіння оргдіяльнісними уміннями; відобразити емоційний стан та готовність до уроку; назвати цілі вивчення теми, вибрати з них ті, що стосуються конкретного уроку; усно відрефлексувати власну і колективні діяльність на певному етапі уроку та оцінити її результати.

“Літературні казки”

Тести Знати: факти про дитячі роки І.Франка; зміст 2 – 3 казок зі збірки “Коли ще звірі говорили”; зміст казки “Фарбований Лис”; імена головних і другорядних героїв; біографічні відомості про В. Королева-Старого; зміст казки “Хуха-Моховинка”; особливості трактування “нечистої сили” у фольклорі та авторське тлумачення; героїв казок – носіїв добра і зла; окремі факти з життя В. Симоненка; зміст казки “Цар Плаксій та Лоскотон”; основні риси характеру дійових осіб;

зміст повісті-казки Г. Малик “Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії”; тему твору; підняті морально-етичні проблеми; у чому полягає своєрідність композиції; особливості мови твору, його жанр; зміст 2–3 сучасних українських літературних казок; засоби виразного читання прозових та поетичних творів; алгоритм складання плану характеристики персонажа;

зміст понять літературна казка, мова автора, мова персонажа, інтонація читання, портрет, прозова мова, віршована мова, рима, строфа, життєве призначення людини;

перелік читацьких умінь і якостей.

Уміти: розрізняти народну і літературну казку; виразно читати й переказувати прочитані казки; уявляти прочитане, розповідати про враження, ставити запитання до тексту, персонажів, автора; обґрунтовувати власне ставлення до прочитаного; самостійно виділяти головну думку у творі, визначати його тему; розрізняти головних і другорядних персонажів, характеризувати їх; складати простий план літературної казки; пояснити роль портрета у художньому творі, оцінювати вчинки персонажів з позицій добра і зла; пояснити особливості віршованої казки; розрізняти прозову й віршовану мову, пояснювати їх відмінності; написати творчу роботу на основі вивченого; пояснити особливості жанру, композиції, мови вивчених творів, символіку образів;

самостійно формулювати цілі уроку; брати участь в обговоренні запропонованого вчителем плану на урок, подавати пропозиції щодо його доповнення або зміни; відрефлексувати свою читацьку діяльність.

Скачати календарно-тематичне планування уроків української літератури для 5 класу (І семестр)