Календарно-тематичне планування уроків української літератури в системі особистісно зорієнтованого навчання. 6 клас, І семестр

 

Зміст

К-ть год.

Дата

Цілі уроку

Методи,  прийоми, форми, види робіт

1 Ціле- і смислевизначення з курсу української літератури 6 класу.ВСТУП

Книжка в житті людини. Письменник — особливо обдарована людина, його праця над художнім твором. Розповідь про те, як «робиться книга». Сучасний читач і його роль у новому «житті» твору.

1

Учні знатимуть: коло проблем, які будуть вирішуватися протягом вивчення української літератури в 6 класі; 2-3 факти про рукописні книги часів Київської Русі;  основні відомості про Нестора-літописця; відомості про типи читачів.

Специфіку організації навчальної діяльності у 6 класі.

Учні вмітимуть: розкрити значення книги в житті людини; розповісти про особливість процесу творчості, місце у ньому уяви й фантазії митця; роль читача в «житті» художнього тексту; пояснити відмінність у ставленні до дійсності звичайної людини і  письменника; ставлення до літературного твору читача і письменника;  робити висновки з почутого й прочитаного; аргументувати власні читацькі інтереси, схарактеризувати себе як читача.

Визначати цілі теми, уроку.

2

ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ.

Ціле- і смисловизначення з теми «Календарно-обрядові, колискові, стрілецькі пісні. Пісні літературного походження».

Роль і місце пісні в житті українців. Головні календарні обряди.

Народна обрядова пісня, її різновиди.

ТЛ: народна пісня.

 

 

 

 

1

Учні знатимуть: коло проблем, які будуть вирішуватися протягом вивчення теми, відведений для цього час, форму тематичної атестації; головні календарні обряди українців; зміст поняття народна пісня.

Види роботи з текстом (типи читання). Алгоритм цілевизначення та планування уроку.

Учні вмітимуть:  розповісти про головні календарні обряди українців, виникнення народної обрядової поезії, її різновиди; пояснити, у чому полягала магічна сила обрядових пісень для наших предків, роль і місце пісні в нашому житті; розрізняти різновиди календарно-обрядових пісень, визначати їх жанрові особливості; представити текстову інформацію у формі таблиці.

Визначати цілі уроку, планувати роботу.

3

Пісні літнього циклу. Поєднання в них простоти, образності та ніжності:

“У ржі на межі”, “Ой біжить, біжить мала дівчина”, “Проведу я русалочки до бору” (русальні); “Заплету віночок”, “Ой вінку, мій вінку”, “Купайло, купайло” (купальські); “Маяло житечко, маяло”, “Там у полі криниченька” (жниварські) – на вибір.

ТЛ: повтори (рефрен), анафора.

1 Учні знатимуть: види обрядових пісень літнього циклу та їх художні особливості; зміст понять постійний епітет, персоніфікація.Алгоритм роботи у пошукових системах Інтернету. Сутність різних видів читання: ознайомлювального (оглядового), читання-перегляду, читання-сканування. Види рефлексії та оцінювання.

Учні вмітимуть: виразно читати обрядові пісні літнього циклу, коментувати їх зміст; визначати художні особливості русальних, купальних, жниварських пісень; розпізнавати зажинкові й обжинкові пісні; виокремлювати й пояснювати художні засоби.

Провести усну рефлексію власної діяльності на уроці.

4 Побажання добробуту, краси, щастя у піснях зимового циклу:

«Ой хто, хто Миколая любить», «Засівна», «Нова радість стала», «Добрий вечір тобі, пане господарю!», «Щедрик, щедрик, щедрівочка” (на вибір).

ТЛ: повтори (рефрен), анафора.

1 Учні знатимуть: провідні мотиви обрядових пісень зимового циклу; художні особливості колядок і щедрівок; тексти колядки і щедрівки напам’ять.Сутність вибіркового, пошукового читання. Види рефлексії та оцінювання.

Учні вмітимуть: виразно читати пісні зимового циклу, коментувати їх зміст; розрізняти колядки і щедрівки; з’ясовувати роль художніх засобів.

Провести письмову рефлексію власної діяльності, взаємооцінку.

 
5 Веснянки – неоціненний скарб національної культури.“Ой весна, весна – днем красна”, “Ой кувала зозуленька”, “А в кривого танця” (на вибір).

ТЛ: повтори (рефрен), анафора.

 

 

1 Учні знатимуть: провідні мотиви веснянок; художні особливості веснянок.Вимоги і алгоритм складання бібліографії. Види рефлексії та оцінювання.

Учні вмітимуть: виразно читати веснянки, коментувати їхній зміст, з’ясовувати роль художніх засобів.

Згрупувати матеріал про календарно-обрядові пісні, представити його у формі таблиці. Провести письмову рефлексію власної діяльності, взаємооцінку.

 
6

Народні колискові пісні

“Ой ти, коте, коточок”, “Ой ну, люлі, дитя, спать”

Провідні мотиви, лексичні особливості колискових.

ТЛ: колискова.

 

 

1

Учні знатимуть: провідні мотиви та художні особливості колискових пісень; назви і зміст 2 – 3 творів; напам’ять 2 пісні (на вибір). Вимоги і алгоритм складання бібліографії.

Види планування.

Учні вмітимуть: пояснити роль колискової пісні в житті людини, описати образ матері над колискою дитини (за літературою та живописом). виразно читати колискові пісні, коментувати їхній зміст; визначати спільні і відмінні ознаки двох творів; аналізувати мову колискових; висловлювати власні роздуми про тепло рідного дому.

Знаходити інформацію у пошукових системах Мережі. Складати колективний план діяльності.

 
7 Література рідного краю.Календарно-обрядові пісні рідного краю. 1 Учні знатимуть: звичаї і обряди свого села, району; назви і зміст 2 – 3 календарно-обрядових пісень рідного краю, їхні художні особливості.Види планування.

Учні вмітимуть: виразно читати календарно-обрядові пісні; визначати художні особливості й пояснювати їх роль.

Розглядати літературу рідного краю у контексті української літератури (зіставляти, порівнювати факти, робити висновки тощо). Скласти бібліографію до теми. Скласти колективний план діяльності.

 

 

8 Пісні літературного походження.Патріотичні мотиви, героїчний пафос пісень літературного походження.

“Ще не вмерла Україна” П.Чубинського, М.Вербицького – національний гімн нашої держави.

ТЛ: гімн.

 

 

 

1 Учні знатимуть: провідні мотиви, роль символів у піснях літературного проходження; історію створення національного гімну України, імена його авторів; тему й основну думку твору; текст пісні напам’ять; зміст понять пісня літературного походження, пісня-гімн.Учні вмітимуть: пояснити специфіку пісень літературного походження; переказувати історію створення національного гімну; виразно читати напам’ять пісню-гімн; розкрити роль художніх засобів твору; висловлювати судження про значення національного гімну в житті народу.
Самостійно сформулювати цілі уроку. Визначати нову і відому інформацію. Самостійно формулювати цілі уроку.
9 «Легенда про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею» та її зв’язок із «Молитвою» О. Кониського, духовнимгімном України.

1 Учні знатимуть: зміст легенди; текст пісні “Молитва” напам’ять.Алгоритм проведення рефлексії в кінці уроку.

Учні вмітимуть: розповісти про зв’язок народної легенди про дівчину-Україну, з «Молитвою» О.Кониського; пояснити зв’язок народної легенди і “Молитви” Кониського; виразно читати пісні; коментувати їхній зміст; словесно відтворювати «побачене» і «почуте»; вести діалог із текстом (ставити запитання різних видів до автора, ліричного героя, самого себе, однокласників, учителя); знайти ужиті художні засоби і пояснити їхню роль.

Письмово відрефлексувати власну та колективну діяльність на уроці.

 
10 Стрілецькі пісні.«Ой у лузі червона калина похилилася» С. Чарнецького і Г. Труха – пісня, що стала народною.

1 Учні знатимуть: 2-3 факти з історії українського січового стрілецтва; зміст та основні мотиви стрілецьких пісень; текст пісні “Ой у лузі червона калина похилилася” напам’ять.Алгоритм проведення рефлексії в кінці уроку.

Учні вмітимуть: виразно й усвідомлено читати стрілецькі пісні; пояснювати їх символіку; визначати ідейно-художній зміст; коментувати відчуття, висловлені в цих творах, співвідносити їх із власними; вести діалог із текстом;  відрізняти стрілецькі пісні від інших видів пісень.

Складати бібліографію до теми. Знаходити інформацію у пошукових системах Мережі, аналізувати, систематизувати й узагальнювати її. Графічно відрефлексовувати власну та колективну діяльність на уроці.

11 «Як тебе не любити, Києве мій» Д. Луценка − популярна пісня про столицю України. 1 Учні знатимуть: зміст пісні; назви інших пісень про Київ та імена їх авторів.Учні вмітимуть: виразно читати текст пісні, визначати ідейно-художній зміст.

Працювати в пошукових системах (знаходити потрібну інформацію, аналізувати, систематизувати й узагальнювати її). Здійснювати вибіркове читання.

12

Оцінювання і корекція навчальної діяльності з теми «Календарно-обрядові, колискові, стрілецькі пісні. Пісні літературного походження».

1 Учні знатимуть: алгоритм рефлексії й оцінювання результатів вивчення теми; рівень готовності до контрольної роботи, прогалини у знаннях і вміннях.Учні вмітимуть: проаналізувати зміни у власному читацькому розвитку; відрефлексувати й оцінити ступінь досягнення визначених на тему цілей (загальних й індивідуальних), відкоригувати їх з урахуванням бажаного рівня навчальних досягнень; визначити причини невдач (якщо такі були), запоруку успіху; з допомогою вчителя виробляти алгоритм дій з усунення виявлених упущень у навчальній діяльності.
13

Контрольна робота. Календарно-обрядові, колискові пісні. Пісні літературного походження. Тести.

1 Учні знатимуть: власний рівень засвоєння вивченого, причину невдач (якщо такі були).Алгоритм рефлексії та оцінювання вивчення теми.

Учні вмітимуть: робити узагальнення; виконувати тестові завдання різних видів; сформулювати значення ролі вивченого для особистісного розвитку.

Рефлексувати та оцінювати досягнення.

 
14– 15 ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ(Творчість М. Вороного, Т. Шевченка, В. Рутківського)

Ціле- і смисловизначення з теми.

М.Вороний. Коротко про письменника.

Патріотичні почуття й толерантне ставлення до інших народів. Роль слова, пісні, історії в житті будь-якої людини. Краса природи рідного краю.

ТЛ. Ліро-епічний твір, ліричний герой, поема.

 

 

2 Учні знатимуть: коло проблем, які будуть вирішуватися протягом вивчення теми, відведений для цього час, форму тематичної атестації; основні відомості про життя і творчість М. Вороного; історичну основу, зміст, тему, основну думку поеми, зміст понять поема, ліро-епічний твір, ліричний герой.Алгоритм вироблення умінь колективно формулювати цілі до теми.

Учні вмітимуть: виразно читати уривки з поеми; розповісти про життя ханського сина у полоні руського князя й пояснити, чому він забув рідний край; зіставити зміст поеми М.Вороного й літописної легенди про Євшан-зілля; пояснити зміст і роль епіграфа; визначити головну думку твору; прокоментувати окремі цитати; добирати прислів’я, співзвучні основній думці твору; ставити запитання до автора, героя, однокласників, учителя, самого себе; характеризувати образ юнака-половця; визначати родові та жанрові ознаки твору; співвідносити давноминулі події, описані в поемі, з сучасністю; пояснювати значення історичної пам’яті для кожної людини як усвідомлення приналежності до свого народу, національної свідомості, вірності Батьківщині; висловлювати власне розуміння почуття патріотизму, ставлення до прочитаного.

Скласти бібліографію до теми; працювати з пошуковими системами Мережі. Колективно формулювати цілі до теми, уроку. Представити текстовий матеріал у формі таблиці.

 
16

Розвиток мовлення. Твір-розповідь з елементами роздуму за поемою М.Вороного „Євшан-зілля” (письмово).

1 Учні знатимуть: алгоритм написання та перевірки творчої роботи.Алгоритм планування власної діяльності.

Учні вмітимуть: визначати зміст і обсяг необхідної інформації; планувати свою діяльність; логічно, чітко викладати думки.

Спланувати власну діяльність на уроці.

17 Тарас Шевченко. “Думка” (“Тече вода в синє море”).Відомості про перебування поета в Санкт-Петербурзі.

Патріотичні мотиви творів Т. Шевченка цього періоду, їх тематика, героїчний пафос.

Специфіка ліричних і ліро-епічних творів.

 

 

1 Учні знатимуть: основні відомості про перебування поета в Санкт-Петербурзі; зміст, тему й ідею вірша “Думка”; текст поезії напам’ять.Сутність діалогічного читання. Алгоритм цілевизначення.

Учні вмітимуть: виразно читати вірш, коментувати його зміст, визначати провідний мотив; уявляти прочитане, словесно відтворювати «побачене» і «почуте»; вести діалог із текстом (ставити запитання різних видів до автора, ліричного героя, самого себе, однокласників, учителя); знайти ужиті художні засоби і пояснити їхню роль; розкрити специфіку ліричних і ліро-епічних творів. Розрізняти нову і знайому інформацію.

Сформулювати власні цілі уроку з огляду на рівень навчальних досягнень.

 
18

Т. Шевченко. “Іван Підкова”. Історична основа твору,  образ козацького ватажка.

1 Учні знатимуть: зміст поеми; історичну основу твору. Сутність діалогічного читання.Алгоритм цілевизначення та планування уроку.

Учні вмітимуть:

розкрити історичну основу поеми «Іван Підкова», схарактеризувати риси і поведінку козацьких ватажків, їхні стосунки з підлеглими; пояснити особливості художніх засобів зображення штормового моря, бою; довести жанрову приналежність твору; висловлювати власне ставлення до прочитаного; виразно й осмислено читати окремі уривки (на вибір).

Знаходити інформацію у пошукових системах Мережі, узагальнювати і систематизувати її. Формулювати власні цілі уроку; самостійно планувати діяльність.

19 Виразне читання.Поезії М.Вороного, Т.Шевченка. 1 Учні знатимуть:  основні засоби виразного читання поетичних творів; власні труднощі, проблеми, що потребують уваги, шляхи їх розв’язання.Алгоритм та критерії оцінювання виразності читання.

Учні вмітимуть: визначати зміст і обсяг необхідної для виконання поставлених завдань інформації; виразно читати ліричні поезії; самостійно контролювати шлях подолання власних труднощів;

Оцінити власну діяльність, діяльність групи, класу, вчителя.

20 В. Рутківський. «Джури козака Швайки» («На козацьких островах»)

Коротко про творчість В. Рутківського – відомого українського дитячого письменника.

Тема боротьби українських козаків проти татарської орди в романі-трилогії «Джури козака Швайки» (розділи «Самі на острові», «Тишкевич»).

1

Учні знатимуть:

зміст визначених для текстуального вивчення розділів роману; імена героїв;

Учні вмітимуть: уявляти прочитане, словесно відтворювати «побачене» і «почуте»;

визначити історичну основу твору; переказувати зміст окремих епізодів; скласти план прочитаних розділів;

висловлювати власні судження про лицарство, сміливість і їх роль у житті людини.

21 Образи волелюбних, сміливих  героїв, які вміють вистояти у складних ситуаціях (розділи «Санькова ворожба», «Пастух Рашит»). 1

Учні знатимуть:  зміст визначених для текстуального вивчення розділів роману;

Учні вмітимуть: уявляти прочитане, словесно відтворювати «побачене» і «почуте»; переказувати зміст окремих епізодів;  характеризувати героїв; висловлювати власні судження про геройство та вміння з честю вийти із найскладніших ситуацій козака-характерника Швайки та його юних помічників Грицика та Санька.

22 Звичаї і вірування українських козаків. Поєднання фантастичного і реального (розділи «Ворожбит і Грицик», «Козацькі розмови»). Засоби творення образів. Роль описів природи у творі 1

Учні знатимуть:  зміст визначених для текстуального вивчення розділів роману;

Учні вмітимуть: переказувати зміст окремих епізодів;

розповісти про звичаї та вірування українських козаків; пояснити поєднання у творі фантастичного і реального; характеризувати героїв; знаходити і коментувати роль художніх засобів в описах природи, портретах персонажів.

23 Позакласне читання.

Історія України у творах українських письменників.

1 Учні знатимуть: 2 – 3 прізвища письменників, що зверталися до теми історії України та зміст 1 – 2 творів.Алгоритм та критерії оцінювання навчальної діяльності.

Учні вмітимуть: виразно читати, переказувати зміст ключових епізодів твору, визначати їх тему, ідею; передбачати розвиток подій; ставити запитання до автора, героя, однокласників, учителя, самого себе; характеризувати героїв; висловлювати власне ставлення до прочитаного.

Оцінювати спільну навчальну діяльність.

 
24

Оцінювання і корекція навчальної діяльності з теми «Творчість М.Вороного, Т.Шевченка, В.Рутківського».

Учні знатимуть: алгоритм рефлексії й оцінювання результатів вивчення теми; рівень готовності до контрольної роботи, прогалини у знаннях і вміннях.Учні вмітимуть: проаналізувати зміни у власному читацькому розвитку; відрефлексувати й оцінити ступінь досягнення визначених на тему цілей (загальних й індивідуальних), відкоригувати їх з урахуванням бажаного рівня навчальних досягнень; визначити причини невдач (якщо такі були), запоруку успіху; з допомогою вчителя виробляти алгоритм дій з усунення виявлених упущень у навчальній діяльності.
25

Контрольна робота.  Загадково прекрасна і славна давнина України. Тести.

1 Учні знатимуть:  власний рівень засвоєння вивченого; вимоги до творчої роботи.Алгоритм рефлексії.

Учні вмітимуть: робити узагальнення; виконувати тестові завдання різних видів; писати творчу роботу, аналізувати та перевіряти її.

Відрефлексовувати та оцінювати власні досягнення.

 
26 Я І СВІТ (Творчість Лесі Українки, В.Винниченка,)Ціле- і смисловизначення з теми.

Леся Українка (Лариса Петрівна Косач).

Дитинство поетеси, роль родини у її вихованні.

Неповторний світ дитинства у поезіях “Мрії”, “Як дитиною, бувало…”

Образ мужньої, сильної духом дівчинки, її життєрадісний погляд на світ, вільнолюбство, впевненість, розвинена уява.

 

1 Учні знатимуть: коло проблем, які будуть вирішуватися протягом вивчення теми, відведений для цього час, форму тематичної атестації; основні відомості про поетесу, зокрема її родину, дитинство; зміст, тему, основну думку виучуваних поезій; текст вірша “Як дитиною, бувало…” напам’ять.Алгоритм цілевизначення та планування діяльності протягом вивчення теми.

Учні вмітимуть: розповідати про дитинство Лесі Українки, її мужність, талановитість; пояснити мотив глибокого родинного зв’язку дитини з батьками; виразно читати ліричні твори, коментувати їхній зміст; уявляти прочитане, словесно відтворювати «побачене» і «почуте»; вести діалог із текстом (ставити запитання різних видів до автора, ліричного героя, самого себе, однокласників, учителя); знайти ужиті художні засоби і пояснити їхню роль; характеризувати образ ліричної героїні, висловлювати власні роздуми про неї.

Знаходити інформацію у пошукових системах Мережі, узагальнювати і систематизувати її. Сформулювати власні цілі вивчення теми.

 
27

Леся Українка. «Тиша морська», «Співець». Образ ліричної героїні. Значення мистецтва у житті людини.

1 Учні знатимуть: тему, основну думку, мотиви поезій.Алгоритм цілевизначення та планування вивчення твору.

Учні вмітимуть: розкрити зміст поезій «Тиша морська», «Співець»; виразно читати пейзажну лірику; визначати художні засоби і пояснювати їх роль у творі; ставити запитання до автора, однокласників, учителя, самого себе; висловлювати власне ставлення до прочитаного.

Знаходити інформацію у пошукових системах Мережі, узагальнювати і систематизувати її. Спланувати шлях досягнення власних цілей під час вивчення теми.

28 В. Винниченко. Цікава історія з життя письменника. «Федько-халамидник» – художня розповідь про дивовижного хлопчика Федька, його життя і пригоди, стосунки з однолітками.Зміст твору.

ТЛ: головний герой, другорядні герої.

 

 

 

1 Учні знатимуть: 2 – 3 факти з життя письменника; зміст оповідання “Федько-халамидник”; зміст понять головний герой, другорядні герої.Алгоритм рефлексії власної діяльності; власні цілі діяльності.

Учні вмітимуть: розповісти цікаві епізоди з життя письменника; аналізувати епічний твір; виразно читати уривки з прозового твору; передбачати розвиток подій; ставити запитання до автора, героя, однокласників, учителя, самого себе; аналізувати роль художніх засобів у творі, знаходити в тексті пейзаж, портрет, діалоги.

Знаходити інформацію у пошукових системах Мережі, узагальнювати і систематизувати її. Відрефлексовувати шлях досягнення власних цілей уроку.

 
29 Розвиток мовлення. Усний переказ епізодів оповідання В. Винниченка «Федько-халамидник» 1 Учні знатимуть: зміст оповідання, алгоритм переказування епізоду твору. Учні вмітимуть: визначати зміст і обсяг необхідної для виконання поставлених завдань інформації; переказувати уривки, які найбільше вразили; висловлювати власне ставлення до прочитаного.

Оцінювати власну діяльність, діяльність класу.

30 Образ Федька. Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько як особистість.ТЛ: головний герой, другорядні герої.

 

1 Учні знатимуть: зміст понять головний герой, другорядні герої, особистість; засоби характеристики героя художнього твору.Алгоритм та критерії оцінювання.

Учні вмітимуть: визначати родові й жанрові ознаки твору; характеризувати образ Федька; виділити риси, що вирізняють його з-поміж однолітків і прокоментувати їх; переказувати уривки, які найбільше вразили; ставити запитання до автора, героя, однокласників, учителя, самого себе; сформулювати основну думку оповідання і висловити своє ставлення до зображуваного, до таких морально-етичних цінностей, як добро, порядність, чесність; доводити тезу (твердження) чи спростовувати його.
Оцінити власну та групову  діяльність.

 
31 Розвиток мовлення. Контрольний класний твір-розповідь з елементами роздуму за творчістю Лесі Українки і В. Винниченка. 1 Учні знатимуть: тему, основну думку твору; алгоритм його складання.Учні вмітимуть: добирати матеріал для розкриття теми твору, самостійно аналізувати й удосконалювати написане.

Визначити власні цілі уроку.

32 Позакласне читання. Дмитро Павличко, «Золоторогий олень». Учні знатимуть: відомості про Д. Павличка, зміст поеми «Золоторогий олень».Учні вмітимуть: самостійно і з допомогою вчителя знаходити необхідний для відповіді матеріал художнього тексту; ставити запитання до  тексту, до автора твору; виразно читати і переказувати прочитане; давати власну оцінку подіям і вчинкам персонажів; доповнити запропонований вчителем перелік цілей уроку власними.
33 Література рідного краю. Дивовижний світ природи в оповіданнях Євгена Шморгуна «Щастя», «Боровичок», «Дзюркунець». Учні знатимуть: зміст  оповідань Є. Шморгуна, особливості виразного читання прозових творів;алгоритм вироблення умінь колективно планувати роботу на уроці.

Учні вмітимуть: виразно, вдумливо читати твори й переказувати прочитане, висловлювати власні міркування з приводу прочитаного, ставити запитання до тексту;

колективно планувати роботу на уроці.

А. Фасоля,
канд. пед. наук