Календано-тематичне планування уроків української літератури в системі особистісно зорієнтованого навчання. Цілі для учнів. 6 клас. І семестр

ВСТУП
ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

Знати:
коло проблем, які будуть вирішуватися протягом вивчення української літератури в 6 класі і цієї теми, відведений для цього час, форму тематичної атестації;
2-3 факти про рукописні книги часів Київської Русі;  основні відомості про Нестора-літописця;
відомості про головні календарні обряди українців;
назви видів, провідні мотиви обрядових пісень літнього і зимового циклів, веснянок, колискових пісень та їхні художні особливості;
звичаї і обряди свого села, району; назви і зміст 2 – 3 календарно-обрядових пісень рідного краю, їхні художні особливості;
провідні мотиви, роль символів у піснях літературного проходження;
історію створення національного гімну України, імена його авторів; тему й основну думку твору;
зміст легенди «Про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею …»;
2-3 факти з історії українського січового стрілецтва;
зміст та основні мотиви стрілецьких пісень;
зміст пісні «Як тебе не любити, Києве мій»; назви інших пісень про Київ та імена їх авторів;
зміст літературознавчих понять народна пісня, постійний епітет, персоніфікація, пісня літературного походження, пісня-гімн;
напам’ять тексти колядки і щедрівки (на вибір), двох колискових пісень (на вибір), текст пісень “Молитва”, “Ой у лузі червона калина похилилася”;
назви типів читачів;
види роботи з текстом (види читання);
сутність різних видів читання: ознайомлювального (оглядового), читання-перегляду, читання-сканування, вибіркового, пошукового;
вимоги і алгоритм складання бібліографії;
алгоритм роботи у пошукових системах Інтернету;
види планування;
а
лгоритм цілевизначення теми, цілевизначення та планування уроку;
види рефлексії та оцінювання;
алгоритм рефлексії й оцінювання результатів вивчення теми, проведення рефлексії в кінці уроку;
рівень засвоєння вивченого, межі знання і не-знання з теми, прогалини у знаннях і вміннях,  причини невдач (якщо такі були), запоруку успіху.

Уміти:
розкрити значення книги в житті людини;
розповісти про особливість процесу творчості, місце у ньому уяви й фантазії митця; роль читача в «житті» художнього тексту; пояснити відмінність у ставленні до дійсності звичайної людини і  письменника; ставлення до літературного твору читача і письменника;
розповісти про головні календарні обряди українців, виникнення народної обрядової поезії, її різновиди;
пояснити, у чому полягала магічна сила обрядових пісень для наших предків, роль і місце пісні в нашому житті;
розрізняти різновиди календарно-обрядових пісень, визначати їх жанрові особливості; представити текстову інформацію у формі таблиці;
виразно читати обрядові пісні літнього, зимового циклу, веснянки, коментувати їхній зміст; розпізнавати пісні різних видів, визначати їхні художні особливості;
пояснити роль колискової пісні в житті людини, описати образ матері над колискою дитини (за літературою та живописом); виразно читати колискові пісні, коментувати їхній зміст; визначати спільні і відмінні ознаки двох творів; аналізувати мову колискових; висловлювати власні роздуми про тепло рідного дому;
пояснити специфіку пісень літературного походження; переказувати історію створення національного гімну; виразно читати напам’ять пісню-гімн; розкрити роль художніх засобів твору; висловлювати судження про значення національного гімну в житті народу;
розповісти про зв’язок народної легенди про дівчину-Україну з «Молитвою» О.Кониського; виразно читати пісні; визначати художні засоби і пояснювати їхню роль;
виразно читати стрілецькі пісні, визначати їхній ідейно-художній зміст, пояснювати символіку, роль ужитих художніх засобів; відрізняти стрілецькі пісні від інших видів пісень;
виразно читати текст пісні «Як тебе не любити, Києве мій», визначати ідейно-художній зміст, розкривати роль художніх засобів;
робити узагальнення; виконувати тестові завдання різних видів; сформулювати роль вивченого для особистісного розвитку;
розглядати літературу рідного краю у контексті української літератури (зіставляти, порівнювати факти, робити висновки тощо);
проаналізувати зміни у власному читацькому розвитку;
визначити в повідомленні (тексті) нову і відому інформацію;
представляти текстову інформацію у формі таблиці, схеми;
працювати в пошукових системах Інтернету (знаходити потрібну інформацію, аналізувати, систематизувати й узагальнювати її);
здійснювати вибіркове читання;
складати бібліографію до теми;
визначати цілі теми, уроку, планувати індивідуальну навчальну діяльність;
скласти колективний план діяльності;
самостійно сформулювати цілі уроку;
відрефлексувати й оцінити  власну та колективну діяльність на уроці;
відрефлексувати й оцінити ступінь досягнення визначених на тему цілей (загальних й індивідуальних), відкоригувати їх з урахуванням бажаного рівня навчальних досягнень;
визначити причини невдач (якщо такі були), запоруку успіху;
з
допомогою вчителя виробляти алгоритм дій з усунення виявлених упущень у навчальній діяльності.

ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ
(Творчість М. Вороного, Т. Шевченка, В. Рутківського)

Знати:
коло проблем, які будуть вирішуватися протягом вивчення теми, відведений для цього час, форму тематичної атестації;
основні відомості про життя і творчість М.Вороного;
історичну основу, зміст, тему, основну думку поеми «Євшан-зілля»;
основні відомості про перебування Т. Шевченка в Санкт-Петербурзі;
зміст, тему й ідею вірша “Думка”;
історичну основу, зміст поеми «Іван Підкова»;
історичну основу, зміст окремих розділів роману В. Рутківського «Джури козака Швайки»;
2 – 3 прізвища письменників, що зверталися до теми історії України та зміст 1 – 2 творів;
основні засоби виразного читання поетичних творів; власні труднощі, проблеми, що потребують уваги, шляхи їх розв’язання;
зміст літературознавчих понять поема, ліро-епічний твір, ліричний герой;
вимоги до творчої роботи, алгоритм її написання та перевірки;
напам’ять текст поезії «Думка»;
сутність діалогічного читання;
алгоритм та критерії оцінювання виразності читання;
алгоритм вироблення умінь формулювати цілі до теми, планувати її вивчення;
алгоритм цілевизначення та планування уроку;
алгоритм та критерії оцінювання навчальної діяльності;
алгоритм рефлексії й оцінювання результатів вивчення теми;
прогалини у знаннях і вміннях;
алгоритм рефлексії;
рівень засвоєння вивченого, межі знання і не-знання з теми, прогалини у знаннях і вміннях, причини невдач (якщо такі були), запоруку успіху.

Уміти:
виразно читати уривки з поеми «Євшан-зілля»;
розповісти про життя ханського сина у полоні руського князя й пояснити, чому він забув рідний край;
прокоментувати окремі цитати;
зіставити зміст поеми М.Вороного й літописної легенди про Євшан-зілля, зробити висновок;
пояснити зміст і роль епіграфа;
визначити головну думку твору;
добирати прислів’я, співзвучні основній думці твору;
характеризувати образ юнака-половця;
визначати родові та жанрові ознаки твору;

співвідносити давноминулі події, описані в поемі, з сучасністю; пояснювати значення історичної пам’яті (усвідомлення приналежності до свого народу, національної свідомості, вірності Батьківщині) для кожної людини;
висловлювати власне розуміння почуття патріотизму;
визначати провідний мотив вірша Т.Шевченка «Думка»;
визначати художні засоби, пояснювати їх роль;
розкрити історичну основу поеми «Іван Підкова»;
схарактеризувати риси козацьких ватажків;
пояснити особливості зображення штормового моря, бою;
довести жанрову приналежність твору «Іван Підкова»;
переказувати зміст ключових епізодів твору «Іван Підкова», визначати їх тему, ідею; характеризувати героїв;
розповісти про звичаї та вірування українських козаків;
висловлювати власне ставлення до прочитаного;
виразно й осмислено читати поезію Т. Шевченка «Думка», окремі уривки поеми М. Вороного «Євшан-зілля» і Т. Шевченка «Іван Підкова» (на вибір);
розкрити специфіку ліричних і ліро-епічних творів;
характеризувати образ козака-характерника Швайки та його юних помічників Грицика та Санька;
висловлювати власні судження про лицарство, сміливість і їх роль у житті людини;
логічно, чітко викладати думки;
ставити запитання до автора, героя, однокласників, учителя, самого себе; робити узагальнення;
визначати зміст і обсяг необхідної для виконання поставлених завдань інформації;
виконувати тестові завдання різних видів;
писати творчу роботу, аналізувати та перевіряти її;
проаналізувати зміни у власному читацькому розвитку;
представити текстовий матеріал у формі таблиці;
скласти бібліографію до теми;
працювати з пошуковими системами Мережі (знаходити необхідну інформацію, узагальнювати і систематизувати її, розрізняти нову і відому інформацію);
колективно формулювати цілі до теми, уроку;
сформулювати власні цілі уроку з огляду на рівень навчальних досягнень; планувати свою діяльність;
оцінювати спільну й індивідуальну навчальну діяльність;
відрефлексувати й оцінити ступінь досягнення визначених на тему цілей (загальних й індивідуальних), відкоригувати їх з урахуванням бажаного рівня навчальних досягнень; визначити причини невдач (якщо такі були), запоруку успіху; з
допомогою вчителя виробляти алгоритм дій з усунення виявлених упущень у навчальній діяльності,  самостійно контролювати шлях подолання власних труднощів.

Я І СВІТ. «Творчість Лесі Українки, В. Винниченка».

Знати:
коло проблем, які будуть вирішуватися протягом вивчення теми, відведений для цього час, форму тематичної атестації;
цікаві відомості про родину, дитинство Лесі Українки;
зміст, тему, основну думку, художні особливості виучуваних поезій;
цікаві факти з життя В. Винниченка;
зміст оповідання “Федько-халамидник”;
тему, основну думку твору;
алгоритм переказування епізоду твору;
засоби характеристики героя художнього твору;
алгоритм написання твору-розповіді з елементами роздуму;
зміст літературознавчих понять головний герой, другорядні герої;
напам’ять текст вірша Лесі Українки “Як дитиною, бувало…”;
алгоритм цілевизначення та планування діяльності протягом вивчення теми;
алгоритм цілевизначення та планування вивчення твору;
алгоритм рефлексії власної діяльності;
власні цілі навчальної, в т.ч. читацької, діяльності;
алгоритм рефлексії та критерії оцінювання навчальної діяльності;
алгоритм рефлексії й оцінювання результатів вивчення теми;
рівень засвоєння вивченого, межі знання і не-знання з теми, прогалини у знаннях і вміннях, причини невдач (якщо такі були), запоруку успіху.

Уміти:
розповідати про дитинство Лесі Українки, її мужність, талановитість; пояснити мотив глибокого родинного зв’язку дитини з батьками;
розкрити зміст поезій «Тиша морська», «Співець»;
характеризувати образ ліричної героїні, висловлювати власні роздуми про неї;
розповісти цікаві епізоди з життя В. Винниченка;
передбачати розвиток подій в оповіданні «Федько-халамидник»;
переказувати уривки, які найбільше вразили;
аналізувати (визначати тему, головну думку тощо) епічний твір;
ставити запитання до автора, героя, однокласників, учителя, самого себе; визначати родові й жанрові ознаки твору;
знаходити в тексті пейзаж, портрет, діалоги, аналізувати роль художніх засобів;
характеризувати образ Федька, зокрема виділяти риси, що вирізняють його з-поміж однолітків і коментувати їх;
доводити тезу (твердження) чи спростовувати її;
висловити своє ставлення до зображуваного, зокрема до таких морально-етичних цінностей, як добро, порядність, чесність;
визначати зміст і обсяг необхідної для виконання поставлених завдань інформації;
добирати матеріал для розкриття теми твору-розповіді з елементами роздуму, самостійно аналізувати й удосконалювати написане;
визначати художні засоби і пояснювати їх роль у поезіях;
виразно читати ліричні (зокрема пейзажні) та прозові твори;
виконувати тестові завдання різних видів;
знаходити інформацію у пошукових системах Мережі, узагальнювати і систематизувати її;
формулювати власні цілі вивчення теми, окремого твору, уроку;
спланувати шлях досягнення власних цілей під час вивчення теми;
відрефлексовувати шлях досягнення власних цілей уроку;
оцінювати власну та колективну діяльність;
відрефлексувати й оцінити ступінь досягнення визначених на тему цілей (загальних й індивідуальних), відкоригувати їх з урахуванням бажаного рівня навчальних досягнень;
аналізувати зміни у власному читацькому розвитку;
визначити причини невдач (якщо такі були), запоруку успіху;
з
допомогою вчителя виробляти алгоритм дій з усунення виявлених упущень у навчальній діяльності.

А. Фасоля,
канд. пед. наук