Формування загальнонавчальних умінь на уроках української літератури в основній школі

Спочатку цитата. Вчитаймося і вдумаймося: “Прагнення, не змінюючи стрижня, ядра й основи змісту відповісти на виклики сучасності, призвело лише до кількісного збільшення обсягу здебільшого розрізнених знань з різних наукових і ненаукових дисциплін… дрібнотем’ям і опорою насамперед на пам’ять дитини. Бажання отримати негайні докази ефективності результатів за рахунок введення різноманітних… тестів призводить до заміни складного процесу учіння – навчання натаскуванням на єдино правильну відповідь, редукування гуманістичних цілей загальної освіти у напрямку підготовки до вступу у ВУЗ. Ця орієнтація не тільки викликає перевантаження дітей, яке неможливо зняти обмеженням кількості предметів або навчальних годин (у цьому випадку нестачу аудиторних годин багато вчителів замінюють непосильними домашніми завданнями), але й призводить до різкого зниження пізнавальної мотивації навіть у тих дітей, які демонструють високий рівень так званої навченості” [9, 3].

Сказані десятиліття тому слова звучать свіжо й актуально. Що ж маємо змінити у «стрижні, ядрі й основах змісту» літературної освіти, аби відповісти на виклики сучасності, аби мрія про особистісно і компетентнісно зорієнтоване навчання на уроках літератури не залишилася всього лишень гарною ідеєю?

Однією з ланок, узявшись за яку, можна зрушити ланцюг проблем, вважаємо формування в учня загальнонавчальних умінь.

Ідея не нова. Їй уже сотні років, оскільки ще Я. А. Коменський стверджував, що одним із головних завдань школи має стати пошук методу, застосування якого спонукало б учителів учити менше, а учнів навчатися більше, зменшило кількість марної праці і збільшило кількість радісного успіху [1, 243].

Звичайно ж, загальнонавчальні уміння завжди були об’єктом турботи педагогів, однак це стосувалося лише окремих видів. Результати аналізу шкільної практики у свій час дали підстави І. Лернеру констатувати, що, формуючи практичні уміння, суто розумовим, зокрема організаційним умінням, вчителі уваги не приділяли [2, 274].

Системно проблема почала розроблятися в 70–80-х роках минулого століття (Ю. Бабанський, І. Лернер, Н. Лошкарьова, Н. Тализіна та ін.).

Важливим результатом теоретичного осмислення проблеми став висновок про необхідність розмежування понять «загальноосвітні» і «загальнонавчальні» уміння. Якщо перші стосуються переважно загальнопредметного змісту освіти, то другі – навчального процесу [3, 8–9].

Інша теза утверджує необхідність включення переліку загальнонавчальних умінь до основних освітніх документів. «Завдання полягає в тому, – наголошував І. Лернер, – щоб список загальнонавчальних умінь був врахований і передбачений в основних своїх пунктах залежно від віку учнів у програмах, підручниках і реальному (виділення наше. – А. Ф.) навчальному процесі. Навчальні уміння покликані озброїти учнів здатністю і готовністю до самоорганізації, реалізації своїх можливостей і самоконтролю» [2, 276].

Однією з перших спроб реалізувати цю настанову в Україні була зроблена у 80-х роках минулого століття, коли учителям пропонувалися спеціальні програми з розвитку загальних навчальних умінь і навичок. «Однак, – зауважує О. Савченко, – вони були лише бажаним «доважком» шкільної освіти, не контрольованим в управлінській діяльності, оскільки способи навчатися не входили до змісту предметів і не фіксувалися як обов’язковий результат навчання.

І головне, формування цього вміння, що є міжпредметним, залежало від бажання окремого вчителя, рівня його дидактичного й методичного підготування» [6, 34].

Зрушення відбулося у 90-х роках. Проблема формування загальнонавчальних умінь (уміння вчитися) розробляється Н. Бібік, О. Овчарук, О. Локшиною, В. Паламарчук, О. Савченко, С. Трубачевою, іншими вченими. Про це ідеться в «Законі про загальну середню освіту» (1999), «Концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи» (2000), Державному стандарті, нормативних документах, що стосуються вивчення шкільних предметів.

Про необхідність формування «уміння вчитися» ідеться у працях методистів (Є. Пасічник, Н. Волошина, А. Градовський, С. Жила, О. Ісаєва, О. Куцевол, А. Ситченко, Г. Токмань та ін.).

«Наявність цього вміння, – наголошує О. Савченко, – програмує індивідуальний досвід успішної праці учня, запобігає перевантаженню, сприяє пізнавальній активності, ініціативі, раціональному використанню часу та засобів учіння. Не менш важливо, що людина, яка звикла самостійно вчитися, не губиться в новій пізнавальній і життєвій ситуаціях, не зупиняється, якщо немає готових рішень, не чекає підказки, а самостійно шукає джерела інформації, шляхи розв’язання, бо вміння вчитися змінює стиль мислення та життя особистості» [6, 38].

Визначивши на основі ідей О. Леонтьєва структуру навчальної діяльності – мотиваційний компонент (ставлення до…); змістовий (відомі й нові знання, навчальної вміння, навички діяльності); операційний (способи виконання діяльності на різних рівнях складності) – О. Савченко робить висновок, що вміє вчитися той учень, який

 • сам визначає мету діяльності або приймає поставлену вчителем;
 • проявляє зацікавленість у навчанні, докладає вольових зусиль;
 • організовує свою працю для досягнення результату;
 • відбирає або знаходить потрібні знання, способи для розв’язання задачі;
 • виконує в певній послідовності сенсорні, розумові або практичні дії, прийоми, операції;
 • усвідомлює свою діяльність і прагне її вдосконалити;
 • має вміння й навички самоконтролю та самооцінки [6, 39].

Напрацювання учених знайшли найповніше втілення в дидактиці і методиці початкової школи, де запроваджено міжпредметну програму «Формування загальнонавчальних умінь і навичок».

Однак аналіз державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів основної і старшої школи дав підстави для висновку, що «у жодній освітній галузі уміння вчитися не відбито в діапазоні усіх складників утворення; …найчастіше вказуються елементи процесуального компонента (загальнопізнавальні вміння); …поза увагою залишились мотивація, способи організації навчальної діяльності, навчання учнів рефлексії й оцінювання власних досягнень, креативні здібності тощо; …необхідність наступності між етапами шкільної освіти в розвитку вміння вчитися згадано в окремих освітніх галузях, однак не підтверджено в конкретному переліку умінь, на які спирається основна школа, або тих, що далі розвиваються в старшій школі» [6, 35]. Між тим загальнонавчальні уміння формуються комплексно і «якщо в школяра не сформовано хоча б одного з цих компонентів, його навчання не повноцінне, тобто він не хоче і не вміє вчитися. А в більшості випадків тому “не хоче”, бо не вміє і не відчуває власного поступу» [6, 41].

Сучасний стан розвитку шкільної освіти обумовив нові акценти,  «проблему формування загальнонавчальних умінь розв’язують на новому ідеологічному підґрунті – компетентнісному підході до навчання, що знаменує перехід школи від традиційної декларації «уміння вчитися» до реального засвоєння учнями цілісної системи (виділення наше. – А. Ф.) методів пізнання» [8, 12]. З’являється нова дефініція – «загальнонавчальні компетентності».

Однак навіть із прийняттям нового стандарту загальної середньої освіти ситуація кардинально не змінилася. Принаймні для предмета «українська література», де і зараз відсутня змістова діяльнісна лінія. Теза про те, що формування загальнонавчальних умінь є неодмінною умовою повноцінного навчання [5, 165] сприйнята не всіма. Як і висновок учених, що саме розвиток загальнонавчальних умінь забезпечує становлення дієвої, конкурентноспроможної особистості, наділеної такими якостями, як здатність до самонавчання, самовиховання, самоорганізації, саморозвитку.

Учитель знову залишається сам на сам з проблемою. Спробуємо допомогти йому.

Як відомо, лише система знань дає можливість управляти ними. Тому важливим є усвідомлення необхідності чітко уявляти структуру освітньої компетенції або принаймні основні її структурні елементи [8, 12]. Додамо сюди і важливість усвідомлення необхідності системного підходу до формування загальнонавчальних умінь, бачення системи роботи в цьому напрямку.

Перший крок – розробка вимог до рівня сформованості окремих видів загальнонавчальних умінь:

пізнавальних (когнітивних), що стосуються уміння аналізувати, систематизувати, оцінювати навчальний матеріал, робити узагальнення і висновки, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, виокремлювати головне тощо;

інформаційних – допомагають добирати необхідні для виконання завдання джерела інформації; видобувати її; формулювати питання до тексту; представляти прочитане у вигляді таблиці, схеми, графіка та ін.;

комунікативних – забезпечують володіння усним і писемним мовленням; уміння налагоджувати спілкування; чути і розуміти інших, з повагою ставитися до чужих думок; брати участь у діалозі; виступати перед аудиторією та ін.;

організаційно-діяльнісних – стосуються уміння визначати цілі діяльності, планувати, організовувати, здійснювати, відрефлексовувати й оцінювати її тощо.

Пропонуємо увазі читача орієнтовний перелік вимог до рівня сформованості загальнонавчальних умінь учнів основної школи з огляду на специфіку навчання на уроках літератури. Він розроблений з урахуванням досвіду українських і зарубіжних учених (В. Паламарчук [4], О. Савченко [6], О. Тубельського [9], В. Козлова, О. Кондакова [10] та ін.). Врахована також настанова про необхідність узгодження зростання обсягу й складності предметного змісту з розвитком загальнонавчальних умінь, врахування можливостей міжпредметного впливу, поетапності нагромадження знань про те чи інше вміння (спосіб дії) і різноманітного особистого досвіду застосування загальнонавчальних умінь [6, 41].

На наш погляд, перелік може орієнтовно мати такий вигляд:

І. Пізнавальні загальнонавчальні уміння

5 клас

Після закінчення навчання учень уміє:

 • розрізняти нову інформацію (нове знання) від уже відомого;
 • аналізувати одержану інформацію, узагальнювати, систематизувати її, робити висновки;
 • визначати необхідність додаткової інформації, її сутність;
 • визначати причиново-наслідкові зв’язки між фактами, явищами (в т.ч. художніми);
 • виокремлювати головну думку, факт, явище, образ з-поміж інших;
 • знаходити в тексті ключові фрази, слова, образи;
 • визначати суттєві і несуттєві ознаки факту, явища, образу;
 • давати визначення певному факту, явищу на основі узагальнення його ознак;
 • аналізувати умову завдання, його вимоги, прогнозувати можливий результат діяльності;
 • разом з учителем виробляти алгоритм дій.

6 клас

Після закінчення навчання учень уміє:

 • визначати критерії для порівняння фактів (явищ, предметів, образів) і здійснювати його;
 • доводити тезу, твердження і аргументовано заперечувати його;
 • формулювати висновок;
 • визначати межі власного знання і не-знання;
 • з допомогою вчителя виробляти алгоритм дій.

7 клас

Після закінчення навчання учень уміє:

 • визначати структуру певного об’єкта (кількість компонентів та їх ієрархію);
 • усвідомлювати складність і не лінійність їх взаємодії компонентів певного об’єкта;
 • самостійно виробляти алгоритм дій;
 • встановлювати міжпредметні зв’язки;
 • класифікувати об’єкти (тексти) за різними ознаками.

8 клас

Після закінчення навчання учень уміє:

 • визначати аспект аналізу (порівняння);
 • формулювати проблему, пропонувати шляхи її вирішення;

9 клас

Після закінчення навчання учень уміє:

 • доводити думку за допомогою різних методів (індукції, дедукції, за аналогією);
 • визначати раціональні і нераціональні способи виконання завдань.

ІІ. Інформаційні загальнонавчальні уміння.

5 клас

Після закінчення навчання учень уміє:

 • орієнтуватися в структурі підручника (зміст, форзаци, словник тощо);
 • шукати необхідну інформацію у підручнику й інших друкованих і електронних джерелах;
 • видобувати інформацію з різноманітних джерел (текст, ілюстрації, схеми, таблиці, графіки тощо);
 • ставити запитання різних видів;
 • знаходити в тексті нову інформацію;
 • працювати з каталогами.

6 клас

Після закінчення навчання учень уміє:

 • добирати і групувати матеріал з певної теми;
 • складати бібліографію;
 • коментувати і трактувати текст, в т. ч. художній;
 • формулювати проблемні питання;
 • представляти текстову інформацію у формі таблиці, схеми тощо;
 • користуватися двома-трьома пошуковими системами.

7 клас

Після закінчення навчання учень уміє:

 • групувати матеріал на основі певних критеріїв, узагальнювати його, робити висновки;
 • володіти читацькими стратегіями (вибіркове, динамічне читання);
 • складати анотацію;
 • видобувати інформацію з кількох, в т. ч, й електронних, джерел;
 • згортати і розгортати інформацію;
 • критично осмислювати одержану інформацію.

8 клас

Після закінчення навчання учень уміє:

 • володіти стратегіями читання-сканування, ознайомчого, повільного, діалогічного читання;
 • готувати реферативні огляди опрацьованої літератури;
 • обирати зручну для себе форму фіксації і представлення інформації.

9 клас

Після закінчення навчання учень уміє:

 • самостійно добирати джерела інформації для просування індивідуальним освітнім маршрутом;
 • перевіряти одержану інформацію;
 • здійснювати самоаналіз роботи з інформацією.

ІІІ. Комунікативні уміння.

5 клас

Після закінчення навчання учень уміє:

 • дотримуватися правил спілкування у парі (групі);
 • визначати тему і мету спілкування;
 • формулювати висловлення залежно від мети спілкування і об’єкта мовлення;
 • «чути» співбесідника, уміти переказати одержане повідомлення;
 • обґрунтувати свою думку з допомогою «методу ПРЕС»;
 • активно використовувати у мовленні фрази «Я думаю (вважаю), що…», «Можна погодитися з думкою Миколки про…», «Можна погодитися з думкою Оксани, але…», «Хотілося б продовжити думку Петра…», «Можна (хочеться) заперечити Марині…», «Не зрозуміло, чому Ігор твердить…», «Складно погодитися…», «Хотілося б почути думку…» та ін.

6 клас

Після закінчення навчання учень уміє:

 • виробляти правила спілкування у парі (групі);
 • володіти прийомами «активного слухання»;
 • задавати уточнюючі питання;
 • формулювати зв’язну відповідь на висловлювання опонента;
 • «чути» співбесідника, сприймати і поважати іншу точку зору, бути готовим змінити власну думку;
 • здійснювати комунікацію залежно від ролі у групі;
 • виробляти спільну позицію з дискусійних питань;
 • продовжувати і розвивати думку співбесідника.

7 клас

Після закінчення навчання учень уміє:

 • вести діалог з текстом (автором, героями): задавати запитання, прогнозувати зміст тощо;
 • підтримувати діалог;
 • бути коректним у відстоюванні власної позиції.

8 клас

Після закінчення навчання учень уміє:

 • тезисно викладати свої думки;
 • дискутувати;
 • виступати перед аудиторією;
 • добирати аргументи, аби переконати співбесідника;
 • критично, але толерантно оцінювати позицію співрозмовників.

9 клас

Після закінчення навчання учень уміє:

 • дебатувати;
 • знаходити компроміс у дискусії.

ІV. Організаційно-діяльнісні уміння.

5 клас

Після закінчення навчання учень уміє:

 • з допомогою вчителя (самостійно) визначати мету і цілі діяльності на урок (тему): обирати із запропонованого переліку, пропонувати власні, обговорювати в парі, групі, колективно;
 • працювати за поданим планом (доповнювати і змінювати його, слідкувати за дотриманням);
 • добирати необхідні засоби навчання (підручник, посібники, статті, Інтернет-ресурси), визначати, чия допомога потрібна;
 • з допомогою вчителя (самостійно) аналізувати досягнення цілей уроку (вивчення теми);
 • давати емоційну оцінку діяльності на уроці (власної, однокласників) і обґрунтовувати її;
 • працювати з картками оцінювання;
 • організовувати і здійснювати діяльність у парі.

6 клас

Після закінчення навчання учень уміє:

 • спільно з учителем формулювати навчальну проблему, пропонувати спосіб її розв’язання;
 • планувати спільно з учителем навчальну діяльність на уроці, пояснювати послідовність дій;
 • самостійно аналізувати досягнення цілей вивчення теми;
 • спільно з учителем виробляти критерії самооцінювання результативності
 • навчання;
 • спільно з учителем планувати усунення прогалин у навчанні (досягнення нереалізованих цілей);
 • організовувати і здійснювати діяльність у четвірці (малій групі);
 • виконувати різні ролі у групі.

7 клас

Після закінчення навчання учень уміє:

 • самостійно формулювати навчальну задачу;
 • планувати навчальну діяльність, визначати й обґрунтовувати раціональну
 • послідовність навчальних дій;
 • під керівництвом учителя визначати причини труднощів у навчанні;
 • ставити цілі самоосвітньої діяльності;
 • формувати під керівництвом учителя індивідуальний освітній маршрут;
 • здійснювати контроль і самоконтроль навчальної діяльності, оцінювати її;
 • коригувати індивідуальну навчальну програму;
 • організовувати і здійснювати діяльність у групі.

8 клас

Після закінчення навчання учень уміє:

 • самостійно планувати навчальну діяльність відповідно до загальних цілей і власних інтересів, прагнень, установок;
 • з допомогою вчителя визначати причини труднощів у навчанні, формувати індивідуальний читацький маршрут;
 • ставити цілі самоосвітньої діяльності;
 • володіти різноманітними способами саморефлексії і самоконтролю;
 • організовувати і здійснювати самоосвітню діяльність;
 • організовувати і здійснювати діяльність у групі.

9 клас

Після закінчення навчання учень уміє:

 • визначати зміст, обсяг своєї навчальної діяльності, способи опрацювання навчального матеріалу;
 • володіти різноманітними способами саморефлексії і самоконтролю;
 • самостійно визначати причини труднощів у навчанні, формувати індивідуальний читацький маршрут.

Ще раз наголосимо, що наведений перелік є орієнтовним. Він має коригуватися в кожному окремому випадку з урахуванням вимог навчальної програми, особливостей класу тощо. Окремі уміння згадані в кількох групах, що є підтвердженням складності поняття «уміння вчитися», взаємовпливів і взаємообумовленості його компонентів. (Маємо, до речі, класифікації, коли, скажімо, інформаційні й комунікативні уміння об’єднані в одну групу, що не позбавлене сенсу, оскільки засвоєння інформації справді відбувається у процесі комунікації). І все ж, попри певну умовність, вважаємо за доцільне дотримуватися такого поділу.

Як підкреслюють учені, види умінь не є «рядоположними», тобто рівноцінними за своєю роллю. Ключовими визнано організаційно-діяльнісні уміння, які забезпечують становлення суб’єктності учня, тобто спроможність керувати своєю діяльністю: осмислювати сутність посталої проблеми; формулювати цілі діяльності; організовувати (визначати необхідні засоби, умови тощо) і здійснювати її; проводити рефлексію й оцінювання досягнутого результату, процесу і своїх почуттів (себе як суб’єкта).

Тому деталізацію вимог стосовно предмета «українська література» – наступний крок у створенні системи роботи – проілюструємо на їхньому прикладі.

Вимоги до рівня сформованості організаційно-діяльнісних умінь

5 клас

Після закінчення навчання учень…

…розуміє сутність цілевизначення, планування, організації і здійснення діяльності, рефлексивно-оцінювальної діяльності, усвідомлює їх особистісну значущість;

…знає способи і форми роботи з цілями, планування, види рефлексивних запитань, способи і форми проведення рефлексії та оцінювання; назви читацьких якостей;

…осмислює з допомогою вчителя себе як читача;

…позначає у запропонованому вчителем  переліку цілей на тему (семестр) ті, що стосуються конкретного уроку, досягнуті, особистісно значущі;

…визначає власні цілі заняття, доповнює ними загальний перелік, обговорює й узгоджує у парі (групі, з класом) власні цілі із загальними, виробляє спільні цілі заняття (самостійно, у парі, групі;

…бере участь в обговоренні запропонованого вчителем плану на урок, подає пропозиції щодо його доповнення або зміни, обґрунтовує логічність запропонованої послідовності дій, планує спільну діяльність у парі (групі) працює за запропонованим планом, слідкує за його дотриманням;

…визначає з допомогою вчителя необхідні засоби (підручник, довідники тощо);

…знає обов’язки члена групи; організовує і здійснює з допомогою вчителя навчання у парі (малій групі);

…аналізує досягнення цілей уроку (теми, семестру), зіставляє одержаний результат із запланованим; відрефлексовує процес власної і колективної діяльності за допомогою 5 – 7 запитань; дає словесну оцінку власної і колективної діяльності на основі запропонованих критеріїв; спільно з однокласниками (усно, письмово) у парі (групі) підводить підсумки уроку; аналізує й словесно оформляє свої почуття; користується різними способами рефлексії та оцінювання настрою, процесу та результату діяльності (словесним, графічним, кольорописом, використання різноманітних схем, таблиць тощо); працює з картками само- і взаємооцінювання.

6 клас (У кожному наступному класі на основі вироблених формуються нові вміння, які і включаються до переліку)

Після закінчення навчання учень…

…знає власні читацькі якості, аналізує їх; з допомогою вчителя визначає рівень сформованості читацьких умінь;

спільно з учителем формулює навчальну проблему, пропонує спосіб її розв’язання; визначає індивідуальні цілі семестру на основі поданого вчителем загального переліку; формулює спільно з учителем індивідуальні цілі на урок (тему, семестр); обговорює власні цілі у парі (групі); спільно з учителем планує усунення прогалин у навчанні (досягнення нереалізованих цілей);

…визначає з допомогою вчителя найбільш раціональну послідовність індивідуальної і колективної роботи; планує індивідуальну і парну (колективну) діяльність на урок; обговорює запропонований (вироблений) план, пояснює послідовність дій;

…звертається з допомогою вчителя до спеціальної літератури; визначає, яка допомога і коли йому буде потрібна; організовує і здійснює роботу у четвірці (малій групі);

…самостійно аналізує досягнення цілей вивчення теми; застосовує 8-10 рефлексивних запитань; обговорює спільно з учителем критерії оцінювання результату та процесу діяльності; оцінює власну і колективну діяльність на основі запропонованих  (вироблених) критеріїв.

7 клас

Після закінчення навчання учень…

…самостійно формулює навчальну задачу; визначає на основі самоаналізу самостійно (з допомогою вчителя) індивідуальні предметні і самоосвітні цілі;  …визначає самостійно індивідуальні цілі на урок (тему, семестр);

…визначає найбільш раціональну послідовність виконання роботи; планує з допомогою вчителя свою діяльність упродовж вивчення теми (семестру); …розробляє  з допомогою вчителя послідовність формування читацьких умінь, якостей;

…добирає з допомогою вчителя засоби для організації і здійснення читацької діяльності (у т. ч. Інтернет); організовує і здійснює самостійно парну (групову) навчальну діяльність;

…визначає спільно з учителем прогалини в знаннях і вміннях та їх причини; …встановлює рівень сформованості читацьких якостей;

…виробляє спільно з учителем індивідуальні критерії оцінки власної діяльності; виробляє спільно з учителем і однокласниками критерії оцінювання колективної (парної, групової) діяльності, оцінює її; здійснює рефлексію в кінці певного етапу діяльності (уроку, теми, семестру); оцінює власну і колективну діяльність на основі 4 – 5 схем, таблиць; коригує індивідуальну навчальну програму.

8 клас

Після закінчення навчання учень…

…визначає самостійно з урахуванням рівня сформованості читацьких умінь та навчальних досягнень і домагань предметні цілі на урок, тему, семестр; самостійно визначає самоосвітні цілі;

…самостійно планує індивідуальну діяльність на тему (семестр); самостійно розробляє індивідуальний освітній маршрут; самостійно розробляє послідовність формування читацьких умінь, якостей;

…самостійно добирає засоби для організації і здійснення діяльності (у т. ч. Інтернет);

…володіє уміннями організації і здійснення групової роботи;

…застосовує залежно від цілей різноманітні форми рефлексії та оцінювання; самостійно оцінює власну та колективну діяльність на основі запропонованих або самостійно вироблених критеріїв; вносить зміни в план, визначені цілі.

9 клас

Після закінчення навчання учень…

…визначає самостійно зміст і обсяг предметної  індивідуальної та колективної діяльності, способи опрацювання навчального матеріалу;

…формує  самостійно програму самоосвітньої діяльності; вибудовує власну освітню траєкторію;

…самостійно добирає засоби для організації і здійснення діяльності (у т. ч. Інтернет); вдосконалює уміння організації і здійснення групової роботи;

…застосовує різноманітні прийоми і форми рефлексії і самоконтролю (контролю парної (групової, колективної) діяльності; смостійно визначає проблеми індивідуальної діяльності і їх причини;

…самостійно оцінює результати індивідуальної навчальної діяльності на основі вироблених критеріїв; коригує зміст і хід навчальної діяльності; …вносить зміни в індивідуальну освітню траєкторію.

Маючи перед собою такий перелік, учитель «розписує» його по окремих темах і заняттях з огляду на те, який навчальний матеріал найбільше надається для формування того чи іншого знання і вміння. Відповідні записи робляться у календарному плані в окремій графі або виділяються курсивом у графі «Очікувані результати». Проілюструємо це на прикладі кількох уроків у 7 класі.

№ уроку

Зміст уроку

К-ть год.

Дата

Очікувані результати

 

1

ВСТУП
Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливість і значення. Функції мистецтва.
1 Учні знатимуть:функції літератури як мистецтва слова; зміст літературознавчого поняття художній образ;коло проблем, які вирішуватимуться на уроках протягом року, семестру.Учні вмітимуть: визначати особливості створення художніх образів у різних видах мистецтва; знаходити в тексті художні образи; за допомогою слова створювати елементарні образи; висловлювати міркування з приводу функцій мистецтва, його місця в житті людини;
планувати навчальну діяльність на семестр.

2 –

3

ІЗ ПІСЕННИХ СКАРБІВ
Суспільно-побутові пісні „Ой на горі та женці жнуть”, „Стоїть явір над водою”, „Гомін, гомін по діброві”, „Ой у степу криниченька”.
……………………ТЛ: пафос твору.
2 Учні знатимуть:види суспільно-побутових пісень; тематику, зміст, основні мотиви, художні особливості виучуваних пісень; зміст літературознавчого поняття пафос твору;відведений час та коло проблем, які вирішуватимуться протягом вивчення теми; порядок її проходження; дату й запитання тематичної атестації; алгоритм вибору цілей із запропонованого вчителем переліку.Учні вмітимуть: розкрити, у чому полягає пафос козацьких і чумацьких пісень; пояснити, яке значення має пісня у житті українського народу; висловити особисте ставлення до народних пісень; виразно і вдумливо читати тексти, визначати провідні мотиви пісень; знаходити образи-символи, вивчені художні засоби та пояснювати їхню роль у творах;аналізувати та обговорювати запропоновані вчителем цілі; проводити рефлексію та взаємооцінювання в кінці уроку.

4

Коломийки. “Дозвілля молоді”, “Жартівливі коломийки” — “перли розсипаного намиста”.
………………………
ТЛ: коломийки.
1 Учні знатимуть:  особливості будови, ритму коломийок; тематику, зміст, основні мотиви виучуваних текстів; зміст літературознавчого поняття коломийка.Учні вмітимуть: виразно читати тексти коломийок, аналізувати їхній зміст, образи, настрої; з’ясовувати роль художніх засобів, специфічні ознаки творів;
проводити рефлексію та взаємооцінювання в кінці уроку.

Узагальнений перелік доводиться до відома учнів на початку семестру/вивчення теми.

      Тема

Дата контролю

Форма контролю                        Основні вимоги до знань та вмінь
Вступ. Із пісенних скарбів. Про далекі минулі часи.

Тести

Знати: зміст, основні мотиви, художні особливості вивчених пісень (“Ой на горі та женці жнуть”, “Стоїть явір над водою”, “Гомін, гомін по діброві”, “Ой у степу криниченька”) та коломийок; зміст повісті І.Франка „Захар Беркут”; зміст літературознавчих понять… ;коло проблем, які вирішуватимуться на уроках протягом року, семестру; відведений час та коло проблем, які вирішуватимуться протягом вивчення теми; порядок її проходження; дату й запитання тематичної атестації; алгоритм вибору цілей із запропонованого вчителем переліку.Уміти: пояснювати, яке значення має пісня у житті українського народу; висловлювати особисте ставлення до народних пісень; визначати провідні мотиви народних пісень, знаходити вивчені художні засоби та пояснювати їхню роль у творах; характеризувати персонажів повісті І.Франка „Захар Беркут”, давати власну оцінку їхнім рисам, учинкам; написати творчу роботу на основі вивченого;планувати навчальну діяльність на семестр, аналізувати та обговорювати запропоновані вчителем цілі; проводити рефлексію та взаємооцінювання в кінці уроку.

 

…Такими бачаться перші кроки створення учителем системи роботи з формування загальнонавчальних умінь на уроках української літератури в основній школі. Про діагностику, критерії сформованості, методику навчання, оцінювання рівня розвитку загальнонавчальних умінь – у наступних номерах журналу.

І, на завершення ще одна цитата: «Головне завдання початкової школи – це навчити дитину вчитися. Навчити її користуватися тим інструментом, без якого їй з кожним роком усе важче і важче оволодівати знаннями, без якого вона стає невстигаючою, нездібною… У початкових класах ми дуже боязко, несміливо даємо в руки дитині інструмент, без досконалого володіння яким неможливо уявити її… всебічний розвиток. А потім, у середніх класах, учителі вимагають, щоб інструмент цей у руках дитини діяв швидко і безвідмовно. Вчитель навіть не цікавиться, в якому стані цей інструмент, забуває, що його постійно треба налагоджувати і відточувати, не бачить, що часто індивідуальний інструмент в руках дитини зламався і лише через це дитина не може далі вчитися. А вчитель тим часом усе кладе на робочий верстат усе новий і новий матеріал: обробляй, не лови ґав, поспішай» (В. Сухомлинський) [7, 407–408].

 

Список літератури

 1. Коменский Я.А. Избранные педагогические сочинения: В 2-х т. – М.: 1982. – Т. 1. – С. 243.
 2. Краевский В. Теоретические основы процесса обучения в советской школе.. – М.: Педагогика, 1989. – С. 276.
 3. Краевский В. Хуторской А. Предметное и общепредметное в образовательных стандартах  // Педагогика. – 2003. – № 2. – С.8-9.
 4. Паламарчук В. Ф. Як виростити інтелектуала. – Тернопіль: «Навчальна книга–Богдан», 2000.
 5. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. – К.: Генеза, 1999. – С. 165.
 6. Савченко О.Я. Уміння вчитися як ключова компетентність загальної середньої освіти // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. – К., 2004. – С. 34.
 7. Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором  // Сухомлинський В. О. Вибрані твори : в 5 т.– К.: Рад. школа, 1977. – Т. 4. – С. 407–408.
 8. Трубачева С. Формування загальнонавчальних компетентностей учнів // Біологія і хімія в школі. – 2011. – № 1. – С. 12.
 9. Тубельский А. Н. Как возможен переход к компетентностно направленному содержанию образования // Перевод предметных умений в универсальные умения школьника / Министерство образования России; Департамент образования г. Москвы; Научно-педагогическое объединение “Школа самоопределения”; Под ред. А. Н.Тубельского. – Т.5. Литература. – М., 2002.
 10. Фундаментальное ядро содержания общего образования: проект. – М.: Просвещение, 2009. – 48 с.

Фасоля А. М.,
кандидат педагогічних наук,
м. Київ